تحقیق درمورد خطای معیار و نرم افزار


Widget not in any sidebars
534/9 گرم از پودر کلرید پتاسیم را در کمی آب مقطر حل کرده و در بالن ژوژهی 1000 میلیلیتری ریخته و به حجم رسانیده شد.
سری محلولهای استاندارد:
0، 2، 4، 6، 8، 10 میلیلیتر از استاندارد غلیظ را با پیپت برداشته و در بالن ژوژهی 100 میلیلیتری ریخته و به حجم رسانیده شد.
2-14-3 روش کار
سری محلولهای استاندارد و نمونه شاهد و عصارهی گیاه به نسبت 9+1 با آب مقطر رقیق گردید. سپس شدت نور امیشن حاصل از نمونههای عصاره، شاهد و سری محلولهای استاندارد با دستگاه فلیم امیشن (فلیم فتومتر) با استفاده از فیلتر پتاسیم و با بکارگیری گاز پروپان با هوا اندازهگیری شد. مقدار پتاسیم در مادهی خشک گیاهی بر حسب گرم درصد از رابطه زیر محاسبه گردید.
(a+b)
a- غلظت پتاسیم در نمونهی رقیق شده بر حسب میلیگرم در لیتر (ppm)
b- غلظت پتاسیم در شاهد بر حسب میلیگرم در لیتر (ppm)
v- حجم عصاره حاصل از عمل هضم بر حسب میلی لیتر
w- وزن نمونه ی گیاه بر حسب گرم
منحنی کالیبراسیون غلظت های استاندارد پتاسیم
2-15 تجزیه آماری
تجزیه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار (16.0) SPSSو برای مقایسه میانگین دادهها از آزمون Duncan استفاده شد. انحراف از میانگین دادهها بهوسیله خطای استاندارد نشان داده شد. جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excel 2007 استفاده شده است.
فصل سوم
نتایج
3-1 اندازهگیری مقادیر پرولین
در این مرحله جذب غلظتهای مختلف پرولین بهترتیب در طول موج 520 نانومتر خوانده شد. منحنی استاندارد با در دست داشتن غلظتهای مختلف پرولین و جذب هر کدام از غلظتها رسم و معادله منحنی استاندارد بهدست آمد. جذب بهدست آمده از هر سه برداشت در معادله منحنی استاندارد قرار داده شد و غلظت هر نمونه بر حسب میکروگرم پرولین بر یک گرم وزن تر گیاه بدست آمد.
3-1-1 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین اول
در چین اول در غلظت صفر (شاهد هوگلند) و غلظتهای 1 و 2 نانو کلات پتاسیم، کاهش مقادیر پرولین نسبت به شاهد 48 ساعت پس از تنش خشکی معنیدار نبود. اما همانطور که در شکل 3-1 مشاهده میشود، در غلظت 3 نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین نسبت به مقادیر آن در نمونههای تحت تنش کاهش مییابد.
شکل3-1. تغییرات مقادیر پرولین در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
3-1-2 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین دوم
در چین دوم در تمام غلظتها، کاهش معنیداری در مقدار پرولین نسبت به شرایط تنش دیده میشود و با افزایش غلظت نانو کلات پتاسیم، مقدار پرولین بیشتر کاهش پیدا میکند.
شکل 3-2. تغییرات مقادیر پرولین در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
3-1-3 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین سوم