تحقیق رایگان با موضوع نرم افزار و مدل‌سازی


Widget not in any sidebars
**
میکرو سختی
*
*
**
**
*
پتانسیل الکتریکی
در جدول 3-4 پارامتر‌های ، ، ، ، ، ، و به ترتیب سطح مقطع، چگالی، مدول الاستیسیته، سرعت صوت، دامنه تنش، نرخ کرنش خزشی، سختی و پتانسیل الکتریکی در حالت بدون آسیب و پارامتر‌های ، ، ، ، ، ، و به ترتیب سطح مقطع، چگالی، مدول الاستیسیته، سرعت صوت، دامنه تنش، نرخ کرنش خزشی، میکروسختی و پتانسیل الکتریکی در حالت آسیب‌دیده می‌باشند[1].
با بررسی روش‌های مختلف اندازه‌گیری آسیب، روش تغییرات مدول الاستیسیته به منظور تعیین پارامترهای آسیب انتخاب گردید که در ادامه چگونگی اندازه‌گیری آسیب به کمک آزمون کشش همراه با برداری شرح داده می‌شود.
روش تغییرات مدول الاستیسیته
در این روش اندازه‌گیری آسیب به کمک بررسی آثار آن بر روی مدول الاستیسیته انجام می‌گیرد. برای حالت تنش تک‌محوره، اصل کرنش معادل به شکل زیر است.
(‏350)
در این رابطه اگر به عنوان مدول مؤثر الاستیسیته در نظر گرفته شود، آن‌گاه می‌توان مقدار آسیب را با اندازه‌گیری مدول الاستیسیته ماده در وضعیت بدون آسیب و آسیب‌دیده تعیین نمود.
(‏351)
این روش یکی از متداول‌ترین روش‌های آزمایشگاهی است و مثالی از آن را در شکل 3-12 می‌توان دید.
شکل ‏312 اندازه‌گیری آسیب نرم برای مس 9/99% در دمای اتاق [1]
بر اساس تجربیات آزمایشگاهی پیشنهاد شده است که در این روش از نتایج مرحله باربرداری به منظور تعیین مقدار آسیب استفاده شود. همچنین برای کاهش خطای ناشی از اثرات غیرخطی بودن شرایط و وسایل آزمایش، از شروع و پایان مسیرهای باربرداری صرفنظر ‌شود. محدوده پیشنهاد شده برای معتبر بودن نتایج به شرح زیر است.
(‏352)
مدل‌سازی روتور
مدل‌سازی روتور
مقدمه
هدف از انجام این پایان‌نامه، تحلیل تنش‌ یک نمونه روتور توربین گاز در اثر بارگذاری مکانیکی و حرارتی به منظور تعیین عمر و محاسبه میزان آسیب می‌باشد. توربین گاز موردنظر متعلق به نیروگاه شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی می‌باشد. در این فصل ابتدا شرایط کارکرد و هندسه روتور موردنظر معرفی شده است و سپس فرایند مدل‌سازی آن با روش المان محدود شرح داده شده است. با توجه به هندسه پیچیده روتور و بارگذاری مختلط آن، در این پژوهش از نرم افزار المان محدود ABAQUS برای تحلیل تنش‌های مکانیکی و حرارتی روتور استفاده شده است. لازم به ذکر است که نحوه انتخاب و تعیین ثابت‌های جنس روتور در فصل بعد به تفصیل بیان شده است.
شرایط کارکرد و هندسه روتور
شرایط کارکرد
توربین گاز نیروگاه شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ساخت شرکت ژاپنی TOKYOSHIBAURA می‌باشد. سرعت دورانی روتور آن 3000 دور در دقیقه می‌باشد که بین 95 الی 106درصد متغیر است و دمای محیط آن در حدود ◦C40 می‌باشد. نسبت تراکم در کمپرسور 7/9 و دمای هوای خروجی از آن ◦C320 است. دمای گاز ورودی به توربین ◦C800 در شرایط کارکرد می‌باشد، ولی دمای آن در شرایط بار پایه برابر با ◦C945 و در حالت بار ماکزیمم برابر با ◦C975 می‌باشد. دمای گاز خروجی بین ◦C480 و ◦C500 می‌باشد، ولی در دمای ورودی ◦C800 ، دمای گاز خروجی برابر با ◦C380 است. فشار گاز ورودی به توربین kg/cm2 46/9 و دبی آن kg/s 327 می‌باشد.
هوای خروجی از کمپرسور توربین به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اصلی آن به محفظه احتراق منتقل می‌شود و بخشی از آن صرف خنک کردن محفظه احتراق می‌شود. قسمت سوم آن نیز به سمت توربین هدایت می‌شود. این بخش از هوا با دمای 320 درجه سانتیگراد به فضای بین محافظ حرارتی و روتور توربین جهت خنک کردن سطح روتور منتقل می‌شود. این هوای خنک با عبور از مجرای بین شیارهای روتور و سطح بین روتور و محافظ حرارتی، از انتهای روتور خارج می‌شود. شکل شماتیک روتور توربین و جزئیات داخلی آن را در شکل 4-1 می‌توان دید.