تحقیق رایگان درمورد ساختار پایان نامه و خروجی نرمافزار


Widget not in any sidebars
در این پایان نامه، از دو واحد تولید انرژی از انرژیهای تجدیدپذیر (باد و خورشید) و سه واحد تولید انرژی از انرژیهای فسیلی به صورت دو ناحیه جدا برای تولید توان در نظر گرفته شده است. تاکنون کارهای متعددی در زمینهی کنترل مناسب توان هیبرید باد – فتوولتائیک با واحد فسیلی انرژی جهت به دست آوردن عملکرد دینامیکی مطلوب و استخراج بیشترین بهرهوری از انرژی موجود ارائه شده است. یک رویکرد متداول استفاده از کنترلکنندههای کلاسیک میباشد. در سالهای اخیر، کنترلرهای منطق فازی در مهندسی سیستم قدرت، مورد توجه بسیار و رو به رشدی قرار گرفتهاند. منطق فازی یک سیستم استدلالی برای شکل دهی استدلال تقریبی است[13].
سیستم منطق فازی یک چهار چوب بسیار خوب برای مدل کردن کارآمد و کامل عدم قطعیت در استدلال بشری با استفاده از متغییرهای زبانی و توابع عضویت را فراهم مینماید. کنترلرهای منطق فازی در مقایسه با کنترلهای متداول از نظر عملکرد و مقاوم بودن در برابر عدم قطعیت، برتر بوده است. همچنین در سالهای اخیر از کنترلکننده فازی-کلاسیک به دلیل حساسیت و انعطاف پذیری آن در برابر تغییر پارامترها و تغییر بارهای بزرگ حتی در حضور عوامل غیرخطی نظیر محدودیت نرخ تولید مورد توجه قرار گرفته است[14]. در بخش اول این تحقیق به پیاده سازی یک مدل دینامیکی از سیستم توان هیبرید باد-فتوولتائیک با واحدهای فسیلی پرداخت شده است. سپس به طراحی کنترلری برای سیستم مذکور پرداخته شده است. اولین استراتژی، استفاده از کنترل کننده PID میباشد. سپس از کنترلکننده فازی به دلیل قابلیت خوب این کنترلکننده در برابر مسائل پیچیده، برای بهبود انحراف فرکانس شبکه بهره گرفته میشود و در نهایت استفاده از الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات برای تنظیم مناسب پارامترهای بهترین کنترلکننده از کنترلکنندههای مورد استفاده شده بهره میگیریم. در بخش نتایج شبیهسازی نشان داده خواهد شد که کنترلکننده پیشنهادی، عملکرد نسبتا مناسبی در برابر تغییرات بار از خود نشان خواهد داد و نسبت به تغییرات پارامتری مقاوم است.
1-3 ساختار پایان نامه
چارچوب کلی فصول پایان نامه به صورت زیر میباشد:
در فصل دوم: تعریف کاملی از تولیدات پراکنده توسط مراجع مختلف انجام شده است، همچنین در مورد انواع نیروگاهها بحث شده است و در ادامه انواع کنترلکنندههای به کار رفته در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته شده و در پایان این فصل الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات بیان شده است.

در فصل سوم: ساختار شبکه پیشنهادی آورده شده و مدل هر واحد به تفضیل بیان شده است.
در فصل چهارم: نتایج شبیهسازی در غالب نمودارها آورده شده که خروجی نرمافزار مطلب میباشند.
فصل پنجم: جمعبندی نهایی و پیشنهادات به همراه منابع آورده شده است .
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
در این فصل به مروری از کارهای گذشته پرداخته شده و در مورد تولیدات پراکنده و سیستمهای ترکیبی و انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی و نیروگاههای آبی و دیزلی با استناد از مقالات و کتب مطالبی آوردیم همچنین در مورد سیستمهای متصل به شبکه و سیستمهای مستقل از شبکه و در مورد فرکانس و اهمیت کنترل فرکانس بحث شده است.
2-2 تولیدات پراکنده
2-2-1 تعریف تولیدات پراکنده
تعاریف مختلفی برای تولید پراکنده بکار رفته است ولی تعریف جامع و بدون محدودیت آن عبارت است از منبع انرژی الکتریکی که مستقیما به شبکه توزیع و یا سمت مصرف کننده وصل میگردد[16].
2-2-2 انواع تولیدات پراکنده
تولیدات پراکنده دارای انواع گوناگونی میباشند که از مهمترین آنها میتوان به توربین گازی احتراقی، توربینهای کوچک، توربینهای بادی، پیلسوختی و سیستم فتوولتاییک اشاره کرد. تولیدات پراکنده را از دیدگاه تکنولوژی میتوان به سه دسته عمده تقسیم کرد:
تکنولوژی گازی
2- تکنولوژی انرژیهای تجدیدپذیر وسایل ذخیره سازی انرژی
3- ذخیره ساز انرژی
تکنولوژییهای گازی شامل توربینهای احتراقی، توربینهای کوچک و پیلهای سوختی میباشد. انرژیهای نو شامل انرژیهای نهفته طبیعی مثل باد و انرژی خورشیدی میباشد. انرژی باد با استفاده از توربینهای بادی و انرژی خورشیدی با استفاده از سلولهای نوری تبدیل به انرژی الکتریکی میشوند[27].
2-2-3 مزایای تولیدات پراکنده
به کارگیری تولیدات پراکنده در سیستم توزیع مزایای زیست محیطی، اقتصادی و فنی بسیار زیادی را به دنبال دارد. برای رسیدن به این مزایا تولیدات پراکنده باید دارای اندازه مناسب بوده و در مکانهای مناسب نصب شوند[17].
به طور کلی استفاده از نیروگاههای با تولید پراکنده در شبکه قدرت مزایای زیر را به همراه دارد: [17]