تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و محتوای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه
 • ارزیابی رابطه بین اندازه‌ی شرکت با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق
  ارزیابی رابطه بین روند کلی بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق
  سایر اهداف:
  بررسی تأثیر نماگرهای بازار بر همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در حوزه‌ی مدیریت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد که به‌نوبه خود، موضوع جدیدی می‌باشد که در داخل کشور تاکنون مطالعه نشده است. بررسی چگونگی تأثیر متغیرها و ویژگی‌های متغیرهایی مانند نماگرهای بازار می‌تواند به درک اهمیت شرایط بازار بر بازده و قیمت سهام کمک کند.
  سؤالات تحقیق
  سؤال اصلی:
  چه رابطهای بین نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  سؤالات فرعی:
  1. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ عمق بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد؟
  2. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ تغییرات حجم بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد؟
  3. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ اندازه‌ی شرکت با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد؟
  4. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ روند کلی بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد؟
  فرضیه‌های تحقیق
  فرضیه‌های اصلی:
  بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
  فرضیات فرعی:
  بین عمق بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
  بین تغییرات حجم بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
  بین اندازه‌ی شرکت و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
  بین روند کلی بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد
  روش پژوهش
  روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بوده است. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی استقرایی بوده است. ازنظر نوع اطلاعات در قالب پس رویدادی بوده است.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.