تحقیق رایگان درمورد سیستم های فازی و مجموعه فازی


Widget not in any sidebars

2-15-3 پایگاه قواعد
پایگاه قواعد به مجموعه اگر-آنگاه فازی گفته میشود که قسمت هوشمند فازی را تشکیل میدهد. برای تنظیم قواعد چهار روش وجود دارد:
دانش مهندسی کنترل و دانش خبره-رفتار اپراتور در موقع کنترل- بر پایه منطق فازی فرایند (شناسایی فاز سیستم)- بر پایه آموزش خود سازمانده .
2-15-4 موتور استنتاج
به دلیل اینکه هر پایه قواعد فازی در عمل شامل بیش از یک قاعده میشود، سوال اساسی این است که چگونه میتوان از روی یک مجموعه از قواعد نتیجه گیری کرد. دو روش برای نتیجه گیری وجود دارد . استنتاج مبتنی بر ترکیب قواعد و استنتاج مبتنی بر قواعد جداگانه.
2-15-5 غیر فازی ساز
مجموعه فازی نتیجه استنتاج باید تبدیل به یک عدد غیر فازی شود تا بتوان خروجی متناسب با آن را به عنوان سیگنال کنترل به فرآیند اعمال کرد. این عمل را غیر فازی سازی مینامند.
2-15-6 پس پردازنده
در مواقعی که نیاز داریم خروجی در یک محدوده استاندارد قرار گیرد یا میخواهیم تبدیل مقیاس انجام دهیم از پس پردازش روی سیگنال خروجی کنترل کننده فازی استفاده میکنیم.
متاسفانه اکثر حلقههای کنترل کننده PID در حین انجام کار نیاز به تنظیم و نظارت دارند تا به طور مناسبی مقدار دهی شوند. بدین منظور از کنترل کنندههای فازی جهت تنظیم پارامترها استفاده شده است. در واقع کنترل کننده های فازی جهت تنظیم پارامترها استفاده شده است. در واقع کنترل کننده فازی گویی ناظر بر عملیات کنترل کننده PID معمولی بوده است. یکی از روشهای طراحی کنترل کننده فازی، روش سعی و خطا است [67] . در روش سعی و خطا که بر پایه دانشی از تجربیات شخص خبره بدست آمده است و به صورت شفاهی قابل بیان است. کنترل کننده فازی طراحی میگردد وسپس از آن آزمایش میگردد اگر نتیجه رضایت بخش نبود از شخص خبره درخواست میگردد که آزمایشات خود را تا هنگام حصول نتیجه بهتر تکرار کند. اما در روش تئوری ساختار، پارامترهای کنترل کننده فازی چنان طراحی می شود که عملکرد مشخصی را برای سیستم تضمین کنند. البته بهتر است جهت طراحی کنترل کننده فازی از تلفیق دو روش استفاده کرد [68] .از آنجایی که سیستمهای واقعی بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوان آنها را به طور قطعی و دقیق تعریف کرد. بنابراین یک توصیف تقریبی یا همان فازی که تحلیل و اصلاح آن بسیار آسان تر است ممکن است به عنوان مدل سیستم بکار برود [69] .از طرفی فرضیه فازی این توانایی را دارد ارتباط مناسبی را بین دانش انسانی و مدلهای ریاضی برقرار کند و فرآیندهای مهندسی را از حالت خشک ریاضی به جملات بسیار ملموستر تبدیل کند. قلب سیستم های فازی را پایگاه قواعد تشکیل میدهد که بر پایه دانش انسانی است وبه وسیله قواعدهایی به صورت اگر- آنگاه خروجی سیستم فازی را به ورودی آن ارتباط میدهد [70].
در این پایان نامه سیستم فازی، دارای دو ورودی و یک خروجی است. ورودی تغییرات فرکانس خروجی سیستم ورودی دوم مشتق این ورودی میباشد. توابع عضویت ورودی و خروجی این سیستم در جدول (2-2) نشان داده شده است.E در جدول زیر همان خطا (Error) یا انحراف فرکانس میباشد و E* مشتق خطا یا همان مشتق انحراف فرکانس میباشد.
PB
PS
ZR
NS
NB
E
E*
ZR
NS
NB
NB
NB
NB
PS