تحقیق رایگان درمورد سبک های مقابله ای و وضعیت سلامت روان


Widget not in any sidebars
به بررسی ارتباط بین سبک های مقابله ی مذهبی و میزان بستری شدن بیماران با بیماری سیکل سل در بیمارستان پرداختند که در این مطالعه 93 بیمار از طریق پرسشنامه ی سبک های مقابله ی مذهبی(Brief RCOPE (Pargament et al. 1998 مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرونده ی پزشکی بیماران موردارزیابی قرارگرفت و اطلاعات مربوط به بیماری و دفعات بستری بیماران مورد مقایسه قرار گرفت و پس از آنالیز داده ها به این نتیجه دست یافتند که بیماران با سبک مقابله ی مذهبی مثبت با دفعات بستری کمتری داشته اند و عکس این نتیجه در رابطه با بیمارانی که از سبک های مقابله ای منفی استفاده می کرند صادق بود. و با توجه به نتایج بررسی پیشنهاد کرده بودند که بررسی تاثیر اعتقادات(سبک های مقابله) مذهبی جزئی از بررسی های کلینیکی این گروه از بیماران در نظر گرفته شود.(18)

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1 نوع مطالعه :
مطالعه بصورت توصیفی-تحلیلی انجام می گیرد
3-2 جامعه پژوهش :
در این مطالعه 102 بیمار آسمی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی بیماری های ریه مورد بررسی قرار گرفته اند.
3-3 چگونگی جمع آوری اطلاعات :
در این تحقیق بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی بیماری های ریه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شود. و افرادی که بیماری آسم در آنها بر اساس معیار های انجمن توراکس آمریکا با اخذ شرح حال(سرفه، تنگی نفس، خس خس سینه) و معاینه فیزیکی (ویزینگ) و انجام آزمون عملکرد ریوی به اثبات رسیده است وارد مطالعه می شوند.(19) برای به حداقل رسیدن خطاهای احتمالی بیمارانی که دارای شرایط زیر بودند از مطالعه خارج شدند:
1.داشتن هر گونه بیماری روانی یا جسمی مزمن قطعی علاوه بر آسم مانند افسردگی یا دیابت همراه
2.مشکلات خانوادگی مثل بیماری صعب العلاج در یکی از اعضای خانواده یا جدایی والدین.
3.عدم تسلط بر زبان فارسی
4.داشتن مذهبی غیر از اسلام
5.نداشتن سواد
3-4 روش:
در این مطالعه مجری طرح در کلینیک فوق تخصصی ریه حضور می یابد و پس از مصاحبه ای کوتاه با بیمارانی که تشخیص آسم برایشان گذاشته شده است،بیماران را بر طبق معیار های ورود و خروج گزینش کرده و پس از گفتگو در رابطه با هدف مطالعه و اطمینان دهی در رابطه با محرمانه ماندن اطلاعات در نزد مجری طرح از آنها درخواست می کند که در صورت تمایل برای حضور در مطالعه پرسش نامه ی استاندارد شده سبک مقابله مذهبی که توسط کاملیا روحانی و همکاران در ایران استاندارد سازی شده است.(20)( Brief RCOPE (Pargament et al. 1998 و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک را تکمیل کنند. بیمارانی که پس از توضیحات پرسشگر، مفهوم پرسشی را متوجه نشوند و یا تمایل به پاسخ دهی به برخی سوالات را نداشته باشند از مطالعه خارج خواهند شد. پس از اتمام جمع آوری کامل اطلاعات بیماران داده ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در اختیار مشاور آمار قرار می گیرد.
در این مطالعه جهت برآورد بهتری از وضعیت روانی بیماران مبتلا به آسم به بررسی وضعیت سلامت روان بیماران توسط پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی و ثبت یافته های اسپیرومتری بیماران و بررسی ارتباط یافته های مربوط به سبک های اعتقادات مذهبی و سلامت عمومی و اسپیرومتری بیماران پرداختیم.
پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی GHQ28 دارای بیست و هشت سوال می باشد که به هر سوال امتیاز 0 تا 3 تعلق براساس پاسخ بیمار تعلق می گیرد که نمره ی برش در امتیاز نهایی 23 و بالاتر می باشد و حداکثر نمره 84 می باشد. این بیست و هشت سوال به ترتیبی که بیان می شود به چهار زیر گروه تفکیک می شود .سوال یک تا هفت اختلات جسمانی را مورد بررسی قرار می دهد.سوال هشت تا چهارده اختلات اظطرابی و بی خوابی و سوال پانزده تا بیست و یک اختلال عملکرد اجتماعی و در نهایت هفت سوال نهایی (21 تا 28) به بررسی افسردگی می پردازد.هدف این پرسشنامه دستیابی به تشخیص خاص در سلسه مراتب بیماری های روانی نیست بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامتی روانی است. علایم جسمانی شامل مواردی در باره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آن ها است و نشانه های بدنی را در بر می گیرد.این زیر مقیاس دریافتهای حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگی های هیجانی همراهند،ارزشیابی می کنند.