توسط نرم افزار و روش مستقیم


Widget not in any sidebars
9-پلیت را برای 30 دقیقه در دمای 25°c تا 20°c در یک محل تاریک انکوبه می کنیم.
10- از محلول stop را به تمام خانه ها اضافه می کنیم.
11-به سرعت پلیت را به وسیله دستگاه Elisa Reader در محلول موج 450nm می‌خوانیم.
12-توسط نرم افزار OD های بدست آمدره را محاسبه کرده.
روش شستشو
در این آزمون بین هر مرحله باید محتویات داخل پلیت باید شسته شود.
1-محتویات داخل پلیت را با برگرداندن آن خالی کرده و با کوبیدن پلیت بر روی یک دستمال تمیز آن را کاملاً تخلیه می کنیم.
2-تمام خانه های استفاده شده را با از محلول شستشو پر می کنیم.
3-این عمل 3 بار باید انجام شود.
4-پلیت را با کوبیدن بر روی یک دستمال تمیز کاملاً خشک می کنیم.
5- باید توجه داشت که تمام خانه ها به طور کامل خشک شده و قطره ایی از محلول شستشو باقی نمانده باشد.
بررسی باقیمانده کلرامفنیکل با روش ایمونواسی
روش آماده‌سازی نمونه‌ها
شیر:
نمونه‌های برای آزمایش به صورت مستقیم باید به نسبت 1 به 4 با sample dilution buffer رقیق شود.
روش مستقیم: برای انجام این آزمون به صورت مستقیم باید چربی شیر به صورت دائمی گرفته شود و گرنه باعث مخدوش شدن جواب آزمون می‌شود.
دیگر فاکتور تأثیرگذاری برروی آزمون PH نمونه‌ها شیر است. شیری که PH اسیدی دارد باعث به وجود آمدن خطا در آزمون می‌شود.
شیر سرد را برای 15 دقیقه در دور2000 در دمای 4 درجه سانتگیراد.سانتریفیوژ می کنیم. فاز بالایی محلول را که چربی شیر می‌باشد را با کاردک جمع می‌کنیم. شیر بدون چربی را با نسبت 1 به 4 با sample dilution buffer رقیق می‌کنیم.
sample dilution buffer را به 100 میکرولیتر شیر اضافه می‌کنیم 50 میکرولیتر آن را برای آزمون استفاده می‌کنیم.
تخم مرغ:
1 گرم از یک تخم مرغ کاملاً یک دست و یکنواخت را به یک لوله تمیز انتقال می‌دهیم 6 mlاتیل استات به آن اضافه کرده و آن را به مدت 1 دقیقه کاملاً مخلوط می‌کنیم. هنگامی که آن را به شدت مخلوط کنیم محلول مورد نظر تبدیل به یک ژله می‌شود. بعد آن را به مدت 10 دقیقه دردور 2000 سانتریفیوژ می کنیم.3 ml از لایۀ رویی را به یک لوله تمیز منتقل می‌کنیم.
محتویات لوله را در 50 درجه سانتیگراد زیر بخار نیتروژن تبخیر می‌کنیم به چربی باقیمانده 1mlاِن هگزان و 0/5 ml با sample dilution buffer اضافه می‌کنیم و آن را به مدت 1 دقیقه مخلوط می‌کنیم و بعد آن را به مدت 10 دقیقه در دور2000 سانتریفیوژ می‌کنیم. سپس لوله را به مدت 5 دقیقه در حمام آب گرم در دمای °80 می‌گذاریم و سپس دوباره سانتریفیوژ می‌کنیم. 50 میکرولیتر از لایۀ زیرین از محلول را برای آزمون اصلی بر می‌داریم.
گوشت:
استخراج به وسیله اتیل استات صورت می‌گیرد. ابتدا باید به صورت کامل گوشت چرخ شود و به یک مخلوط همگن تبدیل شود3gr از مخلوط را برداشته و به یک لوله تمیز منتقل می‌کنیم و 6ml اتیل استات به آن اضافه می‌کنیم و به مدت 10 دقیقه آن را مخلوط می‌کنیم. سپس آن را به مدت 10 دقیقه در دور 2000 سانتریفیوژ می‌کنیم 4ml از محلول رویی را برداشته، و به یک لوله تمیز دیگر منتقل می‌کنیم و سپس در دمای 50 درجه سانتیگراد زیر بخار نیتروژن آن را تبخیر می‌کنیم.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...