تحقیق رایگان درباره فرسایش خاک و کشاورزی

شکل(4-4) رابطه بین مقدار رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز ……………….. 47
Widget not in any sidebars

شکل(4-5) رابطه بین مقدار فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز …………………………………………………………………………………………………………. 47
شکل(4-6) رابطه بین مقدار فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی های مختلف در حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز …………………………………………………………………………………………………………. 48
شکل(4-7) مقادیر روانآب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی 9/1/1376 در منطقه باجگاه…………………………………………………. 49
شکل(4-8) همبستگی روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی 9/1/1376 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک……………………… 49
شکل(4-9) همبستگی روانآب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی 9/1/1376 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک……………………… 49
شکل(4-10) مقادیر رسوب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی 9/1/1376 در منطقه باجگاه ………………………………………………… 50
شکل(4-11) همبستگی رسوب تخمین زده شده توسط مدلWEPP و ANSWERS برای بارندگی 9/1/1376در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ……………………… 50
شکل(4-12) همبستگی رسوب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی 9/1/1376 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ……………………. 51
شکل(4-13) مقادیر فرسایش خاک تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی 9/1/1376 در منطقه باجگاه ………………………………….. 51
شکل(4-14) همبستگی فرسایش خاک تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی 9/1/1376 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ……………. 52
شکل(4-15) همبستگی فرسایش خاک مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی 9/1/1376 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ……………. 52
شکل(4-16) مقادیر روانآب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی 27/10/1375 در منطقه باجگاه …………………………………………… 52
شکل(4-17) همبستگی بین روانآب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی 27/10/1375 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ………………. 53
شکل(4-18) همبستگی بین روانآب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی 27/10/1375 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ………………. 53
شکل(4-19) مقادیر رسوب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی 27/10/1375 در منطقه باجگاه …………………………………………… 53
شکل(4-20) همبستگی بین رسوب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPPبرای بارندگی 27/10/1375 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ………………. 54
شکل(4-21) همبستگی بین رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP و ANSWERS برای بارندگی 27/10/1375 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ………………. 54
شکل(4-22) مقادیر فرسایش خاک تخمین زده شده با مدل WEPP و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی 27/10/1375 در منطقه باجگاه ………………………………………………………… 54
شکل(4-23) همبستگی بین فرسایش خاک مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی 27/10/1375 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک …………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
شکل(4-24) مقادیر روانآب تخمین زده شده با مدل WEPP و ANSWERS و مقدار مشاهده شده ای برای بارندگی 4/1/1376 در منطقه باجگاه ………………………………………………… 55
شکل(4-25) همبستگی بین روانآب مشاهده شده و تخمین زده شده توسط مدل WEPP برای بارندگی 4/1/1376 در منطقه باجگاه و برازش آن با خط یک به یک ……………………. 55

Share this post

Post navigation

You might be interested in...