تحقیق درمورد استاندارد و نگهداری


Widget not in any sidebars

2
MnSO4 .H2O
2
ZnSO4.7H2O
2
CuSO4.5H2O
2
H2MoO4(85%MoO3)
1-3/0
Na.EDTE Fe
نکات:
برای جلوگیری از رشد قارچ و جلبک، استوکها در یخچال و در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. طی دوره رشد گیاه، برای جلوگیری از ظهور جلبک بر روی پرلیت و محلول غذایی که یکی از مشکلات کشتهای هیدروپونیک است، اطراف ریشه دانهرستها و روی محلول غذایی، نایلونهای مشکی کشیده شد. با بزرگتر شدن گیاه این مشکل از بین میرود و نیازی به استفاده از این نایلونها نیست.
شکل 2-2. استفاده از نایلونهای مشکی در اطراف ریشهی گیاه و محلول غذایی برای جلوگیری از رشد جلبک
اعمال تنش خشکی
تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول 6000 در غلظت 20% به مدت 48 ساعت اعمال شد.
تیماردهی
پس از 48 ساعت تنش خشکی به مدت 9 روز تیماردهی به گلدانها آغاز شد. به این صورت که به گلدانهای شاهد محلول هوگلند و به سایر گلدانها نانوکلات پتاسیم در سه غلظت 15- 25 و 35 ppm بهصورت محلول دهی داده شد.
نمونهبرداری
اولین نمونه برداری قبل از اعمال تنش خشکی صورت گرفت. پس از اتمام تنش، دومین نمونهبرداری انجام شد. سایر نمونهبرداریها پس از تنش در انتهای روزهای سوم، ششم و نهم از هر یک از تیمارها صورت گرفت. برگها بهصورت تصادفی در فاصله میان گرههای دوم و سوم چیده شدند و داخل فویل قرار داده شدند. نمونهها پس از فریز شدن داخل ازت مایع، به فریزر 70- منتقل و تا زمان آنالیز نگهداری شدند.
2-9 سنجش پرولین
جهت اندازهگیری پرولین مطابق روش بتس و همکاران Bates, et al. 1973)) انجام شد. این روش بر اساس تشکیل یک ترکیب رنگی در اثر واکنش میان اسید آمینه پرولین آزاد و معرفی به نام ناین هیدرین (با فرمول C9H6O4 و جرم مولکولی 15/178 گرم بر مول) در شرایط اسیدی و دمای 100 درجه سانتیگراد و سپس تخلیص این ترکیب رنگی به کمک یک حلال آلی غیر قطبی مانند تولوئن استوار است. در اثر ترکیب پرولین و ناین هیدرین، مادهای رنگی به نام دی کتوهیدرین دیلیدین ایجاد میشود. شدت رنگ این ترکیب وابسته به مقدار پرولین میباشد و با اندازهگیری جذب نوری میتوان به مقدار پرولین پی برد. در این آزمایش ابتدا 5/0 گرم ماده تر گیاهی در 5 میلی لیتر محلول 3 درصد سولفوسالیسیلیک اسید ساییده شد. پس از صاف نمودن مخلوط با کاغذ صافی واتمن شماره 2، 2 میلی لیتر از آن در لوله آزمایش ریخته و 2 میلی لیتر معرف اسید نین هیدرین (25/1گرم نین هیدرین در اسید استیک20درصد) و 2 میلی لیتر اسید استیک خالص به آن اضافه گردید. لولهها به مدت یک ساعت در بن ماری دمای100 درجه قرار گرفتند و سپس به حمام یخ منتقل شدند. آنگاه 4 میلی لیتر تولوئن به هر لوله اضافه شد و پس از تکان دادن لولهها، مدت 20 ثانیه ثابت نگه داشته شدند تا اینکه دو لایه مجزا تشکیل شد. سرانجام جذب لایه فوقانی (حاوی تولوئن و پرولین) در طول موج 520 نانومتر خوانده شد و مقدار پرولین با استفاده از منحنی استاندارد تعیین شد.
منحنی استاندارد با در دست داشتن غلظتهای مختلف پرولین و جذب هر کدام از غلظتها رسم و معادله منحنی استاندارد بهدست آمد.
منحنی استاندارد پرولین
2-10 سنجش پروتئین کل به روش برادفورد