تحقیق درمورد شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

43/19 (000/0)
Widget not in any sidebars

آماره هاسمن (معناداری)
99/15 (067/0)
نوع برآورد
داده های تابلویی با اثرات تصادفی
آماره F فیشر (معناداری)
43/49 (000/0)
ضریب تعیین تعدیل شده
325/0
آماره دوربین واتسون
58/1
تحلیل نتایج بدست آمده
خودهمبستگی
برای بررسی این فرضیه از آماره دوربین واتسون استفاده می شود، در صورتیکه میزان این آماره در فاصله بین 5/1 تا 5/2 باشد، فرض وجود خودهمبستگی میان جملات باقیمانده رد می شود. با توجه به نتیجه بدست آمده میزان این آماره برابر 58/1 می باشد. بنابراین در جملات باقیمانده این مدل رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.
آماره F فیشر
برای پذیرش برقراری فرض معناداری کل مدل یا به عبارت دیگر وجود رابطه خطی معنادار میان متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون F فیشر استفاده می شود. فرض صفر این آزمون عدم وجود رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته را نشان می دهد. نتایج جدول با سطح معناداری صفر (زیر 5 درصد) بیانگر رد فرض صفر با اطمینان 95 درصد است. به عبارت دیگر به طور کلی رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و مدل از اعتبار لازم برای تحلیل نتایج برخوردار است.
ضریب تعیین تعدیل شده
میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل مدلتوضیح داده شده است. در این مدل ضریب تعیین برابر 32/0 می باشد. بدین معنا که متغیرهای مستقل 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند.
تحلیل نتیجه فرضیه
هدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا ارتباط معناداری میان اندازه شرکت با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد یا خیر. برآورد مدل نشان می دهد که ضریب و سطح خطای متغیر همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار (0.857-) و (002/0) بوده که نشان دهنده وجود ارتباط معنادار این متغیر با اندازه شرکت می باشد
4-5-4) آزمون فرضیه چهارم
در این تحقیق فرضیه فرعی چهارم به بررسی رابطه بین روندکلی بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور این فرضیه را در دو بخش مجزا یک بار برای همزمانی قیمت و بار دیگر برای محتوا اطلاعاتی بازار انجام می دهیم