تحقیق رایگان درمورد پایان نامه و تابع عضویت

این بخش بر اساس توابع عضویت ورودی، دادههای ورودی قطعی را به ورودیهای فازی تبدیل میکند. در این پایان نامه، برای هر ورودی پنج تابع عضویت در نظر گرفته شده است. در ابتدا به ارائه توابع عضویت ورودیها و خروجی و قوانین فازی استفاده شده میپردازیم. شکل(4-8) توابع عضویت ورودی اول در بازه [1 1-] میباشد. همچنین دامنه مورد نظر برای تابع عضویت منفی بزرگ در بازه [0.5- 1- 1.5-] میباشد و برای تابع عضویت منفی کوچک دامنه در بازه [ 0 0.5- 1-] تنظیم شده است و برای تابع عضویت صفر دامنه در بازه [0.5 0 0.5-] تنظیم شده است و برای تابع عضویت مثبت کوچک دامنه در بازه [1 0.5 0] تنظیم شده است و برای تابع عضویت مثبت بزرگ دامنه در بازه [1.5 1 0.5] تنظیم شده است.
شکل 4-8: تابع عضویت ورودی اول
Widget not in any sidebars

شکل (4-9) توابع عضویت ورودی دوم کنترلکننده فازی میباشد. دامنه مورد نظر برای ورودی دوم در بازه [1.5 1.5-] میباشد، همچنین دامنه مورد نظر برای تابع عضوبت منفی بزرگ در بازه [0.75- 1.5- 2.25-] در نظر گرفته شده است و تابع عضویت منفی کوچک در بازه [0 0.75- 1.5-] و تابع عضویت صفر [0.75 0 0.75-] و تابع عضویت مثبت کوچک در بازه [1.5 0.75 0] و همچنین تابع عضویت مثبت بزرگ در بازه [2.25 1.5 0.75] در نظر گرفته شده است.
شکل 4-9 :تابع عضویت ورودی دوم
شکل (4-10) توابع عضویت خروجی کنترلکننده فازی میباشد. دامنه مورد نظر برای خروجی در بازه [1 1-] میباشد همچنین دامنه مورد نظر برای تابع عضوبت منفی بزرگ در بازه [0.5- 1- 1.5-] در نظر گرفته شده است و تابع عضویت منفی کوچک در بازه [0 0.5- 1-] و تابع عضویت صفر] 0.5 0 0.5-] و تابع عضویت مثبت کوچک در بازه [1 0.5 0] و همچنین تابع عضویت مثبت بزرگ در بازه [1.5 1 0.5] در نظر گرفته شده است.
شکل 4-10 : توابع عضویت خروجی کنترلکننده فازی
4-5-4 پایگاه قواعد کنترلکننده فازی
پایگاه قواعد به مجموعه ˝ اگر _ آنگاه ˝ فازی گفته میشود که قسمت هوشمند فازی را تشکیل میدهد که با استفاده از آنها خروجی کنترل کننده تعیین میشود. قواعد استفاده شده در کنترل کننده فازی به صورت جدول (4-5) میباشد.
جدول 4-5 : پایگاه قواعد کنترل کننده فازی
اختصارات در جدول (4-5) به شرح جدول (4-6) میباشد.
جدول 4-6 :اختصارات پایگاه قواعد کنترل کننده فازی
4-6 سیستم با کنترلکننده فازی
انحراف فرکانس ناحیه اول با کنترل کننده فازی طبق شکل (4-11) میباشد
Time(s)
Time(s)
Hz
Hz
شکل4-11: انحراف فرکانس ناحیه اول با کنترلکننده فازی
انحراف فرکانس ناحیه دوم با کنترلکننده فازی طبق شکل (4-12) میباشد
Time(s)
Time(s)
Hz
Hz
شکل 4-12 : انحراف فرکانس ناحیه دوم با کنترل کننده فازی
در شکل (4-13) انحراف فرکانسT-line شبکه در حضور کنترل کننده فازی داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده انحراف فرکانس به طور قابل ملاحضهای کاهش پیدا کرده است. همان طور که از شکل (4-13) مشاهده میشود حالت گذرای ابتدایی در شبکه در بازه [0.018 0 ] رسیده است که نسبت به کنترل کننده کلاسیک حالتی که بهره آن با روش زیگلرنیکولز تنظیم شده است کاهش پیدا کرده است و همچنین حالت ماندگار سیستم در یک بازه نسبتا مناسبی در بازه [0.018 0.014] قرار گرفته است، که نسبت به کنترل کننده کلاسیک بهبود و کاهش پیدا کرده است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...