توانایی پیش بینی و نتایج محاسبات


Widget not in any sidebars
نوع ورودی
روش
مجموعه پایه
تلفیق روش و مجموعه پایه شیمی ,مدل را برای گوسین 98 معین می نماید که به آن سطح نظری گفته می شود. در ورودی آن باید نوع روش و مجموعه پایه کاملا مشخص باشد. این کار معمولا به وسیله دو واژه کلیدی در درون قطعه ی مسیر در فایل ورودی انجام می گیرد.
11-2 مطالعه بر روی مشخصات مولکول در گوسین
در این قطعه از ورودی ، موقعیت هسته ها و تعداد الکترون های α و β مشخص می شوند. برای تعیین پیکربندی هسته ها ، چند راه وجود دارد :
به صورت Z- ماتریس
به صورت مختصات دکارتی
ترکیب هر دو
در اولین خط از قطعه مشخصات مولکول ، بار الکتریکی و چند گانگی اسپین مشخص می شود. از این رو برای مولکول خنثی در حالت یکتایی ، مدخل [10] مناسب است و برای یون یا رادیکال منفی از (2 و -1 ) استفاده می شود. برای نشان دادن عنصر ، روش متداول این است که پس از نام عنصر یک عدد صحیح ثانویه به عنوان شناسه آورده شود . C1 و C2 و … .
در مختصات دکارتی از شناسه های عناصر صرف نظر می شود. در حالت کلی نرم افزار های گوسین 98 یک سری ورودی دریافت میکند . با اجرای محاسبات ، یک فایل خروجی ارئه می کند. هنگام اجرای محاسبه می توان پنجره ی باز شده ، چگونگی مراحل محاسبه را مشاهده نمایید.
نتایج محاسبات در فایل خروجی تحت نام فایل ورودی که داده شده ، ظاهر می شوند. فایل خروجی یک فایل طولانی است که بهینه سازی شکل و محاسبه ی فرکانس های ارتعاشی بعدی را انجام می دهد.
12-2 آشنایی بیشتر با نرم افزا رw Gaussian 98
این برنامه برای محدوده ی وسیعی از سیستم های تحت شرایط مختلف طراحی شده است و محاسبات آغازین را از قوانین مکانیک کوانتوم اجرا می کند. Gaussian98w توسط شیمیدانان ، فیزیکدانان و مهندسین جهت تحقیق در مطالعه مولکول ها و واکنش های معین با پتانسیل مورد نظر شامل گونه های پایدار و نیز ترکیباتی که مشاهده ی تجربی آن ها غیر ممکن است ، حد واسط ها با عمر کوتاه ، ساختار های گذار و … بکار می رود .
گوسین 98 می توان انرژی ساختار های مولکولی ، فرکانس های ارتعاشی همراه با خواص مولکول متعدد را برای سیستم ها در فاز گازی و در محلول پیش بینی نمایند و نیز می تواند آن ها را در حالت پایه و بر انگیخته مدل سازی کند. شیمیدان ها این نتایج بنیادی را برای انجام تحقیقاتشان با استفاده از گوسین 98 برای کشف پدیده های شیمیایی همچون اثرات استخلافی ، مکانیسم واکنش ها و گذار الکترونی بکار می برند.
یکسری از روش های موجود در گوسین 98 عبارتند از :
HF, MP2 , MP5 , BD
DFT , CASSCF , QCISD , CIS
13-2 پیش بینی خواص مولکولی حاصل شده از گوسین
گوسین 98 توانایی پیش بینی بسیاری از خواص مولکول ها و واکنش ها را دارد که عبارتند از :
قابلیت پلاریزاسیون و فوق پلاریزاسیون
قطبش پذیری و ابر قطبش پذیری
حفاظت NMR و توانایی جذب مغناطیسی
الکترون خواهی و پتانسیل یونیزاسیون

Share this post

Post navigation

You might be interested in...