تحقیق درباره کودکان مبتلا به ADHD و برنامه های آموزشی

دانلود پایان نامه
 • این یافته ها با نتایج جلالی و همکاران (1388)، سادات جعفری و همکاران (1389)، خوشابی و همکاران (1392)، جدیدی و همکاران (1390) همخوانی دارد. تکانشگری بیشتر به صورت سطح فعالیت و برانگیختگی بالا بروز می نماید و ارتباط نزدیک و همپوشی زیادی با مقیاس سلوک دارد. نقش موثر سطوح انتقال دهنده های عصبی در سطح فعالیت و برانگیختگی و از سویی نروفیدبک در افزایش توجه و کنترل رفتارهای تکانشی می گردد لذا با توجه به پایه های قوی زیستی و رفتاری این مقیاس، نروفیدبک اثربخشی در سطح درمان دارد.
  فرضیه چهارم: آموزش مهارتهای فرزندپروری بر روی روان تنی کودکان دارای اختلال تاثیر معناداری دارد.
  یافته ها حاکی از این است که، با 95 درصد اطمینان میزان روان تنی کودکانی که آموزش های فرزندپروری دریافت نموده اند به طور معناداری نسبت به گروه کنترل، کاهش یافته است و آموزش فرزندپروری، میزان روان تنی کودکان را به طور معنی داری کاهش می دهد که تقریبا 1/3 درصد از روان تنی کودکان تحت تاثیر گروه (آزمایش و کنترل) تغییر می کند.
  نتایج بدست آمده در این پژوهش با یافته های سادات جعفری و همکاران (1389)، خوشابی و همکاران (1392)، جدیدی و همکاران (1390) همخوانی دارد.
  فرضیه پنجم: آموزش مهارتهای فرزندپروری بر روی اضطراب کودکان دارای اختلال تاثیر معناداری دارد.
  یافته ها نشان می دهد که، با 95 درصد اطمینان اضطراب کودکان در پیش آزمون و پس آزمون ها در دو گروه کنترل و گواه به یک میزان نمی باشد و آموزش فرزندپروری، میزان اضطراب کودکان را به طور معنی داری کاهش می دهد که تقریبا 1/3 درصد از اضطراب کودکان تحت تاثیر گروه (آزمایش و کنترل) تغییر می کند.
  یافته های بدست آمده از این پژوهش با نتایج سادات جعفری و همکاران (1389)، خوشابی و همکاران (1392)، جدیدی و همکاران (1390) همخوانی دارد. مطالعات سه دهه ی اخیر حاکی از این است که نروفیدبک موجب بهبود توجه، کنترل رفتار، افزایش فعالیت قشری و ارتقاء نمره های آزمون هوش و پیشرفت تحصیلی شده است (مونستارا و همکاران، 2005). در فراتحلیل مطالعات اثربخشی نروفیدبک مشخص گردید نروفیدبک بر کاهش نشانه های تکانشگری، بی توجهی و نشانه های اختلال سلوک کودکان ADHD تأثیر به سزایی دارد (آرنز و همکاران، 2009).
  5-3- محدودیتهای تحقیق
  عدم همکاری مناسب آزمودنی ها در راستای پاسخگویی به پرسش نامه ها
  عدم فضای مناسب آموزشی در راستای تحقق اهداف
  عدم اعتماد نسبت به انجام فعالیت های پژوهشی از سوی برخی از متصدیان و آزمودنی ها
  نبود منابع و کتب(کمبود منابع اطلاعاتی) و دردسترس نبودن منابع لازم.
  عدم امکان جلسات آموزش بیشتر برای والدین از دیگر محدودیت های این پژوهش بود.
  5-4- پیشنهادات
  5-4-1- پیشنهادات کاربردی
  موفقیت درمانی در هریک از انواع برنامه های آموزشی برای والدین از جمله برنامه فرزندپروری به استفاده ماهرانه، مداوم و باثبات والدین بستگی دارد. بنابراین مشارکت فعال در مباحث گروهی از ارزش زیادی برخوردار است و هرچه والدین انگیزه و تلاش بیشتری در به کارگیری اصول آموخته شده در جلسات داشته باشند، اثرات درمان نیز افزایش خواهد یافت بنابراین شرکت فعال والدین در جلسات و انگیزه آنها، در نتایج درمان اثری تعیین کننده دارد.
  اضافه شدن نوروفیدبک به آزمودنی های تحت درمان با دارو، موجب افزایش محسوس اثرهای مثبت درمانی در آنان می گردد.
  5-4-2- پیشنهادات پژوهشی
  با توجه به مدت زمان زیاد مورد نیاز برای تغییر رفتار و اثر دوسویه علائم کودک و نحوه واکنش والدین، بهتر است دوره های آموزشی به صورت طولانی تر و با مشارکت کودک در این دوره ها همراه گردند.
  دوره ارزیابی در این پژوهش 2ماه بود لذا این پرسش که آیا اثرهای نوروفیدبک در درمان کودکان مبتلا به ADHD پایدار باقی خواهد ماند یا نه همچنان مطرح است و به نظر می رسد که این امر مستلزم پژوهش های بیشتری است.
  بررسی تاثیر آموزش فرزندپروری بر عوامل دیگری همچون رابطه مادر فرزندی، استرس والدین و سلامت روان والدین در والدین کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی.
  انجام پژوهش در مورد تاثیر تکنیکهای دیگر آموزش همچون تاثیر ریتالین در کاهش نقص توجه- بیش فعالی کودکان دارای اختلال.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.