جنگ جهانی دوم و تاثیر کاهنده


Widget not in any sidebars

کشش پویا)دینامیک)
فعالیت کششی همراه با حرکت و انقباض عضلات مخالف در طول کامل دامنه حرکتی کشش پویا نامیده می شود(Shellock & Prentice, 1995). در واقع در این نوع کشش عضلات موافق در حال کشیده شدن وعضلات مخالف در حالت انقباض قرار دارند. همچنین در کشش پویا، عضلات در حالت کشیدگی نهایی خود نگه داشته نمی شوندوحتی الامکان باید سعی شود عضلات تحت کشش شل و راحت باشند(اسعدی ،مریم1376؛ فاکس وماتیوس 1369؛ حاج میر فتاح، فاطمه1370؛Peterson, Renström, & Grana, 2001Wirhed, (2006از مزایای عملی این نوع کشش، استفاده آن هنگام تمرینات کششی وگرم کردن در یک تیم ورزشی است ؛ زیرا به راحتی وبا نظم وهماهنگ اجرا می شود.این روش باعث بهبود انعطاف پذیری پویای عضله نیز می شود(Alter, 2004). هرچند که فعال شدن بازتاب دوک های عضلانی، تا حدودی از تاثیر این روش در افزایش انعطاف پذیری می کاهد؛تحقیقات اخیرا به تاثیر مثبت این روش در افزایش اجراهای توانی وقدرتی متعاقب این روش اشاره داشته اند(Shellock & Prentice, 1995).
کشش پرتابی(بالستیک)
این نوع کشش معمولا با حرکات پرتابی سریع، موزون وتکراری اندام همراه است. این نوع کشش شامل طویل شدن عضله تا منتها درجه ممکن وسپس رها شدن آن است که با سرعت وبه حالت پرتابی انجام می شود. هرچند این روش در افزایش دامنه حرکتی موثر است اما به علت به کارگیری حرکات پرتابی وتولیدسریع تنش در عضله ووتر،بااحتمال ایجاد پارگی وآسیب عضلانی، روبه رو است(Shellock & Prentice, 1995).
کشش به روش تسهیل عصبی –عضلانی (PNF)
به روشی که سبب بهبود یا تسریع سازوکار عصبی-عضلانی از طریق گیرنده های حس عمقی می شود، PNF اطلاق می شود(Anderson & Burke, 1991). این روش که به عنوان یک روش درمانی در فیزیوتراپی بعد از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد، قدرت ،استقامت ودامنه حرکتی وعمل مفصل را بهبود می بخشد (اسعدی،مریم1376) .در این روش که خود بر چند نوع است ترکیبی از کشش وانقباض وجود دارد وفعال شدن اندام وتری گلژی در اثر انقباض ایستاسبب تسهیل کشش متعاقب و افزایش دامنه حرکتی وانعطاف پذیری می شود، هرچند که ممکن است تاثیر کاهنده ای بر توان عضلانی داشته باشد(Church, et al., 2001).
جدول1-2 : طبقه بندی کشش بر اساس نقش ورزشکار ومتخصص
نوع کشش
شرح اجرای کشش
غیر فعال
متخصص کشش را اجرا می کند وورزشکار آرام وبی حرکت قرار دارد
غیرفعال-فعال
متخصص کشش را اجرا می کند وورزشکار وضعیت را نگه می دارد
فعال با کمک
ورزشکارن شروع به حرکت می کند و متخصص آن را به پایان می رساند
فعال
ورزشکار کشش را بدون کمک اجرا می کند
غیرفعال با مقاومت
متخصص کشش را اجرا می کند و ورزشکار در برابر حرکت در یک نقطه از کشش مقاومت می کند
جدول2-2: طبقه بندی کشش بر اساس روش به کارگیری تکنیک های کششی
نوع تکنیک
تعریف