تحقیق درباره کشاورزی پایدار و محصولات زراعی

تاریخ کاشت اول افزایش در مقادیر میانگین همه صفات مورد بررسی را به دنبال داشت به گونه‌ای که این تاریخ کاشت دارای تفاوت معنی‌دار باسایر تاریخ‌های کاشت بود.
همه صفات مورد بررسی در گیاه لوبیا بیشترین مقدار میانگین محاسبه شده را در شرایط استفاده از مالچ نشان دادند که نشان می‌دهد استفاده از پوشش مالچ در افزایش مقادیر اجزای عملکرد مؤثر بوده است.
Widget not in any sidebars

تیمار تاریخ کاشت اول و شرایط استفاده از پوشش مالچ از نظر صفات تعداد غلاف در بوته، طول دانه و وزن غلاف بیشترین مقادیر میانگین صفات را داشته است. تیمار تاریخ کاشت دوم و شرایط استفاده از پوشش مالچ از نظر صفت تعداد غلاف در بوته که مهم ترین جزء عملکرد در گیاه لوبیا بوده از سطح مطلوب‌تری نسبت به تاریخ کاشت اول و شرایط عدم استفاده از پوشش مالچ برخوردار بوده است. اگرچه تیمار تاریخ کاشت اول و شرایط عدم استفاده از پوشش مالچ برای صفت طول دانه از نظر عددی دارای مقدار بالاتری نسبت به تیمار تاریخ کاشت دوم و شرایط استفاده از پوشش مالچ است اما از نظر آماری بین دو تیمار تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. کمترین مقدار میانگین در هر سه صفت ذکرشده متعلق به تیمار تاریخ کاشت سوم و شرایط عدم استفاده از پوشش مالچ بود.
یافته‌های این آزمایش نشان می‌دهد که اگرچه تأخیر در کاشت سبب کاهش عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط استان گیلان می‌شود ولی می‌توان با مدیریت مناسب به صورت استفاده از پوشش مالچ، اثر نامطلوب تاریخ کاشت نامناسب لوبیا را تا حد مطلوبی کاهش داد.
5-2- پیشنهادات
با توجه به نتایج حاصل از بررسی اثر تاریخ کاشت و استفاده از پوشش مالچ، پیشنهادهای زیر برای اجرای آزمایش‌های آینده و تعیین بهترین الگوی ماشت گیاه لوبیا ارائه می‌گردد:
پیشنهاد می‌شود تاریخ‌های کاشت دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرند تا بررسی جامعی از نظر صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا صورت گیرد.
پیشنهاد می‌شود از انواع مالچ‌های دیگر نیز استفاده شود و بررسی مناسب بین انواع مختلف مالچ‌ها و تأثیری که بر عملکرد و اجزای عملکرد می‌گذارند برآورد شود.
پیشنهاد می‌شود آزمایش های انجام شده شامل تاریخ‌های مختلف کاشت و استفاده از پوشش مالچ در آزمایش های ناحیه ای و در چند سال و چند مکان ارزیابی شود تا میزان اثر متقابل آن ها و محیط مورد بررسی قرار گیرد.
منابع مورد استفاده
منابع
اکبری، ع. م. 1380. اثرات روشهای آبیاری و مالچ های پلی اتیلن بر کیفیت گرمک اصفهان. مجله علوم و فنون باغبائی ایران جلد 2 شماره 3 و 4. پائیز و زمستان 1380. صفحه 170-161.
باقری،ع. ا. زند و م. پارسا. 1376. حبوبات تنگنا ها وراهبردها.انتشارات جهاددانشگاهی مشهد.
باقری، ع. ر.، ع. ا. محمودی و ف. قزلی. 1380. زراعت و اصلاح لوبیا. ترجمه. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 556 صفحه.
بی نام، 1390. مالچ‌های پلاستیکی. معاونت آموزش و پژوهش، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران.
تاج بخش، م.، ب. درویش زاده و ع. حسن زاده. 1384. کودهای سبز در کشاورزی پایدار. انتشارات جهاد دانشگاهی.
جعفری، پ. 1385. افزایش راندمان آب آبیاری با استفاده از مالچ (خاکپوش) پلی اتیلن در فاروها و بستر کشت طالبی. اولین همایش منطقه‌ای بهره برداری از منابع آب حوضه‌های کارون و زاینده رود (فرصت‌ها و چالش‌ها). دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
جهانیان، ل. و ع. طالبی. 1392. تکنیک‌ها و روش‌های کشاورزی پایدار. انتشارات سمن کیمیای سبز مرکزی.
خانجانی، م.، س. محمودی و م. حامی‌الاحمدی. 1389. اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.). مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 3(2): 215-228.
خنک، آ.، ح. بابازاده، ع. عبدزاد گوهری و ا. امیری. 1392. بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد لوبیا معمولی در شرایط آبیاری و مالچ کاه. پنجمین همایش حبوبات، کرج، تهران.
خواجه‌پور، م. ر. 1377. نقش حرارت و طول روز در انتخاب تاریخ کاشت محصولات زراعی. پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.