تحقیق رایگان با موضوع مخارج سرمایه ای و تعداد کارکنان


Widget not in any sidebars

5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. مشخص گردید، فرضیه فوق پذیرفته نمیشود. با توجه به آزمون همبستگی اسپیرمن و نتایج آزمونهای آماری ارتباط معنیداری بین این دو متغیر مشاهده نگردیده همچنین با توجه به آزمون فرضیه مشخص گردید که نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد.
پژوهش گودرزی و رمضانپور (1389)، نشان میدهد نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد. بنابراین نتیجه این فرضیه با نتیجه پژوهش گودرزی (1389) مطابقت مینماید. نتایج پژوهش بابایی و همکاران (1387)، نشان میدهد نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. بدین ترتیب نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش بالا مطابقت نمینماید.
5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم
طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد، مشخص گردید فرضیه فوق پذیرفته نمیشود. با توجه به سطح معنیداری و مقادیر همبستگی، رابطهی بین نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تایید نشده و همچنین با توجه به آزمون فرضیه مشخص گردید که نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیری ندارد.
5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم
طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم مبنی بر اینکه نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. مشخص گردید فرضیه فوق پذیرفته نمیشود. با توجه به سطح معنیداری و مقادیر همبستگی، رابطهی بین نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تایید نشده و همچنین با توجه به آزمون فرضیه مشخص گردید که نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیری ندارد.
پژوهشهای آبر (2005) و شیرازیان (1384)، نشان میدهد نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد بنابراین نتیجه این فرضیه با نتیجه پژوهشهای آبر (2005) و شیرازیان (1384) مطابقت مینماید. نتایج پژوهش کی (2010) نشان میدهد نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد بدین ترتیب نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش بالا مطابقت نمینماید.
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم
طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی پنجم مبنی بر اینکه نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. مشخص گردید، فرضیه فوق پذیرفته نمیشود. با توجه به آزمون همبستگی اسپیرمن و نتایج تحلیل آزمون های آماری ارتباط معنیداری بین این دو متغیر مشاهده نگردید و همچنین با توجه به آزمون فرضیه، مشخص گردید که فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد.
پژوهش گودرزی و رمضانپور (1389)، نشان میدهد نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد بنابراین نتیجه این فرضیه با نتیجه پژوهش گودرزی و رمضانپور (1389)، مطابقت مینماید. نتایج پژوهش بابایی و همکاران (1387) نشان میدهد نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر دارد بدین ترتیب نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش بابایی و همکاران (1387) مطابقت نمینماید.
5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم
طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی ششم مبنی بر اینکه نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. مشخص گردید، فرضیه فوق پذیرفته نمیشود. با توجه به آزمون همبستگی اسپیرمن و نتایج تحلیل آزمون آماری ارتباط معنیداری بین این دو متغیر مشاهده نگردید و همچنین با توجه به آزمون فرضیه، مشخص گردید که نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد.

5-3 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی
مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای قبلی به صورت خلاصه به شرح زیر میباشد:
جدول(5-2) مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای قبلی
پژوهشگر نتــایج پژوهشهای حاضر مــطابقت یا عــدم مــطابقت
آبر (2005) و شیرازیان (1384) نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بربازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد. مطابقت
کی (2010) و گونیی، لی و فیرچایلد (2010) نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بربازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. عدم مطابقت
گودرزی و رمضانپور (1389) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد. مطابقت
بابایی و همکاران (1387) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. عدم مطابقت
آبر (2005) و شیرازیان (1384) نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد. مطابقت
کی (2010) نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد عدم مطابقت
گودرزی و رمضانپور (1389) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد. مطابقت
بابایی و همکاران (1387) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. عدم مطابقت
5-4 نتیجه‌گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها