تحقیق رایگان درمورد قابلیت اطمینان و سیستمهای تولید

شکل (4-2) تغییرات بار مصرفی در شبکه 58
Widget not in any sidebars

شکل (4-3) انحراف فرکانس ناحیه اول با کنترل کننده PID 59
شکل (4-4) انحراف فرکانس ناحیه دوم با کنترل کننده PID 59
شکل (4-5) انحراف فرکانسT-Line شبکه با کنترل کننده PID (روش سعی و خطا) 60
شکل (4-6) انحراف فرکانسT-Line شبکه با کنترل کننده PID (روش زیگلرنیکولز) 60
شکل (4-7) ساختار کنترل کننده فازی 62
شکل (4-8)تابع عضویت ورودی اول 63
شکل (4-9) تابع عضویت ورودی دوم 63
شکل (4-10) تابع عضویت خروجی کنترل کننده فازی 64
شکل (4-11) انحراف فرکانس ناحیه اول با کنترل کننده فازی 65
شکل (4-12) انحراف فرکانس ناحیه دوم با کنترل کننده فازی 65
شکل (4-13) انحراف فرکانسT-Line شبکه در حضور کنترلکننده فازی 66
شکل(4-14) انحراف فرکانسT-line شبکه در حضور کنترلکننده فازیو کلاسیک به صورت مجزا 66
شکل(4-15)بلوک دیاگرام سیستم کنترلی Fuzzy-PSO 67
شکل(4-16) انحراف فرکانس ناحیه اول در حضور کنترلکنندهFuzzy-PSO 69
شکل(4-17) انحراف فرکانس ناحیه دوم در حضور کنترلکنندهFuzzy-PSO 70
شکل(4-18) انحراف فرکانسT-Line شبکه در حضور کنترلکنندهFuzzy-PSO 70
شکل(4-19) انحراف فرکانسT-Line شبکه در حضور سه کنترلکننده Fuzzy, Fuzzy-PSO , PID به صورت مجزا 71
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
پیامدهای محیطی، کمبود انرژی و نگرانیهای مربوط به بیشینه شدن مصرف سوختهای فسیلی باعث برانگیخته شدن تحقیقاتی راجع به انواع مختلف منابع انرژی جایگزین شده است. انرژی الکتریکی در زندگی روزمره ما رایج ترین نوع انرژی است ولی تولید آن اغلب از طریق سوزاندن سوختهای فسیلی حاصل میآید که این ذخایر سوختی محدودیتهای بسیاری دارد. این محدودیتها سبب شده تا تمایلات جدید به سمت تکنولوژیهای تولید توان تجدید پذیر از قبیل باد، خورشید و …جلب شود. در این میان استفاده از باد یکی از بهترین راههای تولید انرژی است. باد میتواند در مناطق دور دست از سیستم تامین انرژی متمرکز، به عنوان یک مکمل و یا حتی جایگزین نیروگاههای مرکزی مرسوم مورد استفاده قرار بگیرد[3]. تولید توان باد مشخصات خاص خودش را دارد که متفاوت از سیستمهای تولید موجود است. یک نیروگاه بادی ممکن است در یک لحظه به طور کامل یک بار را تامین کند ولی چند ثانیه بعد کمبود توان قابل توجهی داشته باشد. بنابراین، تولید توان در سیستمهای قدرت دارای عدم قطعیت میباشد، که به طور پیوسته در حال تغییر بوده و پیشبینی آن سخت است [6-4].
از آنجایی که توان باد به طور نامنظم تغییر میکند لذا لازم است یک منبع توان آماده به کار برای تامین تقاضای بار وجود داشته باشد. از این رو یک نیاز به ترکیب منابع، مانند باد و فتوولتائیک احساس میشود. سیستم باد- فتو ولتائیک یکی از سیستمهای توان هیبرید است که بیش از یک منبع انرژی استفاده مینماید. سیستم توان هیبرید ترکیبی از دو یا چند منبع توان الکتریکی است که حداقل یکی از آنها از نوع تجدید پذیر باشند [8-7]. سیستم هیبرید باد- فتوولتائیک قابلیت اطمینان کاملی را فراهم نمینماید، زیرا فتوولتائیک در برابر تغییرات سرعت باد و کمبود توان همواره به عنوان یک پشتیبان عمل میکند از طرفی چون خورشید در شب یا روزهای ابری وجود ندارد این پشتیبانی با مشکل مواجه میشود. لذا حس میشود که انرژی فتوولتائیک به تنهایی جهت پشتیبانی سیستم کافی نیست[10-9].لذا شبکهای با واحدهای متشکل از سوختهای فسیلی با این شبکه اتصال داده شده است.

1-2 اهداف پایان نامه