حمایت سازمانی ادراک شده و کشورهای درحال توسعه

محمدزاده و همکاران (1392)، در تحقیقی به بررسی « اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان» پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو بعد اعتماد عاطفی و شناختی معلمان به مدیران مدرسه بر اعتماد کلی (مشتمل بر سه بعد اعتماد درستکارانه، وابستگی و متعهدانه) به مدرسه موثر است و از میان این دو متغیر پیش بین، متغیر اعتماد عاطفی به مدیر، قدرت پیش بینی کنندگی بیش تری برای اعتماد به مدرسه دارد. هم چنین، مشخص شد که در رابطه بین متغیرهای اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به مدیران مدارس با متغیر هویت سازمانی، اعتماد کلی به مدرسه می تواند متغیر واسطه معتبری بشمار رود.
Widget not in any sidebars

اصفهانی و آقاباباپور دهکردی (1392)، در تحقیقی « رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان» را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق با آزمون نتایج، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به میزان رابطه معنادار دو شاخص اصلی پرداخته شد که 60/0 به دست آمد و برای تعیین رابطه معنادار بین هویت سازمانی و هر یک از مولفه های آن با سکوت سازمانی کارکنان محاسبه شد که مثبت بودن این مقادیر نشان داد، این روابط مستقیم است و همبستگی مثبت و معناداری بین سکوت سازمانی کارکنان و هر یک از این مولفه ها وجود دارد .
2-23-2 پژوهش های خارجی
استفان و همکاران در سال 2014 مطالعه ایی با هدف بررسی اثر جو اخلاقی سازمان ها در خلاقیت کارکنان تحقیقی انجام دادند . ایشان با طراحی پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت کارکنان و جو اخلاقی در بین کارکنان حرفه ای سازمان مخابراتی در اسپانیا استفاده شد.نتایج تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نشان داد که تاثیر جو اخلاقی سازمانی در خلاقیت کارکنان منوط به توانایی محسوس سازمان دارد که در تولید و ارائه محصولات متخصص است.
مون و همکاران (2014)مطالعه ای تحت عنوان چگونگی مشارکت جو اخلاقی سازمان در رضایت شغلی و عملکرد مالی سازمان انجام دادند که هدف آن ها بررسی چگونه شرایط اخلاقی یک سازمان تاثیر مثبت در دو شاخص عملکرد آن – رضایت مشتری و عملکرد مالی – با یک چشم انداز برای نوآوری سازمانی بود.داده ها از 29 شعبه در کره جنوبی جمع اوری گردید و با استفاده از مربعات حداقل جزئی فرضیات ازمون شدند. نتایج یافته ها نشان داد که شرایط اخلاقی سازمان ارتباط مثبتی با رضایت مشتری و همچنین عملکرد مالی دارد .و این رابطه تسط نوآوری سازمانی میانجی گری می شود. به طور کلی نتایج بدست آمده دلالت بر این داشت که جو اخلاقی برای عملکرد سازمانی در کشورهای درحال توسعه مهم است
جارمیلو و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی « آوردن معنا به کار فروش: جو اخلاقی و مطالبه مشتری» پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که جو اخلاقی حاکم بر شرکت در رابطه با مشتریان بر میزان فروش و رضایت مشتریان تاثیر معناداری دارد.
ینر و همکاران (2012) در پژوهشی به بررسی « جو اخلاقی و تعد شغلی» پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که تعامل کار رابطه مثبت و معناداری با جو اخلاقی دارد. جو مسئولیت اجتماعی دارای اثر بیشتری در تعد شغلی نسبت به سایر ابعاد از جو اخلاقی دارد.
اونسر و یلدز (2012) در پژوهشی به بررسی « تاثیر جو اخلاقی در ارتباط بین اعتبار شرکت و هویت سازمانی» پرداختند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که شهرت شرکت ها دارای اثرات مثبت معناداری در هویت سازمانی و این رابطه توسط دو نوع مختلف از جو اخلاقی تعدیل شده است.
بیرون (2010) از نگاه ارزش‌های اخلاقی به حمایت سازمانی ادراک شده می‌نگرد و بیان می‌کند ارزش اخلاقی ادراک شده سازمانی با انحراف از رویه‌ها و اصول ایمنی سازمان مرتبط می‌باشد. سازمانی که حفظ ایمنی و سلامت را یک ارزش اخلاقی می‌داند، این ارزش را به کارکنانش نیز منتقل می‌کنند و باعث کاهش احتمال عدول آنها از استانداردهای ایمنی می‌شوند .
دیکونیک (2009)ﺟﻮ اﺧلاﻗﻲ ادراﻛﺎت رﺳﻤﻲ و‬ ‫ﻏﻴـﺮرﺳﻤﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و‬ ‫ﻧﮕﺮشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﺟﻮ ﻛﺎری درک ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی‬ ‫ﻛﺎری ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺜﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، درﮔﻴﺮی ﺷﻐﻠﻲ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎری، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬
بارکر و همکارانش (2006) در کار فرا تحلیلی خود بیان کرده اند که جو کاری درک شده با رضایت شغلی و نگرش های کاری مثل درگیری شغلی و تعهد سازمانی به طور مستقیم و با عملکرد بطور غیر مستقیم در ارتباط است.
‫جارمیلو و همکاران (2006) ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻮ ﻛﺎری اﺧلاﻗﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ‫ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺮس ﻧﻘﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺷﻐﻠﻲ ‬ ‫راﺑﻄﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.‬‬‬‬‬‬
.

3-1 مقدمه
تحقیق که بر حقیقت یابی تأکید دارد عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سؤال مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق بدست می آید (نادری و سیف نراقی، 1388) و از نظر روش شناسی، عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال (دلاور، 1383). محقق با انجام این فعالیت منظم که بر بنیاد تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، بر آن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند (نادری و سیف نراقی، 1388).
با این وجود تعاریف ساده تری نیز می توان ارائه داد. با مراجعه به لغتنامه واژه تحقیق به معنی جستجو و بررسی جامع و یا بررسی در جزئیات است. لغتنامه تزاروس برای واژه تحقیق معنی در جستجوی حقیقت، اطلاعات و یا دانش بودن را ارائه می دهد. بنابراین تحقیق می تواند تحت عبارت جستجو در جزئیات برای یافتن حقیقت تعریف شود. در این فصل ابتدا به روش انجام تحقیق و دلایل انتخاب آن پرداخته و توضیحاتی پیرامون جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه ارائه خواهد شد. سپس در مورد ابزار گردآوری داده ها، مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری و روایی و پایایی بحث شده و در پایان فصل درباره روش های آماری که برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند و اجرای پژوهش، توضیحاتی داده خواهد شد.
3-2 روش تحقیق
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از ا نتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، آسانتر، سریع تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، 1388). روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است (کیوی و کامپنهود، 1385)، و هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد، چر ا که روش تحقیق جز روش کشف قوانین و یا نیل به حقیقت نیست (فرشادگهر و شهیدی، 1381).
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می کند که بتوان بر اساس آنها تحقیقات را طبقه بندی کرد. به طور کلی می توان گفت مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوتها به حداکثر برسد (خاکی، 1387). تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت، و روش تقسیم بندی می شوند.
3-3جامعه آماری تحقیق
از جامعه تعاریف متعددی به عمل آمده است. گروهی از افراد که یک یا چند صفت مشترک دارند، و این صفت یا صفات مورد توجه محقق می باشند (بست، ۱۳۶۹؛ ظهوری، 1387). یا جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود (ظهوری، 1387).
با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتهای) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۷۷).