تحقیق درمورد پیش بینی ورشکستگی و بورس اوراق بهادار


Widget not in any sidebars
2-این فرضیه مبتنی بر رابطه میان تغییرات حجم بازار می باشد. همانگونه که در مقدار همبستگی بدست آمده می توان مشاهده نمود رابطه ای ضعیف مستقیمی میان حجم بازار و همزمانی قیمت وجود دارد. در خصوص رابطه میان حجم بازار و بازده سهام با توجه به اینکه مقدار همبستگی میان این دو متغیر 0.0493- بدست امده است.این نتیجه نشاندهنده این است که هر چه حجم بازار بیشتر شود مقدار بازده هی هر سهم کمتر خواهد شد.لازم به ذکر است که این نسبت کمترین ضریب همبستگی را به خود اختصاص می دهد.
3-فرضیه سوم تحقیق در مورد رابطه میان اندازه شرکت و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار می باشد که با توجه به عدد حاصله از آزمون می توان نتیجه گرفت رابطه ای قوی، معنادار و معکوس میان این دوتا متغیر وجود دارد.
4-در خصوص این فرضیه بایستی اشاره نمود که با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده میان اندازه شرکت و همزمانی قیمت و رابطه ای معکوس و قوی وجود دارد. درخصوص همزمانی قیمت می توان نتیجه گرفت ضریب همبستگی حاصل از آزمون این فرضیه 0.029 بدست امده است که نشاندهنده ی رابطه ای ضعیف اما معنادار و مستقیم می باشد. آخرین فرضیه این تحقیق در خصوص رابطه میان روند کلی بازار و بازده سهام است که این رابطه با توجه به عدد بدست آمده 0.0908 مستقیم، معنادار و ضعیف می باشد.
برخی از این نتایج با نتایج بدست آمده از تحقیقات پرویز پیری در سال 1391 تحت عنوان اثر نماگرهای ساختاری بر رقتار قیمتی سهام همخوانی دارد زیرا در آن تحقیق نیز به این نتیجه رسیده اند که متغیرهای عمق، اندازه و روند کلی بازار تاثیر معنادار بر قیمت سهام و بالطبع بازدهی دارند و تنها حجم بازار است که رابطه ای ندارد و یا این رابطه بسیار ناچیز است.
پیشنهادها
با توجه به آزمون فرضیات تحقیق می توان اینگونه نتیجه گرفت که فعالان بازار جهت افزایش بازده سهام بایستی توجه ویژه ای بر اندازه، روند و عمق بازار داشته باشند.
توجه به نهادهای قانون گذار ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و… به روابط بین نماگرهای ساختاری و همزمانی قیمت سهام و همچنین محتوای اطلاعاتی بازار با ریسک کاهش قیمت سهام شرکت ها که در این تحقیق بدان اشاره شده است.
به سازمان بورس و نیز جامعه رسمی حسابداران تهران پیشنهاد می شود با ارائه شاخص های ریسک کاهش قیمت سهام شرکت ها و رتبه بندی شرکتها از این حیث به استتفاده کندگان در اتخاذ تصمیمات بهینه در جهت تخصیص بهینه سرمایه در بازار کمک نموده تا از این طریق موجب افزایش شفافیت محیط تصمیم گیری شود.
با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که فعالان بازار سرمایه در تحلیل های طرح های سرمایه گذاری خود به روابط بین نماگرهای ساختاری و همزمانی قیمت ها توجه کنند زیرا این امر مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین و بیشترین بازدهی می گردد، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیزدو چندان می نماید. .
با توجه به آزمون فرضیات به سرمایه گذاران توصیه می شود اگر مسئله همزمانی قیمت ها برای آنان اهمیت ویژه ای دارد بر روی شرکتهایی که با اندازه های پایین سرمایه گذاری نمایند.
با توجه به اینکه عواملی مانند عمق بازار، روند کلی بازار و نوسانات حجم معاملات در بازار سهام در این موارد موثر می باشند بهتر است سازمان بورس اوراق بهادار شفافیت اطلاعاتی بیشتری در رابطه با علت اینگونه نوسانات در اختیار داشته باشد.
بسیاری از نوسانات موجود در بازار مربوط به مواردی مانند سفته بازی و خرید و فروش های کوتاه مدت است که بایستی با ایجاد موانع و قوانینی خاص در خنثی نمودن چنین مواردی کوشید.
با توجه به هدف مورد مطالعه در پیشنهاد پیشین، پیشنهاد می شود سازمان بورس، فاکتورهای واحدی را جهت ثبت اطلاعات مالی شرکت ها در اختیار آنها قرار داده و بر اساس سیستم های یکپارچه فناوری اطلاعات، با دریافت الکترونیکی اطلاعات مالی به صورت آنلاین، طرح یکپارچه سازی اطلاعات را به اجرا درآورد که البته این فرایند هزینه بسیار زیادی را برای سازمان در بر خواهد داشت.
پیشنهاد می شود پیش از اتکا به صورت های مالی شرکت ها، از روش های مناسب جهت سنجش یکپارچگی اطلاعات حسابداری آنها استفاده شود. بدیهی است که برخی از روندهای ناپایدار در صورت های مالی و در قالب یک فرایند سری زمانی، می تواند نشان از عدم یکپارچگی اطلاعات داشته باشد.
پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده
هر تحقیقی هر چند که به صورت جامع فرض شود، به لحاظ برخی محدودیت های ماهوی و شکلی اعم از موضوعی و زمانی، قادر نیست به همه ابعاد موضوع نگریسته و از جنبه های مختلف به آن بپردارد. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، بنابراین برای انجام برخی تحقیقات همسو با این موضوع و همچنین توسعه آن، پیشنهادهایی به شرح ذیل برای انجام تحقیقات بعدی و پژوهشگران آتی، ارائه می شود:
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، تورم، بهای نفت و نرخ ارز بر روی همزمانی قیمت ها و بازده سهام
مطالعه تأثیر نوع صنعت بر روی روابط بین همزمانی قیمت ها و بازده سهام
بررسی رابطه بین همزمانی قیمت و دیگر متغیرها طی مراحل چرخه عمر شرکتها و با تقسیم بندی به فرصتهای رشد بالا و پایین.
بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت با معیارهای دیگر مانند؛ احتمال ورشکستگی و …
پیشنهاد می شود تاثیر نوع صنعت بر روی میزان قابلیت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها توسط نسبت های مالی مورد مطالعه قرار گیرد.
پیشنهاد می شود موضوع این تحقیق در همزمانی قیمت ها توسط روش های دیگرو نیز متغیرهای دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد مورد مطالعه قرار گیرد.