تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و محتوای اطلاعاتی


Widget not in any sidebars

ارزیابی رابطه بین اندازه‌ی شرکت با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق
ارزیابی رابطه بین روند کلی بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق
سایر اهداف:
بررسی تأثیر نماگرهای بازار بر همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در حوزه‌ی مدیریت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد که به‌نوبه خود، موضوع جدیدی می‌باشد که در داخل کشور تاکنون مطالعه نشده است. بررسی چگونگی تأثیر متغیرها و ویژگی‌های متغیرهایی مانند نماگرهای بازار می‌تواند به درک اهمیت شرایط بازار بر بازده و قیمت سهام کمک کند.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
1. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ عمق بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد؟
2. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ تغییرات حجم بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد؟
3. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ اندازه‌ی شرکت با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد؟
4. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ روند کلی بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های اصلی:
بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین عمق بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
بین تغییرات حجم بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
بین اندازه‌ی شرکت و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
بین روند کلی بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد
روش پژوهش
روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بوده است. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی استقرایی بوده است. ازنظر نوع اطلاعات در قالب پس رویدادی بوده است.