تحقیق رایگان با موضوع استراتژی مدیریت و تعداد کارکنان

980/0

طبق نتایج جدول 4-6 و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/980) در این آزمون بیشتر از 05/0 است، بنابراین نتیجه میگیریم که نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد. بنابراین، در این آزمون را میتوان پذیرفت.
Widget not in any sidebars

فرضیه 2-3 : نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.
برای آزمون فرضیه، ابتدا فرضیه به صورت آماری بیان می‌شود:
نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد.

نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.

جدول 4-7 : نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن
شرح نتیجه آزمون
حجم نمونه 5 تایید
ضریب همبستگی 333/0
915/0

طبق نتایج جدول 4-7 و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/915) در این آزمون بیشتر از 05/0 است، بنابراین نتیجه میگیریم که نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر ندارد. بنابراین، در این آزمون را میتوان پذیرفت.
4-4 خلاصه فصل
در این فصل به آزمون آماری فرضیه‌های پژوهش شامل بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از متغیرهای فوق الذکر پرداخته شد. قبل از آزمون فرضیات، ابتدا آمار توصیفی متغیرها و آزمون نرمال بودن توزیع داده‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برای آزمون فرضیه‌ها، ابتدا آنها به صورت آماری بیان شد؛ سپس ضریب همبستگی اسپیرمن انجام یافت و در نهایت با استفاده از و ضریب همبستگی تایید یا رد فرضیهها بیان گردید.

«نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش»
5-1 مقدمه
در فصول قبل، کلیات موضوع پژوهش، زیر ساخت نظری، روش پژوهش و یافتههای حاصل از آن به تفصیل شرح داده شد. در این فصل موضوع پژوهش یکبار دیگر بیان شده، سپس نتایج حاصل از پژوهش به اختصار توضیح داده میشود. موضوع پژوهش بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران میباشد. جامعه مورد مطالعه شامل شرکت انتقال گاز ایران میباشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1387 الی 1391 شرکت مورد مطالعه است. این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی میباشد که هر فرضیه اصلی به سه فرضیه فرعی تفکیک شده است، جهت آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
5-2 نتایج آزمون فرضیه‌ها
نتایج آزمون هر فرضیه به صورت جداگانه به شرح ذیل مطرح میگردد:
5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بر بازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز تاثیر دارد. مشخص گردید فرضیه فوق پذیرفته نمیشود. با توجه به مبانی نظری میتوان اذعان نمود که هرچقدر میزان فروش شرکت افزایش داشته، تاثیری در افزایش بازدهی داراییهای شرکت ایجاد نکرده است که احتمالا از افزایش مخارج سرمایهای یا از ناکارایی داراییهای شرکت باشد.
آبر (2005) و شیرازیان (1384)، نشان میدهد نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بر بازده سالانه داراییها تاثیر ندارد. بنابراین نتیجه این فرضیه با نتیجه پژوهشهای آبر (2005) و شیرازیان (1384) مطابقت مینماید. نتایج پژوهشهای کی (2010) و گونیی، لی و فیرچایلد (2010) نشان میدهد نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بر بازده سالانه داراییها تاثیر دارد. بدین ترتیب نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش بالا مطابقت نمینماید.