تحقیق رایگان درمورد دانشگاه علوم پزشکی و درمان و پیشگیری


Widget not in any sidebars
در تبیین این نتایج می توان گفت که ایمان بدون شک موثرترین درمان اضطراب است.یافته های پژوهشی مبنی بر وجود رابطه منفی بین نگرش مذهبی و اضطراب گویای آن است که هرچه فرد از درجه ایمان بالاتری برخوردار باشد، در رویارویی با سختی‫ها، آرامش بیشتری خواهد داشت و کمتر دچار اختلالاتی همچون اضطراب خواهد شد.روان شناسان معتقدند در ایمان به خدا و نگرش مذهبی نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های زندگی ، او را کمک می کند و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتلا به آن هستند دور می‫سازد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
احتمالا نتایج حاصل از رابطه بین نگرش مذهبی و اضطراب به این علت است که مذهب می تواند بر باورهای فرد تاثیر گذار باشد و با توجه به اینکه فرد مذهبی همه مسائل و مشکلاتش را با توکل به خدا به او می سپارد بنابراین نگرانی ها و تشویش خاطرش نسبت به افرادی که این باور در آن ها ضعیف تر است، کمتر احساس می شود.
فرضیه چهارم) بین نگرش مذهبی با علائم افسردگی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول 7 فصل چهارم دیده شد نتایج نشان داد بین نگرش مذهبی با علائم افسردگی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
این یافته ها همسو با مطالعات علوان آبادی (1352) ، گلریز(1353) ،سراج زاده (1375)، پاول و همکاران (20043) می باشند.
در تبیین این نتایج می‫توان گفت با توجه به تعریف شناخت که عبارت است از نگرش منفی نسبت به خود، دیگران، خدا و آینده، و باورهای نامعقول، و احساسات منفی، ناامیدی، و سرزنش کردن خود، «ریشه شناختی» دارند بنابراین در صورتی که تغییر در باورهای انسان صورت گیرد و خطاهای معرفتی وی برایش آشکار شوند و شناخت ها و باورهای او تصحیح گردند، احساسات، عواطف و رفتارهای نابسامانش تغییر می یابد و به تدریج، علائم افسردگی کاهش پیدا می کند و کم کم بهبود می یابد. مذهب نیز ابتدا با ساختار شناختی ما کار دارد و سپس با اعتقاد به آن و عمل به آموزه های آن، ابعاد هیجانی و رفتاری ما را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و در این صورت است که مذهب در درمان و پیشگیری بسیاری از بیماری ها همچون افسردگی تأثیر فراوان دارد. فرد، هرچه از اعتقادات مذهبی بیشتری برخوردار باشد و مقیّد به انجام دادن اعمال مذهبی گردد به همان میزان، به افسردگی دچار نخواهد شد و این اعتقادات، در صورت بروز مشکل روانی از جمله افسردگی، در بهبود فرد، نقش به سزایی می‫تواند داشته باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5-2 محدودیت های پژوهش
با توجه به اینکه این پژوهش در کرمانشاه صورت گرفته است لذا نتایج حاصل از این پژوهش قابل تعمیم به شهرها یا مکانهای دیگر با عقاید مذهبی مختلف نیست.
محدودیت زمانی برای پاسخ دادن به پرسشنامه‫ها با توجه به حجم بالای پرسشنامه و احتمال وجود پاسخ های غیر واقعی‬‬.‬‬‬‬‬‬‬
این پژوهش از نوع همبستگی است و نمی توان نتایج آن را به صورت رابطه علی – معلولی بیان کرد.
5-3 پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد می شود این پژوهش در اقشار مختلف جامعه با کنترل سن افراد صورت گیرد و نتایج آن با این پژوهش مقایسه گردد.
با توجه به تاثیر مذهب بر سلامت روان پیشنهاد می گردد که با برگزاری دوره ها یا کارگاه هایی جهت شناسایی اهمیت مذهب به دانش‫آموزان ، خصوصا دانش آموزان دبیرستان ها، اهمیت تاثیر مذهب و نگرش دینی را به دانش آموزان ارائه داد.‬‬‬‬‬‬‬
پیشنهاد می شود کارگاه هایی جهت آموزش نگرش مذهبی و تاثیر آن بر سلامت روان برای والدین دانش آموزان برگزار گردد .چرا که نوجوانان از طریق آموزش خانواده تاثیر پذیری بیشتری را از خود نشان می دهند.
منابع
الف. فارسی
احمدی، یعقوب.1388. وضعیت دینداری و نگرش به آینده دین در میان نسل‌ها مطالعه موردی شهر سنندج. سال اول، شماره اول، زمستان 1388، ص 17 ـ 44.
آرین،خدیجه/منصور،محمود/دلاور،علی،بررسیرابطه بین دینداری وروان درستی ایرانیان مقیم کانادا،رساله دکتری،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ایران 1387
بوترابی،خدیجه1382وجوه مشترک بهداشت روانی درادیان توحیدی وکتب مقدس صفحات205 -211
پناهی میرشکار،غلامحسین1378بررسی رابطه بین افسردگی ومیزان التزام عملی به اعتقادات مذهبی درمیان دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های شهر زاهدان درسال 78-79
جعفری، اصغر، صدری، جمشید و فتحی اقدم، قربان. (1388). رابطه‌ی بین کارایی خانواده و دینداری و سلامت روان و مقایسه‌ی آن بین دانشجویان دختر و پسر. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره. 22، 115- 107.
جلالی مقدم،مسعود1379درآمدی به جامعه شناسی دین نشرمرکز