تحقیق درباره ADHD و دوران شیرخوارگی

2-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در نهایت داده‌ها پس از جمع آوری و کنترل در محیط نرم افزار SSPSS Ver.17 به کامپیوتر وارد شد. جداول و شاخص‌های مورد نیاز به دست آمد و جهت تحلیل آماری از آزمون Fishers Exact و ANOVA و Chi-squar استفاده گردید و 05/0p-value< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. [do_widget id=kl-erq-2]
2-11- متغیرها
در این مطالعه نمره اختلال بیش فعالی وکمبود توجه (ADHD) و انواع آن به عنوان متغیر وابسته و متغیرهایی همچون سن حاملگی ، جنس و نوع تغذیه‌ی دوران شیرخوارگی به عنوان متغیر مستقل می‌باشند.
نمره اختلال بیش فعالی و کمبود توجه به عنوان متغیر کمی گسسته ، سن حاملگی متغیر کمی پیوسته ، جنس و نوع تغذیه دوران شیرخوارگی متغیر کیفی اسمی می‌باشد.
LBW (low birth weight) به وزن کمتر از 2500 گرم گفته می‌شود.
Prematurity به سن هنگام تولد کمتر از 37 هفته گفته می‌شود.
فصل سوم: یافته‌ها

3-1- یافته‌ها
در این مطالعه 120 کودک 6 ساله مورد بررسی قرار گرفتند که 60 کودک 6 ساله با وزن تولد کمتر از 2500 گرم به عنوان گروه کم وزن و 60 کودک 6 ساله با وزن تولد بیش از 3000 گرم به عنوان گروه با وزن مناسب در نظر گرفته شدند.
60 کودک (50%) پسر و 60 کودک (50%) دختر بودند میانگین سن حاملگی در گروه کم وزن ، 7/3±3/33 هفته بادامنه‌ی تغییرات 25 تا 39 هفته و در گروه با وزن مناسب 75/1±58/38 هفته با دامنه‌ی تغییرات 36 تا 42 هفته بود.
فراوانی ADHD نوع عمدتاً بی توجه در گروه کم وزن 10 کودک (9/16%) و در گروه با وزن مناسب 5 کودک (3/8 %) بوده است.
فراوانی ADHD نوع عمدتاًبیش فعال-تکانشگر در گروه کم وزن 10 کودک (7/16 %) و در گروه با وزن مناسب 8 کودک (3/13 %) بوده است.
فراوانی ADHD نوع مرکب در گروه کم وزن 16 کودک (7/26 %) و در گروه با وزن مناسب 11 کودک (3/18 %) بدست آمد.
در این تحقیق 72 کودک (60%) در دوره‌ی شیرخوارگی از شیر مادر و 20 (7/16 %) کودک از شیر خشک و 28 (3/23 %) کودک هم از شیر مادر و هم از شیر خشک تغذیه کرده بودند.
از 120 کودک 7 کودک پسر (3/11 %) مبتلا به ADHD عمدتاً بی توجه و 8 کودک دختر (8/13 %) مبتلا به این نوع ADHD بوده اند و 10 کودک پسر (1/16 %) ADHD نوع عمدتاً بیش فعال – تکانشگر در مقابل 8 کودک دختر (8/13 %) مبتلا به این اختلال بوده اند.. همچنین ADHD نوع مرکب در 14 کودک پسر (6/22 %) وجود داشت در حالی که این نوع ADHD در 13 کودک دختر (4/22 %) دیده شد.
جدول 3-1- فراوانی نسبی ADHD از نوع عمدتاً بی توجه در دو گروه مورد بررسی
گروه
وضعیت
ADHD کم وزن