تحقیق رایگان درمورد کارکرد اجتماعی و همبستگی پیرسون

به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با علائم افسردگی دانش‫آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Widget not in any sidebars

جدول 7- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد افسردگی دانش‫آموزان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
علائم افسردگی
نگرش مذهبی ضریب همبستگی پیرسون 403/0-**
سطح معنی داری 01/0>p
تعداد 360
در جدول 7 همبستگی بین نگرش مذهبی و علائم افسردگی در دانش‫آموزان نشان داده شده است، همانطور که می بینید بین نمره نگرش مذهبی و افسردگی رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0>p وجود دارد و این نشان می‫دهد با توجه به اینکه هر چه نمره سلامت روان بالا باشد فرد از سلامت روان پایین تری برخوردار است می توان نتیجه گرفت که با افزایش نگرش مذهبی فرد از نظر افسردگی وضعیت بهتری دارد یعنی افسردگی فرد کاهش می یابد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فصل پنجم
بحث و نتیجه‫گیری‬‬‬‬‬
5-1 بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول) بین نگرش مذهبی با کارکردجسمانی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول4 فصل چهارم دیده شد نتایج نشان داد بین نگرش مذهبی با کارکرد جسمانی دانش آموزان رابطه وجود دارد(01/0< p).
این یافته ها همسو با مطالعات پرسمن و همکاران،به نقل از غباری بناب(1374)، کلانتری (1378)،پیترسون و همکاران (1985) می باشد.
در تبیین این یافته ها می‫توان گفت که نگرش مذهبی تاثیر مستقیمی بر سلامت و کارکرد جسم دارد. حالت روانی باعث می شود بدن به گونه‫ای واکنش نشان دهد که کاملا جسمانی است نه روانی. برای مثال نشانه های روی پوست که معمولا با خونریزی و کبودی همراه است اغلب اهمیت مذهبی یا شخصی دارند و علت آنها حالت هیجانی است. ارتباط بین باورهای مذهبی و بهبودی بعد از جراحی لگن در 30 زن سالمند توسط پرسمن و همکاران (1995) مورد بررسی قرار گرفته است که این افراد همگی به علت شکستگی استخوان لگن مورد جراحی قرار گرفته بودند و نتایج نشان داد که بیمارانی که باورهای مذهبی قوی تری داشتند و اعمال مذهبی را انجام می دادند نسبت به گروه دیگر کمتر افسردگی داشتند و راه طولانی تری را در هنگام ترخیص از بیمارستان پیاده روی کردند.همچنین دانستن خداوند به عنوان منشا قدرت، آرامش و انجام فرایض دینی به صورت معنی داری با درجه پایین افسردگی در هنگام ترخیص از بیمارستان ارتباط داشته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مذهب مى‏تواند از طریق افزایش توانایى افراد در حفظ بهزیستى کلى، به ویژه در بین افراد مسن، در محافظت از سلامت جسمى افراد سهیم باشد. (کونیگ، 1999؛ ویتمر و سویینى، 1992) مطالعه‏اى نشان مى‏دهد خطر ابتلا به «آنفارکتوس میوکاردیال » در آزمودنى‏هایى که خود را «غیر مذهبى» توصیف مى‏کنند، به طور معنادارى بیش از احتمال آن در آزمودنى‏هایى است که خود را «مذهبى» توصیف مى‏نمایند. و این عامل از عوامل دیگرى که احتمال ایجاد این بیمارى را باعث مى‏شوند مستقل مى‏باشد (فریدلندر، کارک و استین، 1986) . بررسى دیگرى نشان مى‏دهد که فقدان توانایى و آرامش منبعث از مذهب در افرادى که تحت عمل جرّاحى باز و اختیارى قلب قرار گرفته‏اند مرگ و میر را بیشتر مى‏کند (آکسمن، فریمن و منهیمر، 1995). پژوهش‫های به عمل آمده به طور کلی رابطه بین مذهب و سلامت جسمانی را مثبت اعلام کرده اند و این احتمالا به این دلیل است که مذهب می تواند در اهداف کلی فرد تاثیر داشته باشد و ایدئولوژی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و این باعث می شود که فرد از نظر جسمانی نیز شاداب تر و با روحیه تر باشد چرا که زندگی فرد جهت دار بوده و او از روحیه بالاتری برخوردار خواهد بود مثلا ممکن است فعالیت های عبادی فرد مانند نوعی ورزش روزانه در سلامت جسمانی فرد تاثیر گذار باشد. ‬‬‬‬‬‬‬
فرضیه دوم)بین نگرش مذهبی با کارکرداجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول 5 فصل چهارم دیده شد نتایج نشان داد بین نگرش مذهبی با کارکرد اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد(01/0< p).
این یافته‫ها همسو با مطالعات ویلیام (1372)،خدایاری فرد و همکاران(1380) ، رامشت و همکاران (1385) و کجبافت (1385) می باشد.‬‬‬‬‬‬‬
این یافته بیانگر آن است که آموزش‫های اسلامی در زمینه روابط بین فردی و امور اجتماعی و با توجه به توصیه‫هایی که در مورد بهداشت روانی‫، فردی‫، خانوادگی و اجتماعی و همچنین راه‫هایی برای رویارویی با فشارهای روانی می‫تواند ارائه کند همچنین توجه بیشتر به نگرش و شعائر مذهبى، چون باعث افزایش (احتمالى) شبکه حمایت اجتماعى مى‏شود، با سطح بالاترى از سلامت رابطه دارد. همانطور که در این پژوهش گفته شد مذهب می تواند بر سلامت فرد به طور کلی تاثیر‫گذار باشد که یکی از جنبه های سلامت روان ، کارکرد اجتماعی اوست. مذهب درواقع فرد را تحت تاثیر معنویت قرار می دهد که یکی از جنبه های تاثیر معنوی فرد توجه به افراد دیگر، همکاری و ایجاد ارتباط مناسب با دیگران است که این در واقع باعث موفقیت فرد در روابط اجتماعی وی و به طور کلی کارکرد اجتماعی اوست.
‬‬فرضیه سوم)بین نگرش مذهبی با علائم اضطرابی دانش آموزان رابطه وجود دارد. همانطور که در جدول 6 فصل چهارم دیده شد نتایج نشان داد بین نگرش مذهبی با علائم اضطرابی دانش آموزان رابطه وجود دارد(01/0< p).
این یافته ها همسو با مطالعات گلزاری (1378)،شریفی (1381) ،سراج زاده(1377) می باشد.