تغییر رنگ و استاندارد

نحوه نگهداری :
Widget not in any sidebars

1-کیت باید در یک محل تاریک در دمای c°8 تا c°2 تا نگهداری شود.
2-بعد از گذشتن تاریخ انقضاء دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد چون کیفیت آن پایین می‌آید و باعث مخدوش شدن آزمون می‌گردد.
3-رقیق سازی محلول‌ها باید قبل از مصرف انجام شود. البته ابتدا باید تمامی مواد به دما برسد.
4-بعد از رقیق سازی آنتی بادی لیوفیلیزه می‌توان به مدت 6 ماه آن را دمای c°8 تا c°2 نگهداری کرد. کونژگه نیز بعد از رقیق سازی به مدت 2 ماه در دمای c°8 تا c°2 قابل نگهداری است. همچنین می‌توان از این محلول رقت‌هایی تهیه کرد که این رقت‌ها را به مدت 1 سال در c°20 – می‌توان نگهداری کرد. سوبسترا و محلول های استاندارد را تا زمان انقضای کیت در دمای c°8 تا c°2 می‌توان نگهداری کرد.
5-از هر تماس فری با محول سوبسترا باید جلوگیری کرد. اگر رنگ محلول سوبسترا قبل از اضافه کردن آن به خانه‌ها آبی باشد و یا واکنش رنگی Zero stardard (Bmax) در طول موج 450mm کمتر از 0.8 باشد نشان دهنده بی کیفیت بودن محلول‌ها می‌باشد.
Chloramphenicol Fast ELISA، Code: 5091CAPF، Expire Date: 2013/05، (EuroProxima)
MicroTiter Plate، NN5817 Lot Number:، Expire Date: 2013/12
Conjugate، Lot Number: NN6574، Expire Date: 2013/12
Standards 0.04,0.1,0.2,0.4,1,4 ng/ml،Expire Date:2014/06
Standard 100 ng/ml، 12/2013 Expire Date:
Antibody، Lot Number: NN6577، Expire Date: 2014/06
Dilution buffer، Lot Number: NN5864، Expire Date: 2014/06
Reconstitution buffer، Lot Number: NN5865، Expire Date: 2014/06
Rinsing buffer، Lot Number: NN5903، Expire Date: 2013/07
TMB substrate، Lot Number: NN5991، Expire Date: 2014/11
Stop solution، Lot Number: NN5998، Expire Date: 2014/07
پنی‌سیلین
این کیت (Explorer 2.0) بر پایه بازداری رشد میکروارگانیسم‌ها پایه‌گذاری شده است. کیت از لوله‌های منفرد تشکیل شده است که هر لوله شامل محیط کشت همراه با اسپور باکتری ترموفیلیک ژئوباسیلوس و یک اندیکاتور PH است.
در مرحله انکوباسیون در 65 درجه سانتیگراد اسپور شروع به رشد کرده و سلول‌ها اسید تولید می‌کنند و PH محیط را تغییر می‌دهند. تغیرات PH باعث تغییر رنگ محیط از آبی / بفنش به زرد می‌شود. وقتی دارای غلظت بالایی از باز دارنده بنابراین حد تشخیص کیت پایین آمده و هیچ‌گونه رنگی تغییر نمی‌کند. اجزای کیت باید در دمای 16 تا 14 درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند و از برخورد مستقیم نور به آنها ممانعت شود. نیمه عمر کیت تولید شده حدود 9 ماه می‌باشد.کمترین مقداری که این کیت می‌تواند تشخیص دهد20ppb > است.
تجهیزات مورد استفاده
Shaker
سانتریفیوژ (2000ˣg)
Sampler 1000, 100 µl