راهنمای پایان نامه – جرایم زنان در جامعه

اهمیت وضرورت تحقیق

الف)تشریح اهمیت(چه قدر موضوع مهم است؟) و ضرورت (چه قدر موضوع در میان موضوعات مهم اولویت دارد؟) با پشتیبانی منابع علمی

ب)این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.

ج)به دلیل بدیع بودن، و کاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده ی دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بکار گرفته شود.

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

اهداف تحقیق

۱-بررسی و تحلیل کلی جرایم زنان در جامعه

۲-ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش این جرایم

۳ -شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش زنان به جرایم در جامعه

۴- کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۵-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید گاه ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

به لحاظ تاریخی نرخ های جرایم مردان به استثنای برخی جرایم به مراتب بالاتر از زنان بوده است . در سال ۱۹۹۷ ،‌ ۷۸درصد کل جرایم ثبت شده در ایالت متحده آمریکا توسط مردان انجام شده است که ۵/۷۴ درصد آنها جرایم شدید بوده است .

از جمله جرایمی که در آمریکا به تفکیک جنس بیان شد ،‌ سرقت می باشد که در این مورد ۹۰ درصد از سارقین توقیف شده در سال ۱۹۹۷ مردان بوده اند . پیمایشهای بین المللی نشان می دهد که به ازاء هر زن مجرم ۱۵۴ مرد مجرم وجود دارد . یافته های یک پژوهش در استرالیا نشان می دهد که نرخ های عمومی بزهکاری مردان نیز بیشتر از زنان بوده است ، به گونه ای که ۹۳ درصد رفتار بزهکارانه توسط مردان جوان و ۱۷ درصد بوسیله زنان جوان انجام شده است .

افزایش زندانیان زن در زندانهای موقت و زندانهای دائم مشکلات فراوانی را بوجود آورده است. یکی از این مشکلات مربوط به آن گروه از زندانیان است که بچه های نوزاد داشته و یا حامله هستند و مجبورند نوزادان خود را تا مدتی در زندان تحت مراقبت خودشان نگاه دارند و در این مورد بچه‌های زنان محبوس نیز به همراه مادرانشان قربانی جرایم و شرایط اجتماعی هستند . چنین فرزندانی از یک زندگی با ثبات خانوادگی محروم بوده و ممکن است در آینده از الگوههای رفتاری مادرانشان تبعیت کنند.

با این حال در مقایسه با تفاوت مردان و زنان در ارتکاب بزهکاری ملایم نظیر دزدی به مراتب کمتر از مردان بوده است .

۵)سوالات تحقیق

۱- آیا کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی از سوی زنان و مردان برابر است ؟

۲-آیا مشکلات اقتصادی در بروز جرایم زنان موثر است ؟

۲-چه رابطه ای بین محیط زندگی و ارتکاب جرم در زنان وجود دارد؟

۴- آیا قانون گذاری در این حیطه به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

فرضیات تحقیق

  1. به نظر می رسد کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی از سوی زنان و مردان متفاوت است.
  2. به نظر می رسد مشکلات اقتصادی در بروز جرایم زنان موثر است.
  3. به نظر می رسد بین محیط زندگی و ارتکاب جرم زنان رابطه معناداری وجود دارد.

۴٫به نظر می رسد قانون گذاری در این حیطه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

 

روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد بین المللی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 موانع مشکلات

در انجام تحقیق با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنم:

الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام تحقیق و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول  پژوهش و تحقیق.

ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به تحقیق.

ج( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده

 

 

 

[۱] پروین، ستار ( ١٣٨۶ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص۱۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه