تحقیق رایگان درمورد ویژگیهای افراد سالم و هری استاک سالیوان


Widget not in any sidebars

بطور خلاصه ، ویژگیهای افراد سالم ، از نظر مورای( 1938) ، به شرح زیر می باشد :
نهاد انسان ، هم شامل تکانه های خوب و هم تکانه های بد می باشد و شدت این تکانه ها در افراد مختلف متفاوت است.
من شخص برخوردار از سلامت روانی ، دارای قدرتمندی و کارآمدی بسیاری است که موجب سازماندهی و یکپارچگی رفتار می شود.
در انسان سالم ، بین من برتر و من آرمانی (تصویر آرمانی هر فرد از خودش) فاصله زیادی وجود ندارد.
انسان سالم ، از ساختار روانی خودش آگاهی لازم را دارد و ” عقده روانی ” ندارد و یا عقده های او در حدی بسیار پایین تر از افراد روان نژند می باشد.
برنامه ها و تصمیم گیری های انسان سالم ، دارای نوعی جهت مندی است .
خلاقیت و تخیل ، قوی ترین ویژگی انسان سالم می باشد و اصولاً هدف نهایی رشد شخصیت انسان ، خلاقیت و تحقق خویشتن می باشد ( کورسینی ، 1973).
کارن هورنای
هورنای ( 1945) از کسانی است که در روانکاوی کلاسیک تغییراتی را بوجود آورد و به نقش محیط و فرهنگ در رشد شخصیت و سلامتی یا بیماری انسان تأکید زیادی نمود. و معتقد بود که انسان نیازهای مختلفی دارد که اگر به حد افراط مورد استفاده قرار گیرند ، به صورت نیازهای روان‫نژندانه در می آیند. هورنای معتقد بود که نیازهایی مثل ” محبت ” و ” تأیید ” فرد را به سمت دیگران سوق می دهد و نیازهایی مانند ” استقلال ” و ” خودکفایی” ، فرد را از دیگران دور می سازد و نیازهایی مانند ” قدرت ” فرد را مقابل دیگران قرار می دهد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به طور خلاصه انسان برخوردار از سلامت روانی را دارای ویژگیهایی به شرح زیر میداند:
احساس عدم امنیت نمی کند و لذا فاقد پرخاشگری و خودشیفتگی است.
قدرتمندی نیازهای فوق در او خفیف است و توانایی تغییر ، تحول و جایگزینی این نیازها را دارد.
انسان سالم از هر سه نوع نیازهای فوق با توجه به اوضاع و احوال مناسب استفاده می کند در حالی که کودکان فقط به سوی دیگران می روند ، نوجوانان در مقابل دیگران می ایستند و سالمندان از دیگران دوری می کنند.
خودشناسی و کوشش برای تحقق استعدادهای ذاتی ، وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم است و هدف او ، دستیابی به کمال است.
انسان سالم خودآگاهی دارد و از خود واقعی و استعداهایش ، کم و بیش آگاه است و خودش بسیاری از مشکلات زندگی اش را حل می کند ، لذا به دیگران وابستگی ندارد.
انسان سالم ، به دلیل آگاهی از خود واقعی اش و استعدادهای بالقوه خود ، تسلیم محض شرایط اجتماعی و فرهنگی نمی باشد ، بلکه ابتکار و شخصیت خودش را در دست دارد (آقاجانی ، 1381).
هری استاک سالیوان
ویژگیهای سلامت روان از دیدگاه سالیوان (1953) عبارتند از :
شخصیت برخوردار از سلامت روان ” انعطاف پذیر ” است و با توجه به موقعیت های بین فردی نوین ، درروابطش با دیگران به صورت متناسب تغییرپذیر است.
فرد سالم قادر به تمایزگذاری بین افزایش و کاهش ” تنش ” است و رفتار او در جهت کاهش تنش معطوف است.
سالیوان عقیده دارد که شخصیت سالم بایستی بنا به گفته چارلز اسپیرمن در حال ” آموزش فراگیری روابط و ارتباطات ” باشد.
زندگی شخص برخوردار از سلامت روانی ، دارای جهت یافتگی است بنابراین شخص سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف پذیر واقعی و اعتماد آمیز دارد( کورسینی ، 1973).