تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و بورس اوراق بهادار


Widget not in any sidebars

قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی تأثیر نماگرهای ساختاری بازار بر همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش حاضر، محدوده‌ی 5 ساله از سال 1388 تا 1392 را شامل شده است.
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق
همزمانی قیمت: همزمانی قیمت دامنهای است که در آن، بازده بازار و صنعت، تفاوت بازده سهام در سطح شرکت را نشان می‌دهد.
عمق بازار: درجه مشارکت اکثر اوراق بهادار را در یک حرکت بازار اندازه‌گیری می‌کند.
اندازه بازار شرکت: عبارت از سهمی از ارزش بازار که سهم یک شرکت پذیرفته‌شده موردبررسی به خود اختصاص داده است.
روند کلی بازار: وضعیت کلی بازار سرمایه از جهت رشد یا کاهش شاخص کل بازار است.
حجم بازار: شدت تغییرات دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران را انعکاس می‌دهد و بیانگر ارزش معاملات ماهیانه بازار است. به‌عنوان‌مثال سطح تمایل و اشتیاقی که ناشی از افزایش قیمت سهام با حجم پایین است، هرگز به قدرتمندی شرایطی نیست که در آن افزایش قیمت یا حجم بسیار بالا همراه می‌شود.
بازده سهام: بازده در فرایند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه‌گذاری به‌منظور کسب بازده صورت می‌گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه‌گذاری، اندازه‌گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش‌بینی بازده‌های آتی نقش زیادی دارد.
ساختار تحقیق
در فصل اول این پژوهش، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری شامل مفاهیم و نظریات تئوری و تجربی در ادبیات موضوعی در خصوص نماگرهای ساختاری بازار، همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار پرداخته‌شده است. درنهایت نیز فصل با ارائه پژوهش‌های انجام‌شده در داخل و خارج کشور خاتمه یافته است.
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، مدل تحقیق و نحوه اندازه‌گیری متغیرها بیان‌شده است.
در فصل چهارم، به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و بیان یافته‌ها اختصاص‌یافته است. مدل رگرسیون و نتایج حاصل از آزمون همبستگی ارائه گردیده است.
در فصل پنجم خلاصه و نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها، پیشنهادهایی برای استفاده‌کنندگان پژوهش جاری و محققان تحقیقات آتی مطرح‌شده است.
فصل دوم