تحقیق درمورد تحلیل پیش فرض ها و برآورد پارامترها

0.13
0.209
Widget not in any sidebars

0.306
0.156
روند کلی بازار
X4
1.252
1.38
1.09
0.257
0.119
0.104
در این فصل ابتدا به بررسی آمار توصیفی پرداخته میشود. تعداد مشاهدات در آماره توصیفی مربوط به شرکتها 455 (150 شرکت در 5 سال) می باشد. با توجه به آماره توصیفی، شاخص پراکندگی این متغیرها در شرکتهای مختلف کم است. بالاترین انحراف معیار مربوط به متغیر محتوای اطلاعاتی بازار و پایین ترین انحراف معیار مربوط به متغیر روند کلی بازار می باشد.
بررسی میزان چولگی و کشیدگی هریک از متغیرها و مقایسه آن با توزیع نرمال، به نظر میرسد که تمام متغیرهای پژوهش به صورت نرمال توزیع شده است، زیرا زمانی که قدر مطلق اعداد مربوط به چولگی و کشیدگی بزرگ باشد میتوان نتیجه گرفت که تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد. چولگی بالا نشان از تراکم اعداد به سمت منفی یا مثبت است و کشیدگی نیز مربوط به کوتاهی و بلندی نمودار توزیع متغیرها میباشد.در کل نیز با توجه به مقادیر جدول بالا که اطلاعات آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت در تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می‌توان از روی مقدار انحراف استاندارد استنباط کــرد، همچنین از روی فاصله میانگین و میانه می‌توان متقارن بودن یا نبودن متغیر را نتیجه گرفت که همه متغیرها دارای تقارن نسبی هستند.
4-3) تحلیل پیش فرض ها
4-3-1) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
نرمال بودن باقیماندههای مدل رگرسیونی یکی از فرضهای رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمونهای رگرسیونی است در ادامه با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنف نرمال بودن داده ها بررسی شده است. زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی ) می انجامد. پس لازم است نرمال بودن متغیرها قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آنها ( از جمله تبدیل نمودن آن) اتخاذ نمود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.
داده‌ها برای متغیرها از توزیع نرمال پیروی می‌کند
داده‌ها برای متغیر ها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند
مقادیر سطح معنی داری هرگاه کمتر از5درصد باشد فرض صفر در سطح 95 درصد اطمینان رد خواهد شد.
در نگاره شماره (4-2): نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
متغیرها