تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و شرکت‌های پذیرفته شده

میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است. در این مدل ضریب تعیین برابر 32/0 می باشد. بدین معنا که متغیرهای مستقل 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند.
تحلیل نتیجه فرضیه
Widget not in any sidebars

هدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا ارتباط معناداری میان روند کلی بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد یا خیر. برآورد مدل نشان می دهد که ضریب و سطح خطای متغیر همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار (0.029)و (002/0) بوده که نشان دهنده وجود ارتباط معنادار این متغیر با روندکلی بازار می باشد
فصل پنجم:
تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
شاید یکی از مهمترین بخش های یک تحقیق فصل نتایج و پیشنهادات آن باشد. بیشتر کوشش هایی که در فرایند تحقیق صورت می گیرد در واقع برای دستیابی به نتایج و پیشنهادات تحقیق است، چرا که هدف از انجام تحقیق یافتن راه حل برای مشکلاتی است که وجود دارند و یا در طی تحقیق و پژوهش بروز می کنند و شناسایی می شوند گاهی این مشکلات هزینه و انرژی زیادی در جامعه هدر داده و کارایی و اثربخشی را کاهش می دهند و مانع رسیدن به نتایج مورد نظر و ارزشمند می گردند.
.در این فصل از تحقیق، ابتدا خطوط کلی تحقیق از ابتدا (کلیات تحقیق) تا نتایج تجزیه و تحلیل تحقیق را مرور می‌کنیم و در ادامه به یافته‌های مهم تحقیق و بحث و نتیجه‌گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم. نهایتاً در پایان فصل پیشنهادهایی مرتبط با حوزه‌ی تحقیقی مربوطه ارائه شده است.
مروری بر خطوط کلی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق « ارزیابی رابطه بین نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1392» بود که در این راستا اندازه شرکت، عمق بازار، حجم بازار و روند کلی بازار به عنوان متغیرهای مستقل و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار به عنوان متغیرهای وابسته می باشند. در این تحقیق تعداد 4 نسبت مربوط به نماگرهای ساختاری مورد توجه قرار گرفت و سوال اصلی مطرح شد که: آیا قابلیت بین همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار با هریک از این 4 نسبت رابطه وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان وجود دارد آیا تاثیر هر یک از نسبت ها در تعیین همزمانی قیمت ها و محتوای اطلاعاتی بازار یکسان است؟ بنابراین با طرح این سوال اصلی، زمینه برای انجام کارتحقیقی در این زمینه مهیا گشت و فرضیه های تحقیق به صورت زیر تدوین گردید:
فرضیات اصلی :
1)بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی :
1)بین عمق بازارو همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
2)بین تغییرات حجم بازارو همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
3)بین اندازه ی شرکت وهمزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
4)بین روند کلی بازارو همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون چندگانه است. فرضیه ها از طریق نتایج حاصل از الگوهای اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند.
به منظور تعیین معنی دار بودن الگوی رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است. برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر الگو، از آماره t استیودنت در سطح اطمینان 95%، استفاده شده است. بدین منظور از نرم افزارهای EXCEL و SPSS استفاده شده است. همچنین از آزمون دوربین واتسون نیز برای بررسی نبود مشکل خود همبستگی بین جملات پسماند استفاده گردید.آزمون های آماری نشان می‌دهد که مشکل همخطی نیز بین متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد. برای آزمون نرمال بودن خطاها، از آزمون کولوموگروف- اسمیرنوف (K-S) استفاده شده است.
بحث و نتیجه گیری
یافته‌های مهم این تحقیق را می‌توان به شرح زیر بیان کرد.
1- بین عمق بازار و همزمانی قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1388 تا 1392 ارتباط مستقیم، ضعیف و معنی‌داری وجود دارد. پس می‌توان ادعا کرد که عمق بازار بیشتر باشد میزان همزمانی قیمت بیشتر خواهد بود. ازطرفی در خصوص رابطه میان عمق بازار و بازده سهام باید گفت که باتوجه به مقدار 0.198 مورد تایید قرار گرفته و نشاندهنده رابطه ای ضعیف اما مثبت و معنادار می باشد. این بدان معناست که هرچه عمق بازار بیشتر باشد بازده سهام نیز بالاتر می رود.