تحقیق رایگان درمورد پرسش نامه سلامت عمومی و دانش آموزان دختر


Widget not in any sidebars
متغیر پیش بین : نگرش مذهبی و دینداری
متغیر ملاک : سلامت روان
متغیر کنترل : جنسیت، سن، تحصیلات.
3-3 جامعه ی آماری
جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه‫ی دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که تعداد انها 6000 نفر بود.
3-4 نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه‫گیری در این پژوهش به صورت تصادفی خوشه ای صورت گرفت به این صورت که ابتدا از بین 3 ناحیه 2 ناحیه به تصادف انتخاب شده و از میان تعداد مدارس موجود که 20 مدرسه بود 12 مدرسه به تصادف انتخاب گردید و از هر مدرسه 3 کلاس به تصادف انتخاب و از هر کلاس 10 نفر انتخاب گردید که مجموعا 360 نفر انتخاب گردید.
3-5 ابزار پژوهش
ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سلامت روان GHQ و نگرش مذهبی براهنی
3-5-1 پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ :
روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو و سه تعلق می گیرد. در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس ها از صفر تا 21 و در کل پرسش نامه از صفر تا 84 خواهد بود . نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس بطور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات 4 زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را بدست می آوریم. در این پرسش نامه نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می باشد. براساس نمره بدست آمده و با استفاده از جدول زیر می توان وضعیت فرد را در هر یک از زیر مقیاس ها و در کل پرسش نامه تعیین نمود. با توجه به این جدول می توان گفت نمره 17 به بالا در هر زیر مقیاس و نمره 41 به بالا در مقیاس کلی وخامت وضع آزمودنی را نشان می دهد.
خرده مقیاس ها نمرات در خرده مقیاس ها نمرات در کل پرسشنامه
هیچ یا کمترین حد خردمقیاس6- 0 نمره کل 22-0
خفیف 11- 7 40-23
متوسط 16 -12 60-41
شدید 21-17 84-61
جدول1-3 : نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسش نامه سلامت عمومی
3-6 اعتبار و پایایی پرسش نامه
مقصود از روایی آزمون ، پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آزمون چه چیزی را اندازه گیری می کند و تا چه حد از این لحاظ کارایی دارد و منظور از اعتبار درجه ثبات نمره های آزمون است که با بازآزمایی بر افرادی خاص در موقعیت های مشابه یا در شرایط متغیر به دست می آید.
نتایج چند مطالعه دلالت بر وجود همبستگی قوی بین نتایج حاصل از پرسشنامه 28 و 60 ماده ای سلامت عمومی در تشخیص ناراحتی های روان شناختی دارد ( مدینا ، مورا و همکاران1983، به نقل از حمیدی 1382) و نیز توان ارزیابی شدت اختلالات روان شناختی توسط 28 GHQ- در حد لازم وجود دارد( رابینز و براکس ، 1981 به نقل از حمیدی، 1382 ) .
3-7 اعتبار و پایی ابزار ها :
3-7-1 شواهد مربوط به اعتبار GHQ