تحقیق درباره کشاورزی پایدار و کارشناسی ارشد

کوچکی، ع.، م. حسینی و ح. ر. خزائی. 1376. نظامهای کشاورزی پایدار (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 188 صفحه.
کهراریان، ب. 1381. بررسی اثر فاصله ردیف و فاصله بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید رقم دانشکده. پایان نامه ارشناسی ارشد، دانشگاه زابل.
Widget not in any sidebars

لیاقت، ع .، پ . مشهوری نژاد و ا . پذیرا. 1378. کنترل شوری و آب مصرفی گیاه با استفاده از آبیاری زیرزمینی لوله‌ای و پوشش گیاه ی روی سطح خاک. مجموعه مقالات هشتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 108-100.
مجنون حسینی، ن. 1387. حبوبات. انتشارات دیباگران تهران. 384 صفحه.
مجنون حسینی، ن. 1372. حبوبات در ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
محمدخانی، ر.، م. صیاح فر و ع. خزائی. 1384. بررسی اثر تاریخ کاشت و فاصله خطوط کاشت بر روی عملکرد ارقام لوبیا قرمز در خرم آباد. مرکز تحقیقات و منابع طبیعی لرستان.
محمدی، ح. و ب. مجد نصیری. 1390. مطالعه تأثیر تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا. ششمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 11 و 12 اسفند.
مرادی طالب بیگی، ر. و ح. غدیری. 1389. اثرات مالچ زنده لوبیا چشم بلبلی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت دانه‌ای. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. کرج، تهران.
مسعودی کیا، م. و خ. عزیزی. 1387. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و میزان پروتئین ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris L.). دانشور علوم زراعی. 1(2): 14-1.
مشتطی، ع.، س. ه. موسوی، س. ع. ا. سیادت و ق. ا. فتحی. 1389. اثر تاریخ و تراکم کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (L. Vigna sinensis) در اهواز. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 3(3): 238-229.
مظاهری، د. و ن. مجنون حسینی، 1384. مبانی زراعت عمومی. انتشارات دانشگاه تهران.
موحدی دهنوی، م.، د. مظاهری و ا. بانکه ساز. 1380. نقش لوبیا در کنترل علف‌های هرز ذرت. نشریه بیابان. 6(2). 85-71.
موسوی، س. ف. 1383. ارزیابی رابطه تراکم بوته و عملکرد سه رقم لوبیا چیتی در تاریخ های کشت متوالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
موسوی، س. ک.، ا. زند و م. ع. باغستانی. 1384. تأثیر تراکم کاشت بر تداخل لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و علف‌های هرز، نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی. 73(1): 92-79.
موسوی، ه. ق.، ا. فتحی و م. ع. دادگر. 1379. بررسی اثر تاریخ کاشت وتراکم گیاهى بر رشد، اجزاء عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز. چکیده مقالات اولین همایش ملی حبوبات.
میرزایی ندوشن، ح. 1367. بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی در کلکسیون لوبیاهای ایرانی و خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
نیکانفر، م. 1373. گزارش نهایی طرح آموزش کشت حبوبات در اراضی پشته و شالیزار توسط زنان روستایی. واحد تولید برنامه و انتشارات فنی مدیریت آموزش و ترویج.
هاشمی جزی، س. م. 1380. تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو و برخی ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی پنج رقم سویا در کشت دوم. مجله علوم زراعی ایران 30(4): 59-49.
Abdel-Aziz Abdel-Fattah, M., S. H. Nassar and M. S. N. Hanafy, 1974. Evaluation of some snap bean varieties. A: Growth, Flowering and yielding ability. Agricultural Research Review, Egypt 52: 107-124.
Acosta-Gallegos, J. A. and J. W. White. 1995. Phenological plasticity as mechanism by common bean to rainfed environments. Crop Science. 35: 199-204.
Acosta-Gallegos, J. A., P. Vargas-Vazquez and J. W. White. 1996. Effect of sowing date on the growth and seed yield of common bean (Phaseolus vulgaris L.) in highland environments. Field Crops Research. 49: 1-10.