تصمیم گیری و حمل و نقل

هر یک از انواع تیمها دارای مهارتهای متفاوتی در انجام کارهای مشتریان هستند و ممکن است توانایی لازم برای خدمتدهی به بعضی از مشتریان را نداشته باشند.
Widget not in any sidebars

وسایل حمل و نقل از نظر سرعت جابجایی و هزینه انتقال به ازای واحد زمانی با هم متفاوت هستند و یک وسیله ممکن است قادر به سفر به مکان بعضی از مشتریان نباشد.
هر وسیله در هر زمان تنها قادر به جابجایی یک تیم است و به هر مشتری تنها یک وسیله و یک تیم خدمتدهی میکنند.
تیمها و وسایل حمل و نقل از یک مرکز کار خود را شروع میکنند و پس از ارائه خدمت، به آن باز میگردند.
3-2-2. خصوصیت مدل ارائه شده
برای مدل پیشنهادی دو متغیر تصمیمگیری تعریف شده است:
1- متغیر تصمیمگیری ، در صورتی مقدار یک به خود میگیرد که تیم m توسط وسیله حمل و نقل k از مکان i به مکان j منتقل شود.
2- متغیر تصمیم گیری ، که در صورتی مقدار یک به خود میگیرد که وسیله k ، تیم m را از مکان i به مرکز برده و پس از تعویض تیم m با تیمm’ ، تیمm’ را از مرکز به مکان j منتقل نماید.
همانطور که از تعریف این دو متغیر مشخص می شود، متغیر ، نشان دهنده جابه جایی های مستقیم بین مشتریهاست، در حالی که متغیر ، جابه جایی های غیر مستقیم بین مشتری ها، به همراه تعویض تیم ها که در مرکز انجام می شود را، نشان میدهد.
با توجه به تعریف متغیرهای و مشخص است که مدل باید بین ادامه مسیر یک وسیله با یک تیم به سمت مشتری بعدی به صورت مستقیم، و یا بازگشت به مرکز و تعویض آن تیم با یک تیم مناسبتر و سپس انتقال این تیم جدید از مرکز به مشتری بعدی(حرکت غیر مستقیم)، یکی را انتخاب نماید. انتخابهای بهینه، منجر به ایجاد تعادل بین هزینههای جابجایی وسایل و هزینههای خدمتدهی تیمها و همینطور هزینههای دیرکرد، میشود.
در مدل پیشنهادی باید به تمام مشتریان موجود در سیستم خدمتدهی انجام شوند و برای هر یک از مشتریان یک موعد ارائه خدمت در نظر گرفته شده است. در صورتی که زمان اتمام خدمت دهی به هر مشتری بعد از این موعد زمانی باشد، هزینهای به صورت جریمه دیرکرد به سیستم تحمیل می شود.
3-2-3. تعریف علائم و پارامترها
علائم و پارامترهایی که در مدل به کار گرفته شدهاند شامل پارامترهای ورودی و متغیرهای تصمیمگیری به شرح زیر میباشند :
3-2-3-1. اندیس ها و پارامترهای ورودی
i و j : شاخص های نشان دهنده مکان (مشتریها و مرکز پخش)
d(i,j) : فاصله مستقیم بین مشتری i و j
k : شاخص نشان دهنده وسیله نقلیه
V : حداکثر تعداد وسیله نقلیه موجود در سیستم به طوریکه k=1,2,3,…,V
v(k) : سرعت وسیله نقلیه k
cv(k) : هزینه جابه جایی وسیله k در واحد زمان
: مجموعه نشان دهنده مشتری ها به همراه مرکز پخش
m,m’ : شاخص نشان دهنده نوع تیم