تحقیق درمورد فناوری نوین و فناوری نانو


Widget not in any sidebars

شکل 3-24 میانگین تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول، دوم و سوم 58
شکل 3-25 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول 59
شکل 3-26 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین دوم 60
شکل 3-27 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین سوم 61
شکل 3-28 میانگین تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول، دوم و سوم 62
شکل 3-29 تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول 63
شکل 3-30 تغییرات مقادیر فنل تام در چین دوم 63
شکل 3-31 تغییرات مقادیر فنل تام در چین سوم 64
شکل 3-32 میانگین تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول، دوم و سوم 65
شکل 3-33 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول 66
شکل 3-34 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین دوم 66
شکل 3-35 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین سوم 67
شکل 3-36 میانگین تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول، دوم و سوم 68
فهرست جداول
2-1 (الف) غلظت عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند 27
2-1 (ب) غلظت عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند 28
2-2 (الف) حجم محلول استوک عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند 28
2-2 (ب) حجم محلول استوک عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند 29
2-4 غلظت گالیک اسید 34
چکیده
بررسی تاثیر محلولپاشی نانوکلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347
سمرقند واله
فناوری نانو بهعنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات، فناوری نوینی است که طی دهههای اخیر سبب بهبود سیستمهای کشاورزی شده است. استفاده از کودهای نانوکلاته بهجای کودهای مرسوم باعث میشود عناصر غذایی کود بهتدریج و بهصورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. فرآوردههای نانو شامل مخلوطی از ذرههایی با ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر هستند در نتیجه با کاهش نسبت سطح به حجم میتوانند خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه خود را تغییر دهند و عملکرد سریعتری نسبت به فرآوردههای غیر نانو داشته باشند. تنش خشکی یکی از تنشهایی است که کاهش عملکرد را در مزارع توتون موجب میشود. کودهای پتاسیمدار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند. با توجه به نقشهای مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه اثرات منفی ناشی از تنش را کاهش میدهد. در این تحقیق تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول با غلظت 20% اعمال شد. 48 ساعت پس از اعمال تنش، تیمار توسط نانو کلات پتاسیم در سه غلظت، طی 9 روز انجام گرفت و تغییرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزههای فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول و محتوای داخلی پتاسیم برگ اندازهگیری و نتایج از طریق نرمافزار آماری SPSS محاسبه و گزارش شد. نتایج بهدست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم و استفاده از غلظتهای بالاتر آن موجب بهبود اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از پارامترهای اندازهگیری شده در برگ گیاه توتون شد. استفاده از نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون دی آلدهید و فنول که از نشانههای وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد. همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیلها شد، بهجز در کلروفیل a که شروع تیماردهی با نانو کلات پتاسیم باعث کاهش مقدار آن در چین اول شد که احتمالا بهدلیل کوتاه بودن زمان تیماردهی در چین اول، گیاه فرصت کافی برای جبران کاهش کلروفیل را نداشته است.
کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول ، نانو کلات پتاسیم، پرولین، پروتئین کل، رنگیزههای فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول پتاسیم.