تحقیق رایگان درمورد سیستم های فازی و سیستم واحد

Tu/8
Widget not in any sidebars

Tu/1/2
0.6 ku
PID
جدول 2-1 : تنظیم ضرایب کنترل کننده کلاسیک با استفاده از روش زیگلرنیکولز
2-13سیستم های فازی
سیستمهای فازی، سیستمهای مبتنی بر دانش و قواعد میباشند. قلب یک سیستم فازی یک پایگاه دانش بوده که از قواعد اگر- آنگاه فازی تشکیل شده است. که بعضی از کلمات آن به وسیله توابع تعلق پیوسته مشخص شدهاند. به عنوان مثال عبارت فازی زیر را در نظر بگیرید.
اگر سرعت اتومبیل بالا است، آن گاه نیروی کمتری به پدال گاز وارد کنید.
مثال: فرض کنید میخواهیم کنترلکننده ای طراحی کنیم که سرعت اتومبیل را به طور خودکار کنترل کند. به طور کلی دو راه حل برای طراحی چنین کنترل کننده ای وجود دارد.یک راه حل استفاده از کنترل کنندههای متعارف دیگر نظیر PID بوده و راه حل دوم شبیهسازی رفتار رانندگان است. بدین معنی که قواعدی که راننده در حین حرکت استفاده میکند را به کنترل کننده خودکار تبدیل نماییم. ما راه حل دوم را در نظر میگیریم. در صحبتهای عامیانه رانندهها در شرایط طبیعی از سه قاعده زیر در حین رانندگی استفاده میکنند.
اگر سرعت پایین است، آنگاه نیروی بیشتری به پدال گاز وارد کنید.
اگر سرعت متوسط است آنگاه نیروی متعادلی به پدال گاز وارد کنید.
اگر سرعت بالا است آنگاه نیروی کمتری به پدال گاز وارد کنید.
کلمات پایین، بیشتر، متوسط، نامتعادل، بالا، کمتر به وسیله تعلقی مشابه مشخص میشوند. البته لازم به ذکر است که در شرایط واقعی تعداد قواعد بیشتری نیاز خواهد بود، با این حال ما میتوانیم یک سیستم فازی را بر اساس این قواعد بسازیم. از آنجایی که سیستم فازی به عنوان کنترل کننده استفاده شده، آن را کنترل کننده فازی نیز مینامند.
به طور خلاصه، نقطه شروع ساخت یک سیستم فازی بدست آوردن مجموعه ای از قواعد اگر آنگاه فازی از دانش افراد خبره یا دانش حوزه مورد بررسی میباشند. مرحله بعدی ترکیب این قواعد در یک سیستم واحد است. سیستم های فازی مختلف از اصول و روش های متفاوتی برای ترکیب این قواعد استفاده میکنند [58].
جنبه مهم تئوری سیستمهای فازی اینست که یک فرآیند سیستماتیک برای تبدیل یک پایگاه دانش به یک نگاشت غیرخطی فراهم میسازد. به همین دلیل ما قادر خواهیم بود که از سیستمهای مبتنی بر دانش (سیستمهای فازی) در کاربردهای مهندسی استفاده کنیم. همچنین از آنجایی که ما نمیتوانیم از مدلهای ریاضی استفاده کنیم، درنتیجه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها را میتوان به صورت یک مدل ریاضی نیز انجام داد [58].
2-14 طراحی کنترلکننده های فازی
کنترلکننده فازی در شکلهای مختلف کنترل ظاهر شدهاند که یکی از پرکاربردترین آن کنترل مستقیم است که در شکل (2-10) نشان داده شده است.
شکل 2-10 : نمایش بلوکی استفاده از کنترل کننده فازی به صورت مستقیم
2-15 ساختار یک کنترلکننده فازی
یک کنترل کننده فازی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. فازی کننده، پایگاه قوائد، بخش تصمیم گیری، غیر فازی کننده که در شکل (2-11) مشخص میباشد[65-66]،[58] .
شکل2-11: دیاگرام بلوکی ساختار کنترل کننده فازی
2-15-1 پیش پردازنده
ورودی یک کنترل کننده فازی مقادیر قطعی است که توسط وسایل اندازهگیری و سنسورها به دست آمده است. معمولا این مقادیر نیاز به تغییرات قبل از ورود و کنترل کننده فازی دارند. این تغییرات توسط بخش پیش پردازنده فراهم آورده میشود.
2-15-2 فازی کننده
اولین بلوک داخل کنترل کننده، فازی کننده میباشد که در آن درجه تعلق مقادیر ورودی به تابع تعلقهای مختلف محاسبه میشود.