تحقیق رایگان با موضوع نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و شرکتهای سرمایه گذاری

مدیریت مالی، در واقع تصمیمگیری و انتخاب راهکارهای تهیه در خصوص سرمایهگذاری وجوه در داراییها کسب بهترین ترکیب مالی به منظور افزایش ارزش کلی شرکت است. تامین مالی در واحدهای اقتصادی به طرق مختلف و با بهرهگیری از منابع متعدد صورت میگیرد درخصوص انتخاب بهترین گزینه تامین مالی، عوامل متعددی موثر میباشند. یکی از مهمترین این عوامل هزینه یا مخارج تامین مالی است که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد میشود(نصیرپور، 1379، ص12). هزینه سرمایه بهای استفاده از سرمایه پولی و مالی در یک زمان معین میباشد(جلالی، 1385، 12).
Widget not in any sidebars

لازم به توضیح است که واژه سرمایه در ترکیب هزینه سرمایه مفهومی گستردهتر ازمفهوم سرمایه در حسابداری دارد. و صرفاً در برگیرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلکه کلیه وجوه و مخارج بلندمدت مورد استفاده اعم از اینکه تحت تملک صاحبان واحد اقتصادی میباشد و غیر آن را نیز در بر میگیرد. مفهوم سرمایه از این دیدگاه در برگیرنده دو جزء حقوق صاحبان سهام و بدهیهای بلندمدت میباشد(نصیرپور، 1379، 12).
مفهوم هزینه سرمایه مبتنی براین است که هدف شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مفهوم هزینه سرمایه در واقع، بین وظایف تصمیمات تامین مالی در شرکت و تصمیمات سرمایهگذارای ارتباط برقرار میکند(جلالی، 1385، 12).
اصولاً همانگونه که برای یک فرد عادی قابل قبول نیست که پولی را برای سرمایهگذاری قرض کرده در جای دیگر با نرخ کمتری سرمایهگذاری کند. واحد تجاری نیز باید طرحهایی را بپذیرد که بازده آنها لااقل از هزینه تهیه سرمایه برای آن واحد بیشتر باشد. به بیان دیگر هزینه سرمایه حداقل معیار پذیرش یا حداقل نرخ بازده برای سرمایهگذاری جدید میباشد. اگر نرخ بازده سرمایهگذاریهای شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد و این افزایش بدون بالا رفتن درجه ریسک باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(جلالی، 1385، 12).
با توجه به ارتباط هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، میتوان هزینه سرمایه را به طرق دیگری نیز تعریف کرد؛ هزینه سرمایه نرخ متوسط بازدهی است که موجب ثبات ارزش سهام شرکت در بازار میشود. و اگر شرکت هزینه سرمایه و یا به عبارتی نرخ مورد انتظار سرمایهگذاران را برآورده نسازد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت(جلیلزاده، 1389، 23).
2-6-1-3- سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکتها
سرمایه گذاری ابعاد مختلفی دارد و یک بعد آن سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات است. سرمایهگذاری روی فناوری اطلاعات برای بهبود توانایی اصلی و قابلیتهای شرکت در صنعت مورد فعالیت آنها بسیار مهم است. فناوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید برای شرکتها در اقتصاد دیجیتالی کنونی را ایجاد کرده است. یکی از مزایای کسب و کار در دنیای دیجیتال این است که در هر لحظه و مکان خریداران میتوانند از طریق سایت شرکت از محصولات بازدید و سفارش خود را ارسال کنند. در نتیجه میتوان برخی از مسیرهای هزینهبر اداری را حذف کرد (سو چانگ، 2004).
در سطوح جدید تولید، اولویتهای راهبردی بر اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده متمرکز شده است و در این خصوص فناوری اطلاعات میتواند در راستای رقابتپذیر کردن و کاهش بهای تمام شده محصولات مفید باشد. برای مثال مدیریت زنجیره تامین که امروزه در بستر فناوری اطلاعات رخ میدهد بسیاری از هزینهها را حذف کرده است.(فلوید ، 1999، 62).
2-7- استراتژی مدیریت هزینه و عملکرد مالی بلندمدت
مدیریت راهبردی اثربخش، نقش مهمی در موفقیت شرکت یا سازمان دارد. افزایش سطح رقابت در عرصه بین المللی، فناوریهای جدید و تغییر در فرآیند کسب و کار موجب شده تا مدیریت هزینه پویایی و اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. مدیران باید همیشه نگرش رقابتی داشته باشند و برای این منظور وجود استراتژی رقابتی در شرکت ضروری است.
اطلاعات مدیریت هزینه در قیمتگذاری محصولات، تصمیمگیری در خصوص ایجاد تغییر در محصول به منظور دستیابی به سودآوری بیشتر، بروز رسانی تجهیزات تولیدی با توجه به شرایط موجود و تعیین روشهای جدید بازاریابی یا کانالهای توزیع محصولات شرکت استفاده میشود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). بنابراین هدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است (رهنمای رودپشتی، 1387، 56).
بطور کلی شرکتها چه کوچک و چه بزرگ از اطلاعات مدیریت هزینه استفاده میکنند. اما میزان اتکای آنها به این اطلاعات بستگی به ماهیت استراتژی رقابتی شرکت دارد. بسیاری از شرکتها رقابت خود را برمبنای ارائه کالا و خدمات با کمترین بهای تمام شده انجام میدهند. در این گونه شرکتها مدیریت هزینه امری حیاتی محسوب میشود. برخی شرکتها رقابت خود را بر مبنای پیشرو بودن در امر تولید و ارائه محصولات برتر و متمایز قرار میدهند. از اینرو در این شرکتها موضوع مهم، حفظ رهبری بازار از طریق توسعه محصولات و بازاریابی بهتر است. نقش مدیریت هزینه، پشتیبانی از استراتژی شرکت از طریق فراهم کردن اطلاعاتی است که بواسطه این اطلاعات بتوان در توسعه محصولات و بازاریابی آنها موفق بود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28).
با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز بهعنوان محور توسعه اقتصادی کشورشناخته شده و صنعتی پایه در این راستا محسوب میگردد، دارای منابع هنگفتی از سرمایههای انسانی فیزیکی بوده که بهره برداری و استفاده بهینه از این منابع یکی از اهداف اصلی و رسالت مدیران این صنعت عظیم تلقی میگردد. تمایز محصولات، یکی از راههای موفقیت و تضمین آینده سازمان در عرصههای رقابت میباشد و از آنجاییکه وظیفه اصلی شرکت انتقال گاز صرفاً تحویل گاز از پالایشگاههای گاز و تحویل آن به مشتریان (داخلی و خارجی) میباشد و بدلایل سیاسی و … نمیتواند در مورد تحویل گاز به مشتریان سلیقهای عمل نماید لذا، مدیریت هزینه میتواند راهگشای مسایل رقابتی باشد(پورتر ،1980). بنابراین انتظار میرود استراتژی مدیریت هزینه بر روی عملکرد مالی بلندمدت شرکت انتقال گاز ایران تاثیر بگذارد که این اثرات میتواند به بهبود وضعیت شرکت در ارائه خدمات کمک نماید.
2-8- پژوهشهای خارجی
آبر (2005) در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری به بررسی ارتباط میان معیارهای ساختار سرمایه با سودآوری نمونه ای از شرکت های کشور غنا بین سالهای 1998 تا 2000 پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت ها و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری شرکتها، رابطه منفی وجود دارد.
گونیی، لی و فیرچایلد (2010) رابطه میان ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول، یعنی ساختار سرمایه بازار، شرکت های بورسی کشور چین را بررسی می کنند. آن ها با الهام از کار پاندی (2004) و با استفاده از مدل پانل غیرمتوازن و بهکارگیری متغیرهای کنترلی سودآوری، اندازه، ارزش توثیق داراییها، رشد، ثبات داراییها، سپرهای مالیاتی غیربدهی، قابلیت ایجاد منابع داخلی و نسبت جاری، به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار بازار به صورت ایستا و پویا اقدام می کنند آن ها استدلال کردندکه کاربرد مدلهای رگرسیونی پویا، نظیر سیستم گشتاوری تعمیم یافته از کارایی بیشتری برخوردار است. یافته های پژوهش آنها حکایت از وجود رابطه سهمیوار میان ساختار سرمایه و ساختار بازار دارد.
اکسو (2003) پژوهشی به منظور سنجش اثر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار واطلاعات گذشته بر عملکرد مالی انجام داد. پژوهش مذکور در بورس اوراق بهادار ترکیه انجام گرفت. نمونهی مورد بررسی شامل 86 شرکت بود که در خلال دورهی چهارده ماهه قبل از انتشار اطلاعات از سوی بورس بازده مازاد داشته بودند. نتایج بهدست آمده از پژوهش نشان داد که صورتهای مالی منتشره توسط شرکتها، محتوای اطلاعاتی دارند. تحلیل بیشتر بازدههای حاصله نشان داد که بازده مازاد صرفاً تحت تأثیر قیمت گذاری اشتباه و یا ریسک بالا ایجاد نمیشود بلکه، اندازهی شرکت نیز میتواند عامل تعیین کنندهای در این رابطه باشد.
کی (2010)، در پژوهشی با عنوان تاثیرگذاری هزینهیابی بر مبنای هدف برای ارزشگذاری تصمیمات مرتبط تولیدی پرداخت؛ نتایج پژوهش او نشان داد که 80 تا 85 درصد هزینه چرخه عمر یک محصول در طی توسعه آن مشخص میشود، بنابراین، هزینهیابی هدف بیشترین تلاشش را بر روی توسعه محصول متمرکز میکند، زیرا این مرحله بالاترین پتانسیل را برای مدیریت هزینه یک محصول داراست.
زنگین و آدا (2010)، در پژوهش خود که به منظور تعیین نقش هزینهیابی هدف در مدیریت هزینه و همچنین برآورده کردن نیازهای مشتری، انجام دادند؛ ازتلفیق دو ابزار مدیریت عملیات QFD ) و (VE وتکنیک هزینهیابی هدف استفاده نمودند .نتایج پژوهش آنها در شرکت تولیدی کوچکی که در زمینه تولید سیستمهای تست فشار فعالیت میکند، نشان داد که QFD-TC تکنیک مناسبی در مدیریت هزینههای فرآیند تولید است و تلفیق این سه تکنیک، یعنی QFD ، مهندسی ارزش و هزینه یابی هدف شرکت را در دستیابی به مزیت رقابتی یاری خواهد کرد.
2-9- پژوهشهای داخلی
شیرازیان (1384)، به بررسی ارتباط میان عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری و میزان نقد شوندگی سهام آنها پرداخت. بر اساس تحلیلهای انجام شده مشخص شد که میانگین عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری کوچک بر اساس سه شاخص؛ ترینر، شارپ و جنسن با میانگین عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ بر اساس سه شاخص مذکور برابر میباشد. این بدین معنی است که اندازهی شرکت تأثیری در عملکرد سهام آن ندارد. هم چنین پژوهش نشان داد که میانگین عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری با نقد شوندگی بالا با میانگین عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری با نقدشوندگی پایین بر اساس سه شاخص فوق برابر است. لذا اینگونه نتیجهگیری شد که میزان نقد شوندگی شرکتهای سرمایهگذاری نیز تأثیری بر عملکرد آنها ندارد.
بابایی و همکاران (1387)، در مطالعه ای به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد پرداخته اند. یافته های پژوهش ناشی داد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت هست. در پژوهشی دیگر ساختار مالکیت از دو دیدگاه، تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنان موید این است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی در ترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت موثر است.
گودرزی و رمضانپور (1389)، در پژوهشی با بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری در شرکت ایران خودرو پرداختند؛ در ابتدا به بیان رویکرد نوین مدیریت هزینه، یعنی مدیریت راهبردی هزینه و سپس به بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه و فنون آن در رضایت مشتری (در شرکت ایران خودرو) پرداختند. نتایج تجزیه وتحلیل دادههای گردآوری پژوهش فوق الذکر حاکی از آن است که برخلاف انتظار، قیمت خودرو (هزینههای خودرو) پس از اجرای طرح، از دیدگاه مشتری تغییر معناداری نشان نمیدهد و علاوه بر آن، در عامل ارزش مشتری نیز کاهش معناداری مشاهده میشود.
رهنمای رودپشتی و غلامی جمکرانی (1390)، در پژوهشی به بررسی مدیریت هزینه بین سازمانی؛ مفاهیم، رویهها و الزامات پرداختند. هزینهیابی هدف بین سازمانی، هزینهیابی کایزن بین سازمانی، حسابداری آشکار و اشتراکگذاری اطلاعات از جمله رویههای مدیریت هزینه بین سازمانی میباشند مدیریت هزینه داخلی ، ظرفیت جذب و یکپارچگی الکترونیکی سه قابلیت ضروری جهت کاربست مدیریت هزینه بین سازمانی میباشند. نتایج مطالعه نشان داد مدیریت هزینه بین سازمانی میتواند موجبات بهبود عملکرد کلی هر شرکت در زنجیره ارزش را فراهم آورد.
رضاییدولت آبادی و همکاران (1391)، پژوهش با عنوان مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول؛ ارائه مدل تلفیقی از روشهای هزینهیابی هدف، QFD و مهندسی ارزش پرداختند؛ یافتههای پژوهش آنها نشان داد تلفیق هزینهیابی هدف، QFD و مهندسی ارزش فن مؤثری در مدیریت هزینههای فرایند تولید میباشد نتایج پژوهش، بیانگرآن است که تلفیق این سه تکنیک باعث خواهد شد تا شرکت از نظر هزینه به یک مزیت رقابتی دست یابد.
2-10- نتیجهگیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگیهایی گفته میشود که میتوان آنها را مشاهده یا اندازهگیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشاندهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است(دلاور، 1388، 58). در این پژوهش، با توجه به مبانی نظری پژوهش و همچنین پیشینه پژوهش مرتبط با موضوع که قسمتهای قبل تشریح گردید؛ استراتژی مدیریت هزینه (با توجه به متغیرهای ذکر شده) بهعنوان متغیر مستقل و عملکرد مالی بلندمدت (با توجه به متغیرهای ذکر شده) تحت عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدهاند؛ متغیرهای مستقل و وابسته از صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکت انتقال گاز ایران قابل استخراج میباشد. شماتیک نحوه بررسی تاثیر متغیرهای مستقل و وابسته در زیر ارائه شده است.