تحقیق درمورد اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و وجه نقد حاصل از عملیات


Widget not in any sidebars

رضایی و همکاران (1389) هدف اصلی این مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل چرخه حیات می‌باشد. دوره زمانی موردمطالعه، 1387-1381 و نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه حاکی از این است که اجزای سرمایه‌های فکری در ارتباط با ارزش بازار شرکت‌ها محتوای اطلاعاتی فزاینده ندارند ولیکن محتوای اطلاعاتی نسبی اجزای سرمایه‌های فکری در مراحل چرخه حیات متفاوت است. دیگر نتایج بیانگر این است که در مرحله بلوغ بیشترین همبستگی بین ارزش بازار شرکت و سرمایه فکری وجود دارد و در مرحله بعدی بیشترین همبستگی در مرحله رشد و کمترین همبستگی مربوط به مرحله افول می‌باشد.
سیرانی (1389) باور عمومی بر این است که وظیفه مدیران حداکثر کردن ثروت سهامداران با تخصیص بهینه منابع موجود آن‌ها است. مدیران، سرمایه‌گذاران و سایر افراد ذینفع به‌منظور ارزیابی و بررسی عملکرد از صورت‌های مالی بهره می‌برند. تاکنون تحقیقات زیادی درزمینهٔ مفید بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی انجام‌شده است. تحقیق حاضر نیز به تعیین و مقایسه محتوای اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش‌افزوده بازار و ارزش‌افزوده نقدی می‌پردازد. برای این منظور، ارتباط بین بازده سهام و متغیرهای حسابداری برای شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381 لغایت 1387، موردبررسی قرار می‌گیرد. متغیرهای مستقل تحقیق ارزش‌افزوده بازار و ارزش‌افزوده نقدی و متغیر وابسته، بازده سالانه سهام می‌باشد. برای حذف اثر اندازه شرکت بر نتایج تحقیق، کل دارائی‌های شرکت به‌عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر رابطه همبستگی ارزش‌افزوده بازار و ارزش‌افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر بیانگر دارا بودن محتوای اطلاعاتی فزاینده دو متغیر نسبت به یکدیگر و نداشتن محتوای اطلاعاتی نسبی در ارتباط با بازده سهام می‌باشد
فخاری و همکاران (1390) در پژوهش خود ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و کیفیت اقلام تعهدی را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده و همچنین، ارتباط بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری (ذاتی) با همزمانی قیمت را موردمطالعه قرار می‌دهد. همزمانی قیمت درجه‌ای از اطلاعات بازار و صنعت است که در قیمت سهام شرکت منعکس می‌شود که معیار سنجش آن نسبت ریسک سیستماتیک تقسیم بر ریسک غیرسیستماتیک است. در این راستا 78 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های 1384-1388 به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده و برای آزمون فرضیه‌ها از دو روش مقطعی و ترکیبی استفاده کرده‌ایم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ارتباط منفی بین کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت سهام و همچنین، ارتباط منفی بین اقلام تعهدی غیر اختیاری (ذاتی) با همزمانی قیمت وجود دارد؛ اما بین اقلام تعهدی اختیاری و همزمانی قیمت رابطه مثبت معنادار حاکم است.
احمد پور و همکاران (1390) با توجه به اهمیتی که سود حسابداری در ارزیابی سرمایه‌گذاران دارد، در این تحقیق، رابطه بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی با همزمانی قیمت (مقیاسی برای اندازه‌گیری مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت، که در قیمت انعکاس یافته) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرارگرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا اجزای کیفیت اقلام تعهدی اثر مهم و معنی‌داری بر همزمانی قیمت شرکت‌ها دارد؟ در این تحقیق، اجزای کیفیت اقلام تعهدی به‌عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت به‌عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. همزمانی قیمت دامنه‌ای است که در آن، بازده بازار و صنعت، تفاوت بازده سهام در سطح شرکت را نشان می‌دهد. برای بررسی‌های موردنظر تعداد 318 شرکت طی دوره زمانی 1383 الی 1388 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری با همزمانی قیمت رابطه‌ای وجود ندارد ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری با همزمانی قیمت برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌ای معنی‌دار و مستقیم وجود دارد.
کردستانی و همکاران (1391) هدف از این تحقیق، مقایسه محتوای اطلاعاتی بازده سهام در روز اعلان سود نسبت به سایر روزها می‌باشد. اعلان سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی بوده و بر واکنش بازار تأثیرگذار می‌باشد. اثر این محتوای اطلاعاتی را می‌توان در تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام حول‌وحوش تاریخ اعلان سود مشاهده کرد. ازاین‌رو انتظار می‌رود بازده‌ای که در واکنش به اعلان سود تحقق می‌یابد نیز حاوی اطلاعاتی مفید و به هنگام در مورد جریان‌های نقدی جاری و آتی نسبت به سایر روزها باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد بازده تحقق‌یافته در روز اعلان سود، محتوای اطلاعاتی بیشتری در مورد جریان‌های نقدی جاری و آتی نسبت به سایر روزها دارد و محتوای اطلاعاتی بازده سهام پس از کنترل سودهای فصلی کاهش خواهد یافت.
باباجانی (1391) استانداردهای حسابداری انعطاف‌پذیری قابل‌ملاحظه‌ای را در کاربرد روش‌های حسابداری برای گزارشگری مالی فراهم می‌سازند. تحقیقات انجام‌شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت‌ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند. در مبانی نظری مدیریت سود بیان می‌گردد که اطلاعات موجود در بازار سرمایه بر چگونگی تفسیر سرمایه‌گذاران و واکنش آن‌ها نسبت به اطلاعات مالی افشاشده توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد و بنابراین بر میزان توانایی مدیریت در تأثیرگذاری بر بازار از طریق گزارشگری مالی دستکاری‌شده نیز مؤثر است. تحقیق حاضر به آزمون تجربی یکی از پیش‌شرط‌های اصلی مدیریت سود یعنی فاصله اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در قالب دو فرضیه جداگانه، در این تحقیق تأثیر آگاهی سرمایه‌گذاران از عوامل بنیادی شرکت و نیز تأثیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر توانایی سرمایه‌گذاران در شناسایی سودهای مدیریت‌شده بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق (تأثیر دانش بازار از عوامل بنیادی شرکت بر مدیریت سود) نشان داد که اطلاعات سرمایه‌گذاران در مورد دو عامل بنیادی جریان نقد عملیاتی و بازده مالکانه تأثیری منفی (کاهنده) و به لحاظ آماری معنی‌دار بر سطح مدیریت سود دارند درحالی‌که دانش بازار از دو متغیر بنیادی دیگر بر میزان مدیریت سود بی‌تأثیرند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق (تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود) نیز بیانگر این بود که شاخص ترکیبی عدم تقارن اطلاعاتی که تلفیقی از پنج متغیر مورداستفاده می‌باشد، تأثیری مثبت و به لحاظ آماری معنی‌دار بر سطح مدیریت سود دارد. با توجه به نتایج تحقیق دال بر تأثیر معنی‌دار دانش بازار از شرکت بر حجم مدیریت سود، توجه به گردش شفاف و آزاد اطلاعات در بازار سرمایه قابل تأکید است. در این راستا نقش حیاتی واسطه‌های اطلاعاتی چون صنعت تحلیل گری و مشاوره مالی برجسته می‌باشد. هرچه شفافیت در بازار سرمایه بیشتر باشد، فضای موردنیاز برای اعمال مدیریت سود توسط مدیران شرکت‌ها تنگ‌تر و انگیزه‌های آنان برای دست‌کاری نتایج زیربنایی کمتر می‌شود. در این شرایط گستره سودهای مدیریت‌شده بدون توسل به ابزارهای قهری مانند وضع استانداردهای حسابداری بیشتر یا سازوکارهای نظارتی سخت‌تر، کاهش می‌یابد.
پیری (1391): در این مقاله، اثر محرک‌های ساختاری بازار شامل عمق، حجم، روند بازار و اندازه شرکت بر قیمت سهام در شرکت پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های ماهیانه، موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تجزیه‌وتحلیل‌های رگرسیونی و الگوی داده‌های ترکیبی و آزمون‌های تشخیصی دیکی فولر تعمیم‌یافته، فیلیپسپرون و آزمون فرضیه‌های تحقیق انجام‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن،t و F فیشر و آماره‌های است که متغیرهای عمق بازار، اندازه شرکت‌ها و روند کلی بازار، با تغییرات قیمت سهام دارای رابطه معنی‌دار بوده و در مدل تخمینی واردشده‌اند. به‌علاوه نتایج حاصل از مطالعه ادبیات موضوعی حاکی از آن است که یافته مذکور، با نتایج حاصل از برخی تحقیقات انجام‌شده در جهان همخوانی دارد.
ایمانی و همکاران (1391) تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد اثر و ارتباط بین متغیرهای حسابداری (عایدی، سود نقدی و ارزش دفتری هر سهم و وجه نقد حاصل از عملیات) و نماگرهای ساختاری (تغییرات ارزش بازار و بازده هر سهم و حجم معاملات و اندازه شرکت) در بورس اوراق بهادار است. با این بیان در این مقاله جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 10 ساله 165 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1380 لغایت 1389، موردبررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری از الگوی داده‌های پانل استفاده شده و با بهره‌گیری از مدل رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (sur) و روش حداقل مربعات (OLS) و آزمون‌های ایستایی و آماره‌های f و t، آزمون فرضیه‌های تحقیق انجام‌شده است. نتایج بیانگر آن است که تغییرات عایدی و سود نقدی هر سهم با نوسانات قیمت بازار و حجم معاملات و بازده سهام رابطه معنی‌داری دارد.
احمد پور و همکاران (1391) هدف این تحقیق بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و همزمانی قیمت، در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از همزمانی قیمت، حوزه‌های که بازدهی بازار و صنعت، تفاوت بازدهی سهام در سطح شرکت را توضیح می‌دهد، می‌باشد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به این معنی است که یکی از طرفین مبادله کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده‌کنندگان از اطلاعات ناهمسان باشد. در این تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی به‌عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت به‌عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. برای بررسی‌های موردنظر تعداد 105 شرکت طی دوره زمانی 1385 الی 1390 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از این است که رابطه معنی‌داری میان عدم تقارن اطلاعاتی و همزمانی قیمت وجود ندارد.
فروغی و فرجامی (1392) یکی از موضوع‌های اساسی در سرمایه‌گذاری میزان نقد شوندگی دارایی‌هاست. نقش عامل نقد شوندگی در ارزش‌گذاری دارایی‌ها بسیار مهم است، زیرا سرمایه‌گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آن‌ها وجود دارد یا خیر؟ نقد شوندگی در زمان افشای اطلاعات و اعلان‌های عمومی نوسان بیشتری دارد و بسته به کیفیت و همگن بودن توزیع اطلاعات تغییر می‌یابد. افشای اطلاعات می‌تواند ناکارایی اطلاعاتی را کم کرده و از این طریق بر بهبود شرایط بازار و افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌ها اثر بگذارد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقد شوندگی اوراق بهادار موجود در آن بازار است، کاهش خواهد یافت. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه گزینش مغایر و افزایش نقد شوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت. ازآنجاکه همزمانی قیمت سهام منعکس‌کننده میزان اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص شرکت است، افزایش آن موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و افزایش نقد شوندگی را به همراه دارد. همچنین نوسان‌های بازده سهام شامل نوسان سیستماتیک و غیرسیستماتیک، دارای اثرات متفاوتی بر نقد شوندگی سهام می‌باشند. افزایش نوسان سیستماتیک که ارائه‌دهنده میزان بیشتری از اطلاعات بازار است موجب افزایش نقد شوندگی سهام می‌شود و افزایش نوسان غیرسیستماتیک با انعکاس بیشتر اطلاعات خاص شرکت، موجب کاهش نقد شوندگی سهام خواهد شد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان‌های بازده سهام بر نقد شوندگی سهام موردبررسی قرارگرفته است.
زرا نژاد (1392) بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی خریدوفروش سهام شرکت‌ها است. برای اتخاذ تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس، قیمت سهام معیار مهمی است که نشان‌دهنده قدرت خرید سرمایه‌گذاران و توان مالی شرکت‌های عضو بورس است. متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله عوامل مهمی هستند که قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند. توابع مفصل رابطه بین متغیرها را همان‌گونه که هست، تصریح و تحلیل می‌کند. این توابع از طریق توزیع‌های حاشیه‌ای و اتصال و ارتباط آن‌ها با تابع توزیع مشترک، وابستگی بین متغیرها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هدف این تحقیق بررسی وابستگی بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت نفت، با استفاده از توابع مفصل طی دوره زمانی 1/10/1376 تا 1/1/1390 است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام وابستگی دنباله‌ای نامتقارن وجود دارد؛ به این معنی که بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام در کرانه‌های پایین وابستگی وجود دارد و اندازه این وابستگی در مقایسه با وابستگی در کرانه‌های بالا متفاوت است. همچنین بین نرخ تورم و شاخص قیمت سهام وابستگی دنباله‌ای همزمان بالا و پایین معنی‌داری وجود دارد؛ به این معنی که در مقادیر حدی، شاخص قیمت سهام به‌شدت به نرخ تورم وابسته است. از دیگر نتایج این تحقیق، می‌توان به عدم وجود وابستگی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در مقادیر حدی اشاره کرد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان نتیجه گرفت که در تحلیل‌های ریسک بازار سهام، باید به قیمت نفت و نرخ تورم توجه جدی داشت.
فروغی و حقیقت (1393) سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌ها، از نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردارند. حضور سرمایه‎گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‎های نظارتی این سرمایه‎گذاران ناشی می‎شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر همزمانی قیمت و ریسک سقوط قیمت سهام می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون به روش داده‎های ترکیبی، داده‎های 95 شرکت از شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 الی 1390 مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‎های پژوهش حاکی از آن است که وجود سرمایه‎گذاران نهادی در ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی دارد.
2-6:جمع بندی نهایی
با توجه به مفاهیم مطروحه در این فصل و نیز مقاله بیس این تحقیق که توسطرابرت کلارک و جوان استفان نگارش شده است می توان به جمع بندی نهایی رسید. مقاله مذکور به دنبال بررسی تاثیر سطح قیمت بر سازمان و عملکرد بازار می باشد. در این مقاله عنوان شده که صحت و سقم روابط بدست امده ممکن است در بازه زمانی کوتاه مدت صحیح باشد اما در هر صورت وجود رابطه معنادار میان این دو متغیر اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق ما به دنبال بررسی رابطه میان متغیرهای همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار با نماگرهای ساختاری می باشیم/ بنابراین مدل مفهومی این تحقیق به شکل زیر می باشد
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های قابل‌اطمینان و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است. انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت، موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
در فصل دوم، مبانی نظری و ادبیات تحقیق تشریح شد. در این فصل مراحل انجام تحقیق موردبررسی قرار می‌گیرد. روش کلی تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش تعیین آن، نحوه جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز در این فصل موردتوجه قرارگرفته است.
روش کلی تحقیق
همان‌طور که در فصل اول گفتیم روش کلی تحقیق بر مبنای معیارهای مختلف مبتنی بر مدل، روش استنتاج، طرح تحقیق و نوع متغیرها را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:
-از جهت هدف: