تحقیق رایگان درمورد واحدهای تولیدی کوچک و آلودگی محیط زیست

2-4-1 مزایای ریزشبکه ها و چالشهای سیستمهای هیبریدی
پیشرفت و کاربرد ریز شبکهها مزایای بسیاری را برای صنعت تولید برق به همراه داشته است. این مزایا عبارتند از [29] :
Widget not in any sidebars

1- افزایش قابلیت شبکه 2- ارائه انرژی الکتریکی بی وقفه به بارهای حساس 3- کاهش آلودگی هوا به ویژه دی اکسید کربن 4- کاهش تلفات شبکه توزیع و انتقال 5- بازدهی بالا 6- کاهش هزینههای خطوط انتقال 7- نیاز به سرمایه گذاری کمتر و مناسب بودن برای مشارکت بیشتر در بازار برق 8- یافتن راحتتر فضای مناسب جهت احداث، به علت کوچک بودن فضای مورد نیاز 9- راحتی گسترش و امکان اتصال یک میکروتوربین به ریز شبکه بدون نیاز به تغییرات در سایر میکروتوربینها و شبکه.
علی رغم مزایای بسیار سیستمهای ریز شبکه، استفاده از این سیستمها منجر به بروز چالشها و موانعی نیز میگردد. برخی از این چالشها عبارتند از [29-30]:
مشکلات فنی مانند مدیریت، حفاظت، کنترل و پایداری ریز شبکه
نبود استانداردهای لازم جهت پیاده سازی سیستمهای ریز شبکه
وجود موانع اداری و حقوقی به دلیل نبود قوانین و مقررات لازم به منظور تنظیم عملکرد شبکه
2-5 انرژیهای تجدیدپذیر
در دهههای اخیر تجدید ساختار صنعت و همچنین خصوصی سازی صنعت مطرح و در برخی کشورها اعمال گردیده است. در طی این مدت به خاطر بالا بودن بازده بهره برداری دست خوش تغییرات اساسی از لحاظ مدیریت و مالکیت گردیده است، به طوری که برای ایجاد فضای رقابتی مناسب بخشهای مختلف آن از جمله تولید، انتقال و توزیع از هم مستقل گردیدهاند. در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق متقاعد نمودن افراد بازار به سرمایه گذاری در پروژههای چندین میلیارد دلاری تولید و انتقال توان آسان نیست. این تغییر و تحولات از یک طرف و همان طور که قبلا نیز اشاره شد عواملی چون آلودگی محیط زیست، مشکلات احداث خطوط انتقال جدید و پیشرفت فناوری در زمینه اقتصادی نمودن ساخت واحدهای تولیدی در مقیاس کوچک در مقایسه با واحدهای تولیدی بزرگ از طرف دیگر باعث افزایش استفاده از واحدهای تولیدی کوچک گردیده است[31-32].
2-5-1 انرژی باد
تولید نیروی بادی در جهان در حال پیشرفت است وعلت آن داشتن مزایای اقتصادی و محیطی میباشد. به هر حال از نقطه نظر تکنیکی، چالشهای زیادی در نفوذ قدرت باد به داخل سیستمهای قدرت الکتریکی وجود دارند. در این زمینه، قابلیت اطمینان سیستم یکی از اهداف مهم میباشد حتی اگر تولید برق بادی به شکل طبیعی باشد، قابلیت اطمینان سیستم را می توان با عدم تعادل قدرت بین بار و تولید از بین برد که مربوط به عملکرد روزانه سیستمهای قدرت میشود[33].اگر قدرت باد تا 20 درصد و یا بیشتر از کل نیروی سیستم باشد، ظرفیت و عملکرد مطمئن شبکه با چالشهای بیشماری روبرو میشود. امروزه ظرفیت نصب قدرت باد بیشتر شده است. بنابراین نوسانات قدرت باد مهار شده است تا از تخریب کیفیت شبکه جلوگیری شود. در کل جهان محققین از چندین راه حل جهت متعادل ساختن نوسانات قدرت باد استفاده میکنند. مثلا در طول روز نقاط دارای باد کم را میتوان با سایر قسمت های پر باد جبران کرد. بنابراین یک روش کلی جهت کاهش اختلاف خروجی قدرت باد، توزیع متناسب تعدادی از توربینهای بادی میباشد و هدف از آن تسریع در ورودی نیروی باد از طریق بررسی پایداری خروجی کامل قدرت برق میباشد.
توربین بادی از سال 1975 پیشرفت های شگرفی در زمینههای بادی در جهت تولید برق به عمل آورده است. در سال 1980 اولین توربین برق بادی متصل به شبکه سراسری نصب گردید. بعد از مدت کوتاهی اولین مزرعه برق بادی چند مگاواتی در آمریکا نصب و به بهره برداری رسید. توربینهای بادی انرژی موجود در باد را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند[34]. شکل (2-1) تصویر نیروگاه بادی منجیل میباشد.

شکل2-1: نیروگاه بادی منجیل
2-5-1-1 مزایای بهره برداری از انرژی باد
انرژی باد نیز مانند سایر منابع انرژی تجدیدپذیر از ویژگیها و مزایای بالاتری نسبت به سایر منابع انرژی برخوردار است که اهم این مزایا عبارتند است[35]:
عدم نیاز توربینهای بادی به سوخت که در نتیجه از میزان مصرف سوختهای فسیلی میکاهد.
رایگان بودن انرژی باد
توانایی تامین بخشی از تقاضای انرژی برق
کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد نسبت به انرژیهای فسیلی
کمتر بود هزینههای جاری و هزینههای سرمایه گذاری انرژی باد در بلند مدت
تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی
قدرت مانور زیاد جهت بهرهبرداری در هر ظرفیت و اندازه (از چند وات تا چندین مگاوات)
عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب
عدم نیاز به آب