تحقیق رایگان درمورد نیروگاه حرارتی و مدل دینامیکی

کلرک مقادیر Φ1= Φ2=2.05 را پیشنهاد میکند. به این ترتیب مقادیر پارامترهای الگوریتم عبارتند از[100]،[96]،[98] : W=0.7298 و= 1.4962 c1 = c2
Widget not in any sidebars

با استفاده از روابط فوق بدون نیاز به کمیت محدود کننده vmax همگرا میشوند. با این همه تحقیقات و آزمایشات ابرهات و شی به این نتیجه رسیده است که نتایج بهتر با در نظر گرفتن p=1 در رابطه vmax=ps به دست میآید [99]،[97]. یعنی حد بیشینه سرعت vmax، برابر با عرض فضای جستجو در نظر گرفته شود و این همان الگوریتم معیاری است که امروزه به نام الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات شناخته میشود. در این الگوریتم به طور معمول c1=2 = c2 در نظر گرفته میشود [101-102]،[95].
الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات را می توان به شکل مجموعهای از بردارها تصور کرد که در فضایی متشکل از تجارب خصوصی هر ذره و برخی از ذرات دیگر، نوسان میکند. در حالت کلی هر ذره با عدهای دیگر از ذرات دارای ارتباط است که به طور معمول این ارتباط دو طرفه میباشد و به نام رابطه همسایگی یل مجاورت شناخته میشود. مجموعهی ذراتی که با یک ذره دارای ارتباط همسایگی هستند به نام مجموعهی همسایگی شناخته میشود. برای ذره iام بهترین موقعیتی که به وسیله همسایگانش تجربه شده است، به صورت xi,best نمایش داده میشود. xi,nbest یکی دیگر از مواردی است که در تصمیم گیری هر ذره تاثیر دارد. البته با توجه کرد که مجموعهی همسایههای یک ذره شامل خود آن ذره نیز میشود. یعنی یک ذره همسایه خودش نیز میباشد. کندی و ابرهارت، دو الگوی مختلف برای الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات پیشنهاد دادند.
2-20 الگوی بهینه محلی و بهینه سراسری
الگوی بهینه سراسری، چیزی است که تا کنون در این نوشتار به بررسی آن پرداخته شده است.[92]،[99]. اگر در رابطه (2-6) و (2-8) به جای xg,best از xi,nbest استفاده شود، به الگوی بهینه محلی رسیده میشود. در الگوی بهینه سراسری، یک ذره در جمع وجود دارد که به عنوان جاذب است و سایر ذرات را به سمت خود جذب میکند و به احتمال همه ذرات در محل بهترین ذره همگرا میشود. اما در الگوی بهینه محلی، چندین جاذب در جمع وجود دارند و هر ذره فقط به سمت بهترین همسایهی خود جذب میشود. اگر دامنه تعریف همسایگی به همهی جمع توسعه یابد آنگاه الگوی بهینه محلی با الگوی بهینه سراسری معادل خواهد بود. برای مسائل ساده که جواب یگانهای دارند، الگوی بهینه سراسری همیشه توصیه میشوند. همچنین برای توابع پیچیده، الگوی بهینه محلی با تعریف همسایگی متغیر مناسب میباشد[97]،[105-106]،[99].
فصل سوم
ساختار شبکه
3-1 ساختار شبکه پیشنهادی
بلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی در این پایان نامه در شکل(3-3) نشان داده شده است.شکل (3-1) در محیط نرمافزار مطلب کشیده شده است. سیستم از دو ناحیه مجزا از هم که با ti line به هم متصل شدهاند تشکیل شده که در ناحیه اول واحد تولیدی فتوولتائیک و بادی را داریم و در ناحیه دوم واحدهای دیزل و بخار و هیدرو را داریم. ناحیه اول ناحیه تولید انرژی از انرژیهای تجدید پذیر میباشد و ناحیه دوم ناحیه تولید انرژی از سوختهای فسیلی میباشد.
شکل 3-1 : بلوک دیاگرام شبکه پیشنهادی
3-1-1 مدل تولید واحد بخار
در این نوع نیروگاهها که عموما دارای ظرفیت تولید برق بالایی میباشند از سوخت مازوت و یا گاز طبیعی برای تولید بخار توسط بویلر جهت به حرکت در آوردن پرههای توربین و روتور ژنراتور استفاده شده و در نهایت موجب تولید برق میگردد. در این نیروگاهها از سیستم خنک کننده خشک و تر جهت خنک کردن آب حاصل از چگالش بخار خروجی از توربین بخار استفاده میگردد. نیروگاههای حرارتی به مقدار زیادی آب نیاز دارند در نتیجه در محلهایی که آب به فراوانی یافت میشوند ترجیحا از این نیروگاهها استفاده میشود. از قسمتهای اصلی یک نیروگاه حرارتی میتوان به بویلر ، توربین، کندانسور، ژنراتور، ترانسفورماتورها و تغذیه داخلی نیروگاه، ترانس واحد، ترانس استارتینگ، تغذیه و …. اشاره کرد.
مدل استاندارد یک نیروگاه حرارتی به صورت شکل (3-2) میباشد[46].
شکل 3-2: مدل دینامیکی یک نیروگاه حرارتی
3-1-2 مدل تولید واحد هیدرو
این نیروگاه انرژی ذخیره شده آب در ارتفاع بالا را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند(با استفاده از توربین آبی) در این نیروگاه تبدیلات مکانیکی انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی و سپس به انرژی الکتریکی انجام میشود.
تمامی نیروگاههای آبی نیاز به سد دارند. سد مقادیر زیادی آب را در پشت خود ذخیره میکند. حوضچه سد معمولا آب پشت خود را برای پریود هفتهای نگه داری میکند و این پریود کوتاه در مقایسه با ماه و سال است.
مدل یک واحد آبی به صورت شکل (3-3) می باشد[46].
شکل 3-3: مدل دینامیکی یک واحد آبی
3-1-3 مدل دیزل ژنراتور
∆P
∆P
دیزل به عنوان منبع تولید پراکنده جهت بالانس انحراف بار استفاده میشود . مدل دیزل و گاورنر توسط معادله خطی مرتبه اول به صورت رابطه (7) بیان میشود [19].
شکل3-4: مدل دیزل و گاورنر توسط معادله خطی مرتبه اول
مدل استاندارد دیزل ژنراتور و سرعت گاورنر در شکل(3-5) نشان داده شده است. هنگامی که سرعت تغییر میکند شیر محرک عمل کرده و باعث تغییر مقدار سوخت گردیده و نهایتا توان دیزل تغییر کرده و سرعت تنظیم میشود. هدف از کنترل انتگرال حذف خطای حالت دائم فرکانس میباشد [50].

Share this post

Post navigation

You might be interested in...