حداکثر قدرت و استاندارد


Widget not in any sidebars

شکل 12-1 : دسته بندی رنگ
تمامی عوامل رنگی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
طبیعی یا سنتزی
آلی یا معدنی
امروزه دیگر استفاده از رنگ های آلی استخراج شده از طبیعت به شیوه ی سنتی بسیار دشوار بوده و مقرون به صرفه نیست.
اما در مقابل ، همین مواد در قیاس صنعتی و در کارخانه ها به سهولت انجام پذیر است . ضمنا لازم به ذکر است که هم شکل کریستالی ( بلوری ) و هم ابعاد مواد رنگی سنتز شده و صنعتی بسیار مطلوبتر از انواع طبیعی آن خواهد داشت و هم درجه خلوص آن ها بسیار بیشتر از ترکیبات استخراج شده ی مشابه از طبیعت را دارد.
نکته ی دیگر درباره ی تمایزات میان رنگ های آلی و معدنی است . به طور تجربی اثبات شده است که درخشش و وضوح در رنگ های آلی مشهود تر از رنگ های معدنی است در حالی که ثبات نوری و حرارتی ذرات معدنی پیش از ترکیبات آلی است .
البته ما در اینجا از بررسی رنگ های معدنی صرف نظر کرده و توجه خود را معطوف به رنگ های
آزو به عنوان مهمترین گروه رنگ های آلی می نماییم که مرتبط با پژوهش تجربی ما هستند .
اجزای رنگ
هیچ پوششی متنوع تر از رنگ نیست و رنگ های صنعتی شامل چهار جزء اصلی می باشد .
1-6-1 رنگدانه ها
ماده سیاه رنگی نا محلول در آب است که شامل مواد سیاه ، سفید و رنگی بوده و موارد مورد استفاده زیادی در رنگرزی و رویه زدن را دارد . مهمترین جزء رنگ ، رنگدانه است . معمولاً رنگدانه ها علاوه بر ایجاد رنگ ، وظیفه پوشش سطحی ، حفاظت و استحکام مکانیکی را بر عهده دارند .
رنگدانه ها را بر اساس انواع شیمیایی به رنگدانه های معدنی یا آلی طبقه بندی می کنند اما این رنگدانه های آلی یا معدنی می توانند طبیعی یا سنتزی باشند .
1-1-6-1 رنگدانه و خواص فیزیکی آن ها
رنگدانه ها در صنایع رنگ نقش مهمی را از قبیل ایجاد رنگ ، پوشانندگی و حفاظت ، استحکام مکانیکی و غیره ایفا میکنند . علت اصلی استفاده از رنگدانه ها ایجاد رنگ یا فام مورد نظر می باشد که معمولا جهت بدست آوردن رنگ مناسب از مخلوطی از رنگدانه سفید TiO2 و رنگدانه های دیگر استفاده می کنند که به آن خمیر رنگی گفته می شود .
اگر مقدار اندکی رنگدانه جهت رساندن رنگ سفید به رنگی با سایه دلخواه مورد نظر باشد اصطلاحا میگویند این رنگدانه قدرت رنگ دهندگی بالایی دارد و بر عکس . این خاصیت فیزیکی رنگدانه ها با کاهش اندازه ذرات آن افزایش می یابد ولی قدرت پوشش آن بستگی ندارد وبنابر این قدرت رنگ دهندگی هر رنگدانه را از روی فرمول زیر نسبت به یک رنگدانه ی استاندارد محاسبه می کنند .
T’ × M × T = M’
که M و M’ به ترتیب جرم رنگدانه استاندارد و نمونه است و T و T’ نیز به ترتیب قدرت رنگ دهندگی آن ها می باشد .
قدرت پوشش یک رنگدانه متر مربع از سطحی است که توسط یک کیلوگرم از رنگدانه که در رنگ کاملا پخش شده باشد پوشانیده گردد. این خاصیت فیزیکی رنگدانه به ضریب شکست آن و اندازه ذرات رنگدانه بستگی دارد .
هر چه تفاوت ضریب شکست رنگدانه و محیطی که در آن پخش می شود بیشتر باشد رنگدانه دارای قابلیت پوشانندگی بیشتری است . حداقل اندازه ذرات رنگدانه برای ایجاد حداکثر قدرت پوشش ، تقریبا نصف اندازه طول موج نوری است که بر آن ها می تابد که در حدود 0.2 تا 0.4 میکرون است و در پایین تر از این محدوده رنگدانه قابلیت شکست نور را از دست میدهد و در بالاتر از آن تعداد ذرات در واحد حجمی کمتر و در نتیجه قدرت پوشش کم می شود .
2-6-1 رزین یا پلیمر
دومین جز رنگ ، رزین یا پلیمر است که برای اتصال ذرات رنگدانه به هم و نگهداری آن ها روی سطح بکار می رود. روان بودن رنگ اجازه ی نفوذ رنگ در شکاف ها و مناطق پیچیده را می دهد و این امر با حل کردن رزین و رنگدانه در یک رقیق کننده امکان پذیر است .
3-6-1 حلال