خدمت به مشتری و حقوق و دستمزد


Widget not in any sidebars

رانندگانی که وسایل را هدایت می‌کنند نیز باید بعضی محدودیت‌هایی که توسط قراردادهای اتحادیه و قوانین شرکت اعمال می‌شود (مثل دورههای کاری در طول روز، تعداد و میزان استراحتها در طول خدمت دهی،حداکثر مدت زمان دوره رانندگی ، و اضافه کاری) را برآورده کنند.
برای مسیر‌ها ممکن است محدودیت‌های مختلف عملیاتی وجود داشته باشد که به طبیعت کالاهای جابهجا شده، کیفیت سطح ارائه خدمت و مشخصات مشتری‌ها و وسایل حمل و نقل، مربوط می‌شود. بعضی از محدودیت‌های عملیاتی عبارتند از : در طول هر مسیر، حجم بار فعلی وسیله حمل و نقل نباید از ظرفیت وسیله بیشتر شود؛ مشتریانی که در یک مسیر خدمت دهی می‌شوند، می‌توانند فقط به باردهی یا بارگیری کالا یا به هر دوی آن‌ها احتیاج داشته باشند و همینطور ارائه خدمت به مشتریان می‌تواند فقط در پنجره زمانی آن‌ها و همینطور در دوره‌های کاری راننده‌های مربوط به وسایل، انجام شود. محدودیت‌های الویتی را می‌توان بر روی ترتیبی که مشتریان در یک مسیر خدمت دهی می‌شوند در نظر گرفت. یک نوع از محدودیت اولویتی ایجاب می‌کند که یک مشتری باید قبل (یا بعد) مشتریان مربوط به زیرمجموعه‌اش، خدمت دهی شود. این یک مورد، به عنوان مثال، از مسائل معروف تجدید و تحویل است، که در مسیر‌های آن هر دوعملیات باردهی و بارگیری می‌تواند انجام شود و کالاهای بارگیری شده از مشتریان منبع، باید به توسط‌‌ همان وسیله به مشتریان مقصد تحویل داده شوند. یک حالت دیگر از محدودیت اولویتی، ایجاب می‌کند که اگر مشتریانی از انواع مختلف در یک مسیر مشابه خدمت دهی می‌شوند، ترتیب ملاقات این مشتریان، ثابت می‌باشد. این حالت به عنوان مثال در مورد حالت معروف مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با حمل بار در بازگشت (bakhaul) به وجود می‌آید، که در مسیر‌های آن نیز، هر دوعملیات باردهی و بارگیری می‌تواند انجام شود، اما محدودیت‌های مربوط به عملیات باردهی و بارگیری و سختی کنترل بار وسیله در طول مسیر، ایجاب می‌کند که عملیات باردهی، قبل عملیات بارگیری انجام شود.
تخمین هزینه‌های کل مسیریابی و کنترل محدودیت‌های اعمال شده بر روی آن‌ها، نیازمند دانستن هزینه سفر و زمان سفر بین هر دو مشتری و همینطور بین مراکز و مشتریان می‌باشد. برای این منظور، گراف مسیر اصلی به یک گراف کامل تبدیل می‌شود، که نقاط آن منطبق بر نقاط جادهایی مربوط به مشتریان و مراکز می‌باشد. برای هر زوج از نقاط و گراف کامل، کمان معین میشود که برای آن هزینه براساس کوتاه ترین مسیر گراف جاده ایی شروع شونده از i که به j (ختم میشود) تعیین میشود. زمان سفر مربوط به کمان (i,j) گراف کامل از روی زمان جابجایی مربوط به کوتاه ترین مسیر بین i و j گراف اصلی به دست میآید. در ادامه، به جای گراف مسیر، از گراف کامل مربوط به آن استفاده می‌کنیم که می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد و بسته به تعریف ماتریس هزینه-سفر و زمان-سفر، می‌تواند متقارن یا غیر متقارن باشد.
– انواع توابع هدف VRP
توابع هدف مختلف و گاهی متضادی را میتوان برای VRP تعریف نمود، مانند:
حداقل کردن هزینههای مربوط به ناوگان و سرویسدهی شامل: هزینه مسافت کل طی شده توسط خودروها، هزینه ثابت و متغیر ناوگان همانند اجاره، حقوق و دستمزد، استهلاک و غیره، و سایر هزینههای مرتبط با امور حملونقل.
حداقل کردن تعداد وسایل نقلیه (یا رانندگان) موردنیاز برای ارائه خدمت به همه مشتریان.
متعادل ساختن مسیر، از جهت زمان سفر و حجم بار وسیله نقلیه.
حداقل کردن خسارات دیرکرد یا زودکرد ارائه خدمت به مشتریان.
2-2-3. تعریف ریاضی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه VRP
مسأله VRP به صورت مسألهای گرافی -نظری معرفی میشود. فرض میکنیم یک گراف کامل باشد بطوریکه مجموعهای از نقاط و A مجموعه ای از کمان هاست که نقاط را به هم متصل میکند. رئوس به مشتریان باز می گردد که هر کدام یک تقاضای مشخص غیر منفی دارند . همچنین راس 0به مبدا باز میگردد. یک هزینه غیر منفی مرتبط با هر کمان اندازه هزینهی سفر از نقطه ی i به نقطه ی j را نشان می دهد. ( همچنین طول کمان یا فاصله زمانی بین رئوس i و j را نشان میدهد. اگر مقدار هزینه توازن را برای تمام i و j ها برقرار سازد آنگاه مسأله تبدیل به یک مسأله متقارن VRP تبدیل میشود و در غیر اینصورت مسأله نامتقارن است.
مسأله مسیریابی وسایل حمل و نقل عبارتست از یافتن یک دسته K تایی مسیرهای ساده که هر کدام مرتبط است با مسیر یک وسیله با هدف کمینه کردن هزینه مجموع مسیرها که نکات زیر را شامل می شود:
هر کدام از مسیر ها از نقطه مبدا آغاز و در در نقطه مبدا پایان مییابد
هر کدام از مشتریان تنها توسط یک وسیله سرویس دهی میشوند
مجموع تقاضای مشتریان که در یک مسیر قرار میگیرند نباید از ظرفیت وسیله نقلیه (C) تجاوز کند
هر مسیر برخی محدودیت های جانبی را نیز برآورده میکند.
2-2-4. مدل عمومی مسأله مسیریابی وسایل حمل و نقل VRP
در اینجا به معرفی مدلی پرداخته می شود که در سال 1977 توسط گلدن و همکاران ارایه شده است [10]. پارامترهای ورودی مدل را به اینصورت تعریف می کنیم:
: گرافی است که شبکه مسیرهای وسایل نقلیه را بیان می کند بطوریکه :
. : کلیه نقاط موجود در مدل (مشتریان و مکان بارگیری)
. : مجموعه کمانهای اتصال دهنده نقاط
: مقدار تقاضای مشتری

Share this post

Post navigation

You might be interested in...