تعیین مدل رگرسیونی مولفه های اخلاق و تعیین مدل رگرسیونی مولفه

538/0 همبستگی روح جمعی و مشارکت در کار
Widget not in any sidebars

012/0 p.value

با توجه به مقدار p.value ارتباط معنی داری بین روح جمعی و مشارکت در کار و هویت سازمانی از دید کارکنان سازمان استانداری وجود دارد .
5-4-2 تعیین مدل رگرسیونی مولفه های اخلاق مداری و هویت سازمان:
جدول 15: بررسی ارتباط میان مولفه های اخلاق مداری و هویت سازمان
R square P value T ضریب استاندارد شده ضریب استاندارد نشده مدل
Beta انحراف از معیار B

800/0 .000 4/382
2/914 12/769 ثابت
354/0 932/0 132/0 283/0 379/0 دلبستگی و علاقه به کار
002/0 810/0 54/0 243/0 1/002 روابط سالم و انسانی
014/0 541/0 62/0 150/0 345/1 پشتکار و جدیت در کار
008/0 3/497 81/0 304/0 3/582 روح جمعی و مشارکت در کار
این رگرسیون خطی به بررسی ارتباط بین ابعاد اخلاق مداری و هویت سازمان می پردازد. بر اساس p value ارتباط معناداری بین ابعاد یاد شده وجود دارد.
این نتیجه نشان می دهد به ازای افزایش 1 واحدی امتیاز روابط سالم و انسانی، شهرت سازمان به طور متوسط با اندازه 002/1 امتیاز افزایش می یابد. به ازای افزایش 1 واحدی امتیاز پشتکار و جدیت در کار ، شهرت سازمان به طور متوسط با اندازه 345/1 امتیاز افزایش می یابد و به ازای افزایش 1 واحدی امتیاز روح جمعی و مشارکت در کار ، شهرت سازمان به طور متوسط با اندازه 582/3 امتیاز افزایش می یابد.

5-1 مقدمه
هویت و شهرت سازمان اثرات مستقیمی برروی عملکرد و بازدهی کارکنان دارد و متعاقبا بر بهره وری و کارایی سازمان مورد توجه مدیران قرار گرفته است. اخیراً به نقش اخلاق مداری و جو اخلاقی حاکم بر سازمان و رابطه آن بر شهرت و هویت سازمان بسیار توجه شده است. فضای اخلاقی یکی از عوامل اصلی شکل دهنده روابط درون سازمانی و نگرش های کارکنان است که دارای تاثیر قابل ملاحظه ای برروی نتایج سازمانی است. از طریق بهبود اعتماد بین کارکنان و مدیران و افزایش تعهد کارکنان و در نتیجه پیروی و تبعیت شدید از اصول اخلاقی، کارکرد سازمانی افزایش می یابد. کارکنانی که سازمانشان را اخلاقی ادراک می کنند و همچنین ادارک می کنند که سازمان نسبت به آنها منصفانه و عادلانه برخورد می کند، بیشتر می توانند به مدیران و سازمان خود اعتماد کنند و به آنها پایبند و متعهد باشند. از این طریق می توانند بر هویت و شهرت سازمان موثر باشند.
به این منظور پرسشنامه ایی مشتمل بر مولفه های جو اخلاقی و هویت سازمان و شهرت سازمان، بین کارکنان استانداری یزد توزیع و نتایج حاصل از آن بررسی شد، 60.5 درصد پاسخ‌دهندگان را مردها و تنها 39.5% از پاسخ‌دهندگان را زنان تشکیل می‌دهند. سطح تحصیلات اکثر پاسخ‌دهندگان، لیسانس (43.4%) می‌باشد . رده سنی اغلب افراد پاسخ‌دهنده کمتر از 30 سال (41.4%) می‌باشد.
ابعاد اخلاق مداری در میان زنان و مردان تفاوت معناداری نشان نداد . اخلاق مداری با سن نیز ارتباط معناداری نداشت اما با سطح تحصیلات ارتباط معنادار مشاهده شد.
در ادامه برای فهم بهتر نتایج بحث را با بررسی سوالات تحقیق دنبال می کنیم.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...