تحقیق رایگان درباره معنی دار بودن و فرسایش پذیری

شکل (3-10) : نقشه واحد کاری حوزه آبریز خسروشیرین (نوذری، 1388)

شکل (3-11) : نقشه شیب منطقه خسروشیرین (نوذری، 1388)
Widget not in any sidebars

ما در این پژوهش ابتدا از همپوشانی دو نقشه زمین شناسی و رخساره های ژﺋومورفولوژی منطقه نقشه واحدکاری منطقه را تهیه کردیم (منطقه خسروشیرین به 25 واحد کاری تقسیم شد) و با توجه به هر واحد کاری اطلاعات خاک از جمله بافت خاک ( بافت 3 سری خاک منطقه خسروشیرین در آزمایشگاه بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی شیراز به روش دانه بندی خاک و هیدرومتری اندازه گیری شد)، ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC) و ماده آلی ( در آزمایشگاه بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی اندازه گیری شد)، و بقیه پارامترهای خاک نیز که اندازه گیری آن ها مشکل و وقت گیر بود از جمله ضریب آلبیدو، فرسایش پذیری شیاری و بین شیاری، تنش برش بحرانی، جریان هیدرولیکی موثر و … با استفاده از فرمول محاسبه شد و در مدل قرار داده شد. همچنین در رابطه با فایل اقلیم از اطلاعات کلیماتولوژی منطقه خسروشیرین استفاده شد و فایل اقلیم ساخته شد. در این فایل داده های پایه و اولیه از جمله میانگین بارندگی، دما، میزان تشعشع خورشید، باد و … برای 20 سال حوزه خسروشیرین آورده شده است. در این مدل شیب باید بصورت پروفیل طولی وارد شود و برای این کار ابتدا مسیر آبراهه ها و مقاطع مناسبی برای هر دامنه در روی نقشه توپوگرافی انتخاب شد سپس پروفیل مربوطه رسم شد. در رابطه با فایل مدیریت نیز اطلاعات پوشش منطقه با توجه به نقشه پوشش حوزه آبخیز خسروشیرین و اطلاعات مربوط به گیاه وارد پنجره مدیریت شد.
در پیوست فایل های ورودی و خروجی بطور نمونه برای منطقه کالیبراسیون و برای یک تک واقعه بارندگی آورده شده است. پس از ساختن فایل های مختلف برای منطقه کالیبراسیون و منطقه مورد مطالعه مدل اجرا شد و نتایج حاصل با مقادیر اندازه گیری شده و همچنین مقادیر تخمین زده شده توسط مدل ANSWERS و MPSIAC مقایسه شد. و سپس توسط آزمون آماری F-TEST معنی دار بودن و معنی دار نبودن روابط سنجیده شد.
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
در این بخش نتایج حاصله از مدل با داده های مشاهده شده ای در حوزه آبخیز کوچک مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز مقایسه شده و در آخر مدل WEPP برای زیر حوزه خسروشیرین از حوزه آبخیز سد ملاصدرا نیز اجرا شده و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4-1- نتایج مربوط به منطقه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز
مقایسه آمار مشاهده ای رسوب، روانآب و فرسایش خاک با مقدار برآورده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS
در زیر مقدار روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز آورده شده که با مقدار روانآب تخمین زده شده توسط مدل ANSWERS (گروسی، 1376) مقایسه شده است.

شکل(4-1) : رابطه بین مقدار روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز

شکل(4-2) : رابطه بین مقدار روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز

شکل(4-3) : رابطه بین مقدار رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز

شکل(4-4) : رابطه بین مقدار رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز

شکل(4-5) : رابطه بین مقدار فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز

Share this post

Post navigation

You might be interested in...