تحقیق درمورد خطای معیار و مقایسه

کاهش مقادیر پرولین در چین سوم در هر 4 غلظت نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی معنیدار بود (شکل3-3).
Widget not in any sidebars

شکل 3-3. تغییرات مقادیر پرولین در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
میانگین دادههای حاصل از چین اول، دوم و سوم، کاهش معنیدار مقادیر پرولین را در غلظتهای 2 و 3 در چین اول و تمام غلظتهای چین دوم و سوم نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی نشان داد. همانطور که در شکل 3-4 دیده میشود، بیشترین کاهش مقدار پرولین در غلظت 3 در چین دوم و سوم با میانگین mg/g.dw 62/6 نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی (میانگین 92/19) مشاهده شد و کمترین کاهش مربوط به غلظت صفر (شاهد هوگلند) و 1 نانو کلات پتاسیم در چین اول با میانگین داده mg/g.dw 78/15 دیده شد.
شکل 3-4. میانگین تغییرات مقادیر پرولین در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
3-2 اندازهگیری مقادیر پروتئین
3-2-1 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین اول
نتایج حاصل از آنالیز دادهها در چین اول کاهش مقدار پروتئین را در شاهد بعد از 48 ساعت تنش نسبت به شاهد قبل از تنش نشان داد. در هیچکدام از غلظتهای نانو کلات پتاسیم در چین اول تغییر معنیداری در مقدار پروتئین نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی دیده نشد.
شکل 3-5. تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
3-2-2 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین دوم
در چین دوم افزایش معنیداری در مقادیر پروتئین در غلظتهای 1، 2 و 3 نانو کلات پتاسیم نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی مشاهده شد. در حالیکه در غلظت صفر (شاهد هوگلند) تفاوتی در مقدار پروتئین نسبت به شرایط تنش وجود نداشت.
شکل 3-6. تغییرات مقادیر پروتئین در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
3-2-3 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین سوم
در چین سوم در غلظت صفر (شاهد هوگلند) تفاوت معنیداری در مقادیر پروتئین نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش دیده نشد اما همانطور که در شکل 3-7 مشاهده میکنید در غلظتهای 1، 2 و 3 افزایش مقادیر پروتئین معنیدار بود.
شکل 3-7. تغییرات مقادیر پروتئین در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
بر اساس نمودار میانگین دادهها (شکل3-8) بیشترین مقادیر پروتئین نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش، در غلظتهای 1، 2 و 3 با میانگین mg/g.fw 5/56 در چین سوم و کمترین مقادیر پروتئین مربوط به تمام غلظتهای چین اول، دوم و تیمار 1 چین سوم با میانگین mg/g.fw 27/35 گزارش شد.
شکل 3-8. میانگین تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
3-3 رنگیزههای فتوسنتزی
3-3-1 کلروفیل a
3-3-1-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین اول
نتایج حاصل از تغییر مقادیر کلروفیل a در چین اول نشان داد که بعد از اعمال تنش مقدار کلروفیل a نسبت به قبل از تنش کاهش معنیداری داشته است. در غلظت صفر (شاهد هوگلند) تفاوت معنیداری در مقدار کلروفیل a نسبت به شرایط تنش وجود نداشت اما در غلظتهای 1، 2 و 3 کاهش مقدار کلروفیل a نسبت به شرایط تنش مشاهده شد.
شکل 3-9. تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.
3-3-1-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین دوم
در چین دوم همانطور که در شکل 3-10 مشاهده میکنید، در هیچیک از غلظتهای نانو کلات پتاسیم نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
شکل 3-10. تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد.