تحقیق رایگان با موضوع اعتبارسنجی مدل و مقایسه نتایج

25 C
Widget not in any sidebars

250 C
450 C
550 C
0.40
0.31
0.61
0.76
در ادامه به منظور اطمینان از صحت نتایج و اعتبارسنجی مدل‌سازی، آزمون کشش ساده به کمک نرم‌افزار ABAQUS و با استفاده از ثابت‌های به‌دست آمده برای مدل آسیب شبیه‌سازی گردید و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید.
در شکل زیر نمونه آزمون کشش و مدل المان محدود آن نشان داده شده‌اند. با توجه به شرایط تقارن، مدل المان محدود به صورت تقارن محوری در نظر گرفته شده است. همچنین به علت تقارن طولی نیز تنها نیمی از نمونه در نظر گرفته شده است.
شکل ‏511 نمونه آزمون کشش و مدل المان محدود
در شکل‌های زیر کانتور تنش ون میزز در مدل المان محدود نمونه آزمون در دماهای مختلف نشان داده شده‌اند.
شکل ‏512 کانتور تنش در نمونه آزمون کشش در دمای 25 درجه سانتیگراد
شکل ‏513 کانتور تنش در نمونه آزمون کشش در دمای 250 درجه سانتیگراد
شکل ‏514 کانتور تنش در نمونه آزمون کشش در دمای 450 درجه سانتیگراد
شکل ‏515 کانتور تنش در نمونه آزمون کشش در دمای 550 درجه سانتیگراد
در شکل‌ 5-16 کانتور پارامتر آسیب در مدل المان محدود نمونه آزمون در دماهای مختلف نشان داده شده‌اند.
شکل ‏516 کانتور پارامتر آسیب در مدل المان محدود نمونه آزمون در دماهای مختلف
در شکل‌های زیر کانتور پارامتر آسیب در مدل المان محدود نمونه آزمون در دمای 450 درجه سانتیگراد نشان داده شده‌اند. برای مقایسه نتایج، تصویر مدل المان محدود از تقارن در کنار تصویر نمونه آزمون قرار گرفته است (شکل 5-18).
شکل ‏517 کانتور پارامتر آسیب در مدل المان محدود و نمونه آزمون در دمای °C450
شکل ‏518 مقایسه نتایج مدل المان محدود و نمونه آزمون در دمای °C450
شکل ‏519 کانتور پارامتر آسیب در مدل سه بعدی برش خورده در دمای °C450
در شکل‌ زیر نتایج تحلیل المان محدود و آزمون کشش در دماهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
شکل ‏520 مقایسه نتایج تحلیل المان محدود و آزمون کشش در دماهای مختلف
همان‌طور که مشاهده می‌شود مدل آسیب به خوبی فرایند گلویی شدن و تخریب را پیش‌بینی می‌کند. البته لازم به ذکر است که بر اساس تحلیل المان محدود، پدیده گلویی شدن در دو نقطه به صورت قرینه رخ می‌دهد که این ناشی از تقارن مسئله و محدودیت تحلیل المان محدود در برابر مسائل واقعی است. البته بهتر است در چنین آزمون‌هایی از نمونه آزمون شیاردار مانند شکل 5-21 استفاده شود تا محل رخ دادن پدیده گلویی شدن یکتا باشد[34].
شکل ‏521 نمونه آزمون شیاردار برای محاسبه پارامتر آسیب
آزمون رهایش