فایل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۱۸

به علاوه فرض کنید این واحد تولیدی بتواند نهاده ها را از بازار رقابت آزاد و با قیمت ri، تهیه نماید و محصول تولیدی را با قیمت P در بازار به فروش برساند. برای این واحد تولیدی سود حاصل از تولید و فروش محصول (π) به صورت زیر نشان داده می شود:

(۲-۱۸)

حال چنان چه این واحد بخواهد سود خود را حداکثر نماید، بر اساس اصول بهینه یابی می بایست هر یک از نهاده ها و از جمله آب را تا آن جا مصرف نماید که مصرف هر واحد از هر یک از نهاده ها حداقل به اندازه قیمت هر واحد از این نهاده ها به ارزش تولید اضافه نماید. به عبارت دیگر ارزش تولید نهایی (کرانه ای) هر واحد از یک نهاده حداقل برابر قیمت آن واحد از نهاده باشد.
با زبان ریاضیات اصل مطرح شده در بالا بدین معنی است که واحد تولیدی باید رابطه فوق را نسبت به هر یک از نهاده ها حداکثر نماید که این کار با مشتق گیری از رابطه بالا نسبت به مقدار هر یک از نهاده ها و برابر صفر قرار دادن آن ها حاصل می گردد. برای مثال، مقدار مصرف نهاده i ام (مثلاً آب) بر اساس رابطه زیر مشخص می گردد:

(۲-۱۹)

در رابطه بالا، ارزش تولید نهایی (کرانه ای) نهاده iام است که از حاصل ضرب تولید نهایی این نهاده () در قیمت محصول به دست آمده است.
بر اساس رابطه (۲-۱۹)، حد بهینه مصرف نهاده (آب) در جایی است که ارزش تولید نهایی آن با قیمت نهاده برابر باشد. از سوی دیگر، این رابطه می گوید یک بنگاه تولیدی برای هر واحد از نهاده i ام که به اندازه MPi به تولید اضافه می کند و محصول با قیمت P به فروش می رسد مایل است قیمتی برابر ri برای هر واحد آن بپردازد. با توجه به رابطه فوق و با این فرض که اگر تمام نهاده ها به جز آب ثابت باشند رابطه ارزش تولید نهایی آب معادل با تابع تقاضای آب می باشد، نمودار تقاضای آب به صورت زیر نشان داده می شود:

شکل ۲-۲- منحنی ارزش تولید نهایی آب (تابع تقاضای آب)

به طوری که از معادله (۲-۱۹) مشخص است ارزش تولید نهایی آب (یعنی VMPi) از دو جزء قیمت محصول و تولید نهایی آن تشکیل شده است. لذا تغییر در هر کدام از این عوامل ارزش تولید نهایی آب را نیز تغییر می دهد. به عبارت دیگر، تغییر در هر کدام از این عوامل منجر به جابجایی منحنی تقاضا و در نتیجه تغییر در مقدار تقاضا برای نهاده i ام (آب) در سطح قیمت های ثابت برای این نهاده می شود.
همان گونه که رابطه (۲-۱۹) نشان می دهد تولید محصول غالباً با مصرف بیشتر از یک نهاده و به عبارت دیگر با ترکیب مجموعه ای از نهاده ها صورت می گیرد. نهاده های در جریان تولید از لحاظ فنی غالباً به یکدیگر مرتبط می باشند و اثرات متقابل بر هم می گذارند به گونه ای که دو نهاده ممکن است مکمل یکدیگر و در مواردی هم رقیب باشند. به ندرت اتفاق می افتد که مصرف دو نهاده هیچ اثری بر یکدیگر نداشته باشند. بر اساس تعریف در حالت مکمل مصرف بیشتر یک نهاده موجب افزایش تولید نهایی (کرانه ای) نهاده دیگر می شود. بر عکس در حالت رقیب با مصرف بیشتر یک نهاده تولید کرانه ای نهاده دوم کاهش می یابد. طبعاً وقتی دو نهاده کاملاً از نظر فنی مستقل باشند کم وزیاد شدن مصرف یک نهاده تاثیری بر تولید نهایی نهاده دیگر نخواهد گذاشت (باتیس و تایلر[۴۳]، ۱۹۸۸).
وجود روابط بین نهاده در جریان تولید باعث می شود که تقاضا برای یک نهاده تحت تاثیر مقدار مصرف سایر نهاده ها نیز قرار گیرد. همچنین روابط فنی در میان نهاده ها نیز منجر به بروز ارتباط متقابل بین آن ها نیز گردد، به طوری که دو نهاده از نظر اقتصادی به صورت مکمل و یا جانشین هم قرار می گیرند. در حالت مکملی افزایش قیمت یک نهاده منجر به کاهش تقاضا برای نهاده دوم می شود. بر عکس، در حالت جانشینی دو نهاده افزایش قیمت یک نهاده افزایش تقاضا برای نهاده دوم را در پی دارد. بر همین اساس تقاضا برای یک نهاده تنها تابعی از قیمت خود نهاده و قیمت محصول نیست بلکه تابعی از قیمت سایر نهاده ها که به نوعی جانشین و یا مکمل آن می باشند نیز هست. لذا، تقاضا برای یک نهاده مثلا نهاده iام به صورت زیر تعریف می گردد (چمبرز[۴۴]، ۱۹۸۸).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است