تحقیق رایگان درباره سیستم اطلاعات جغرافیایی و پیش بینی سیلاب


Widget not in any sidebars

5- از آنجایی که تعیین برخی از پارامترهای مدل MPSIAC نیاز به مشاهدات میدانی و نظرات کارشناسی دارد، لذا لازم است در صورت استفاده از این مدل برای یک منطقه از کارشناسان با تجربه و آشنا به منطقه استفاده گردد.
6- با توجه به این که در بسیاری از حوزه های آبخیز کشور، ایستگاه نمونه برداری رسوب و یا اندازه گیری رسوب وجود ندارد، با استفاده از مدل های شبیه سازی می توان شرایط حوزه را مدل نمود و برآوردی از مقدار فرسایش و رسوب حوزه با ضریب اطمینان بالا بدست آورد.
7- این تحقیق از معدود تحقیقاتی است که برای مطالعه فرسایش و رسوب از سه مدل (WEPP ، ANSWERS و MPSIAC) استفاده شده است، امید است در آینده پژوهش های بیشتری همرا با سرمایه گذاری بهینه، مبتنی بر روش های مقایسه ای و تحلیلی در زمینه فرسایش و رسوب ارائه گردد.
فهرست منابع
1- امین، س. 1373. شبیه سازی انتقال فسفر از حوضه های کشاورزی و تأثیر آن بر آلودگی آب. هفتمین سمینار ملی فرسایش و رسوب. تهران. ص19-35.
2- امین، س.، ح. ممتحن و ر. استخری. 1373. بررسی پوشش گیاهی و تأسیسات حفاظتی بر روی پیشگیری از فرسایش خاک با استفاده از مدل کامپیوتری ANSWERS . خلاصه مقالات چهارمین کنگره علوم خاک ایران. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی اصفهان. ص 112-115.
5- بازرگان لاری، ع. 1374. آمار کاربردی. چاپ هفتم. انتشارات دانشگاه شیراز. 307 ص.
6- جلالیان، ا.، ق. محمدی و ح. کریم زاده. 1373. فرسایش و رسوب و علل آن در حوزه های آبخیز ایران (خلاصه مقالات چهارمین کنگره علوم خاک ایران). دانشگاه صنعتی اصفهان.
7- جلیلی، خ. و م. حدیدی. 1384. برآورد کمی و کیفی فرسایش خاک و تولید رسوب به روش MPSIAC با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کنشت). سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، تهران، 518 ص.
12- رجائی، ش. 1374. تعیین ضریب افزایش رس در رسوبات حاصله از فرسایش خاک های حوزه آبخیز واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب.
13- رحمانی، م.، م. هادیان امری و س. ملاآقاجانزاده، 1384. به کارگیری داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی در برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شرفخانه-شبستر). سومین همایش ملی فرسایش ورسوب، تهران.
15- رضاییان زاده، م. 1388. شبیه سازی هیدرولوژی حوزه آبریز خسرو شیرین از زیر حوزه های حوزه آبریز سد ملاصدرا با استفاده از مدل استانفورد- چهار(SWM-IV). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب.
16- رفاهی، ح. 1385. فرسایش آبی و کنترل آن. چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، ایران، 671 ص.
17- سبحانی، ب. 1380. مقایسه دو روش فائو و پسیاک اصلاح شده برای محاسبه فرسایش و رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. مجله کشاورزی و منابع طبیعی، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان. صفحه 15-16-17-24.
18- صادقی، ح. 1384. مدل های ریاضی و کامپیوتری برآورد فرسایش و رسوب، هفتمین سمینار ملی فرسایش و رسوب، تهران، 343 ص.
19- صلحی، م. 1367. مطالعه ژنتیکی، مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی، و طبقه بندی خاک های منطقه باجگاه در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش خاکشناسی.
20- عرب خدری، م.، الف. زرگر، 1384. مدل رگرسیونی برآورد میزان رسوب آبخیز در البرز شمالی، هفتمین سمینار ملی فرسایش و رسوب، تهران، 403 ص.
21- غلامی، ش. 1382. مدل شبیه سازی رسوب روزانه با استفاده از مدل توزیعی SWAT در حوزه های کوهستانی حوزه آبخیز امامه. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 59، 28 ص.
23- کاظمی، و. 1385. علل و عوامل فرسایش خاک. مجله مهندسی آبخیز داری، خراسان. 6 ص.
24- گروسی، ع. 1376. تغییر درمدلANSWERS به منظور محاسبه نسبت رسوبدهی در یک حوزه آبخیز کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
25- گلکاریان، ع. 1383. برآورد میزان فرسایش و رسوب آبی با استفاده از مدل WEPP در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی..
26- ممتحن، ح. 1368. تست مدل کامپیوتری ANSWERS به منظور پیش بینی سیلاب و تخمین فرسایش از حوزه های کوچک کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی شیراز.