تحقیق رایگان با موضوع تکنیک‌های آماری و اعتبار و پایایی


Widget not in any sidebars

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهش‌گر مایل است درباره صفت یا صفت‌های متغیر واحد‌‌های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. به عبارت دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطهنظر زمانی و مکانی، هم واحد‌های مورد مطالعه را در برگیرد و در عینحال، از شمول واحد‌هایی که نباید به مطالعۀ آن‌ها پرداخته شود، جلوگیری بهعمل آید (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384، 177).
جامعه آماری شامل شرکت انتقال گاز ایران میباشد.
3- 7- روش گردآوری اطلاعات و دادههای پژوهش
انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی انجام میپذیرد. بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش در چارچوب قیاسی و از راه مطالعات کتابخانهای، مقالات و استفاده از سایتها تدوین یافته و جمعآوری اطلاعات برای رد یا قبول فرضیهها با استدلال استقرائی انجام میگیرد. همچنین در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده میشود. مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده بهعنوان مبنای کتابخانهای مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین مطالعات کتابخانهای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیهها انجام میپذیرد.
بطور کلی در این پژوهش برای تدوین ادبیات و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است و برای آزمون فرضیههای پژوهش از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکت و از سایتهای مرتبط متعلق به شرکت انتقال گاز بهره گرفته شده است.
3-8 – دقت، اعتبار و پایایی ابزار پژوهش
نظر به اینکه داده های پژوهش مستقیماً با استفاده از ابزار گردآوری داده ها از منابع دست اول توسط پژوهشگر استخراج شده و مکرر با منابع اصلی مقایسه شده و خطاهای تحریری آنها برطرف گردیده است، لذا داده ها و ابزارهای گردآوری آن از دقت، اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است.
3- 9- روش کلی تحلیل دادهها
پس از آنکه پژوهشگر دادهها را گردآوری و طبقهبندی کرد، باید مرحله بعدی فرآیند پژوهش که به مرحله تحلیل دادهها معروف است را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد، زیرا نشاندهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله پژوهشگر اطلاعات و دادهها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله تحلیل آن چه مهم است، این است که پژوهشگر باید اطلاعات و دادهها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخگویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیههای پژوهش خود مورد تحلیل قرار دهد.
در این پژوهش جهت طبقهبندی دادهها از نرم افزار Excel استفاده شده است همچنین پس از طبقهبندی دادههای پژوهش برای پردازش اطلاعات و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار Spss استفاده شده است.
3- 10 – روشهای آماری
برای تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری استفاده شده است.
1- بخش اول آمار توصیفی: شامل میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل
2- بخش دوم آمار استنباطی:
الف- آزمون پیش فرض: شامل آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری
ب- آزمون اصلی: ضریب همبستگی ناپارمتریک اسپیرمن
با توجه به اینکه مقدار برای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 99/0 بیشتر از 01/0 است، بنابراین نتیجه می گیریم توزیع این متغیرها نرمال است اما با توجه به اینکه تعداد نمونه ها کمتر از 30 است بایستی از آزمون های ناپارامتریک استفاده کرد. چون شرط استفاده از آزمون های پارامتریک(رگرسیون) این است که حداقل نمونه برابر 30 باشد.
3- 11- خلاصهی فصل
در این فصل ابتدا به بحث روش پژوهش شامل قلمرو پژوهش ، فرضیههای پژوهش ، متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها، جامعه آماری پرداخته شده و در ادامه روش گردآوری اطلاعات و روش تحلیل اطلاعات و در نهایت روش آزمون فرضیهها بیان گردیده است.
فصل چهارم:
« تحلیل دادههای پژوهش»

4-1 مقدمه
در این فصل، پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص کرده و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری گردید، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تحلیل نماییم و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله از پژوهش هدایت شده‌اند، مورد آزمون قرار دهیم.
در این پژوهش برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. در روشهای توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از شاخصهای آماری مرکزی و پراکندگی به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روشهای آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌کنیم. بنابراین در این فصل ابتدا با ارائه آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرها مطرح میگردد همچنین در این بخش آمارههای مربوط به سنجش توزیع نرمال متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بیان میگردد.
در بخش بعدی و در قسمت سنجش فرضیات، هر یک از فرضیات با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفت. در این بخش تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمده است.
4-2 یافتههای توصیفی