تحقیق رایگان با موضوع مراکز آموزش عالی و ارائه مدل مفهومی

2-11- خلاصهی فصل
در فصل حاضر ابتدا مبانی نظری مربوط به استراتژی مدیریت هزینه و بسط دادن ابعاد مختلف آن و همچنین عملکرد مالی شرکت مطرح گردید، سپس ارتباط نظری بین هر کدام از مباحث بالا تبیین شد سپس به گزیدهای از پژوهشهای خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره شد در نهایت به نتیجهگیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش پرداخته شد.

فصل سوم:
Widget not in any sidebars

« روش شنـاسی پژوهش»
3-1- مقدمه
بی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیریها بر پایه پژوهشهای علمی است پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بهکار میرود. اصطلاح «روش پژوهش» شامل مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(خاکی، 1384، 201).
پژوهش بدون آشنایی با روشهای آن کاری دشوار است. پژوهش خمیرمایه اصلی علم است. پیشرفت و توسعه تنها در سایه پژوهش میسر است. در لغت، پژوهش به معنای پیدا کردن، یافتن و یا جستجوی حقیقت، حقیقت پژوهی و صحت بخشیدن به ادعا میدانند پژوهش در همه علوم از جایگاه ویژهای برخوردار است ولی در مدیریت و بهطور کلی علوم انسانی و موضوعات و مسائلی که با انسان سروکار دارد به دلیل انتزاعی بودن آن از حساسیت بیشتری برخوردار است. در این راستا علم آمار یک ابزار مفیدی است که جهت تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از پژوهشهای علمی مورد استفاده پژوهشگران قرار میگیرد و پژوهشگران نیز برای اجرای طرحهای پژوهشهای خود در حد لزوم به این ابزار مجهز شده و برای برآوردن نیازهای خود از آن بهرهمند میشوند.
روش پژوهش نمونهای است که غفلت از آن ممکن است نتایجی غیر از نتایج واقعی پژوهش به بار آورد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفها، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع پژوهش، اهداف و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد و بهعبارت دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسشهای پژوهش به دنبال آن یاری نماید.(دلاور، 1388).
3-2- روش پژوهش
در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف بهکار برده می‌شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آنها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد شد. پژوهش، روندی رسمی‌تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود. پژوهش در درست‌ترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط می‌شود و نمونهگیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل تعمیم می‌کند. پژوهش بهطور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت‌ها تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه مورد بررسی را بهدست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها است (دلاور، 1371، 46-47).
پژوهش علمی را میتوان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش بهنظر میرسند، کشف نمود”. در روش علمی ابتدا مدلها یا نظریههایی که به نظر میرسد ماهیت پدیده را تبیین میکنند، قبول میشود. سپس نتیجههای منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج و آنها را با توجه به نتایج یافتههای واقعی میسنجند، مدل تعریف میشود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه مییابد. ویژگیهای فرآیند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینههای پژوهش متفاوتند (آذر و مؤمنی، 1381، 9).
ازجهت هدف: این پژوهش از نوع کاربردی است. این نوع پژوهشها از آن جهت که می تواند مورد استفاده مدیران مالی شرکت گاز، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران و طیف وسیعی از استفادهکنندگان قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج: توصیفی – تحلیلی
ازجهت نوع طرح پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهشها پس رویدادی است. در این نوع پژوهشها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع‌آوری و تحلیل‌ می‌شود.
3-3- قلمرو پژوهش
3-3-1- قلمرو موضوعی پژوهش:
تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت میباشد.
3-3-2- قلمرو زمانی پژوهش:
قلمرو زمانی پژوهش دادههای لازم در طی سالهای 1386 تا 1391 میباشد.
3-3-3- قلمرو مکانی پژوهش:
قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت انتقال گاز ایران میباشد.
3- 4- فرضیه های پژوهش
فرضیهسازی فرایندی است که طی آن پژوهشگر، رابطه احتمالی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل خود را پیشبینی میکند. پژوهشگر در این مرحله بر اساس تئوری یا تئوریهای انتخاب شده در چارچوب نظری پژوهش به شیوه قیاسی، فرضیهسازی را انجام میدهد و بر اساس فرضیههای پژوهش به طراحی مدل تحلیلی میپردازد (ساعی، 1381، 12).