تحقیق درباره کارشناسی ارشد و منابع انگلیسی


Widget not in any sidebars

سنگهای آذرین درونی منطقه شامل گرانیت،گرانودیوریت، مونزوگرانیت،گرانیت پیروکسن دار، سینیت،سینست کوارتز دار،سینیت آلکالن و سنگهای آذرین خروجی شامل آندزیت و سنگهای دگرگونی شامل میکا شیست، مرمر، و اسکارن می‌باشند.
سنگهای آذرین درونی منطقهی مورد مطالعه به لحاظ پتروگرافی دارای تنوع بافتی و ساختی زیادی هستند. بافت پرتیتی و گرانوفیری در سنگهای نفوذی منطقه به فراوانی دیده میشود که میتواند حاکی از این باشد که گرانیتهای منطقه در نزدیکی سطح زمین و در عمق کم جایگزین شدهاند و در نتیجه در فشار بخار آب پایینتر متبلور شده اند.
در محدوده‌های گسلی و کنتاکت توده‌های نفوذی با سازندهای آهکی، آلتراسیون‌های شدید رخ داده و پهنه گسترده ای از سنگ‌های دگرگونی مجاورتی از نوع اسکارن ایجادشده است.
8-در مطالعه مقاطع نمونه‌های فلزی برداشت شده از منطقه کانیهای گالن،آنگلزیت، کالکوپیریت، پیریت، کالکوسیت مشاهده شده است.
9-با استفاده از نتایج آنالیزها و نمودارهای ژئوشیمیایی نمونههای برداشت شده ازمنطقه در محدودهی سینیت، گرانودیوریت و گرانیت قرار میگیرند.
10-سری ماگمایی سنگهای منطقهی مورد مطالعه از روند کالکوآلکالن تبعیت کردهاند و در نمودار K2Oدر برابر (Taylor et al, 1976) SiO2 و در نمودارCo در برابر Th(Hastie et al, 2007 ) در دو محدودهی کالک آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی قرار میگیرند.
11-با استفاده از نمودارهای عناصر کمیاب گرانیت‌ها و گرانودیوریت‌های برداشت شده از منطقه دارای بالاترین مقدار سرب، اورانیوم، مس و روی و سینیت‌ها دارای بالاترین مقدارسرب می‌باشند و مونزونیت‌ها دارای بالاترین مقدار V و Co می‌باشد.
12- براساس نمودارهای تعیین کننده محیط تکتونیکی گرانیتوئیدها، سنگهای مورد مطالعه منطقه هر چند پراکندگی زیادی نشان می‌دهند، اما بیشتر در محدودهی گرانیتوئیدهای نوع A قرار میگیرند. ترکیب شیمیایی غالب گرانیتی،وجود کوارتز آلکالی سینیت، عدم وجود انکلاو، پرتیت فراوان، هیپرسولوس بودن، متا آلومین بودن، غنی شدگی از Rb, Sr و K. این موضوع را قوت می‌بخشند.
13-با استفاده از نمودارهای ژئوشیمیایی، موقعیت تکتونیکی نمونههای برداشت شده از منطقه مطالعاتی در محدودهی گرانیتهای جزایر قوسی، کمان قاره ای و پس از برخوردقرار می‌گیرد.
14-شیب عمومی نمودار عنکبوتی منفی است و در نگاه اولیه فروافتادگیها و قلههای بسیار مشخصی به چشم میخورد. عناصر ناسازگاری نظیر Cs, K, U, Th دارای آنومالی مثبت هستند و عناصر Ta, Nb, Tiدارای آنومالی منفی میباشند. چنین ویژگیهایی یعنی غنی شدگی از عناصر ناسازگار K, Ba, Rb, Sr, Cs, LILE, Th و تهی شدگی عناصر با پتانسیل یونی بالا HFSE در سنگهای منطقهی مورد مطالعه شاخصه کمانهای ماگمایی است. غنی شدگیK در سنگهای منطقه نشان دهندهی این است که این عنصر در مراحل انتهایی تفریق ماگمایی در سنگهای تفریق یافتهتر و اسیدی وارد کانیهایی مانند آلکال فلدسپارها میشود. از آنجا که باریم هم در اندازهی یونی مانند پتاسیم است. بنابراین دلیل فزونی آن در سنگهای اسیدی منطقه همین مطلب میتواند باشد. فراوانی این دو عنصر میتواند بیانگر دخالت پوسته قارهای در تکوین ماگمای مولد سنگهای منطقه باشد.
15-عناصر ناسازگاری نظیر Eu,Tb ,Cs, K, U, Th دارای آنومالی مثبت هستند و عناصر Ta, Nb, Ti, Ceدارای آنومالی منفی میباشند. سنگهای منطقه دارای آنومالی به شدت منفی از Ce و آنومالی شدیدا مثبت Tb دارند. چنین ویژگیهایی یعنی غنیشدگی از عناصر ناسازگار K, Ba, Rb, Sr, Cs, LILE, Th و تهی شدگی عناصر با پتانسیل یونی بالا HFSE در سنگهای منطقه مورد مطالعه شاخصه کمانهای ماگمایی است.
16-داده‌های حاصل از تجزیه نمونه‌های برداشت شده از منطقه و نتایج مطالعات کارهای اکتشافی ناحیه‌ای قبلی، نشانگر فراوانی نسبی عناصر تنگستن و اورانیوم در گرانیت آلکالن علم کوه و فراوانی نسبی عنصر زیرکن در گرانیت پرفیروئید بخش دره امیر چشمه و سینیت دره مجل و فراوانی نسبی عنصر مس در سینیت آلکالن دره مجل می‌باشد.
پیوست‌‌ها
منابع و مآخذ
الف-منابع فارسی
درویش زاده، علی، (1370)، زمین شناسی ایران، نشر دانش امروز
رولینسون، هیو آر.، مر، فرید.، مدبری، سروش.، (1384) کاربرد داده‌های زمین شیمیایی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 452 صفحه.
فتاحی مجلج، ا، (1376)، مطالعات سنگ شناسی و ژئومکانیکی سنگهای ساختمانی معادن ناحیه کلاردشت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 199 صفحه
معادن سنگهای ساختمانی کلاردشت (واحد مترو)،1374، فصل نلمه معادن وفلزات، شماره 58 و 59، صفحات 62-68
معین وزیری، ح، احمدی، ع.، (1383) پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین، انتشارات دانشگاه تربیت معلم
مهندسین مشاور پارس پی آزما، (1384) گزارش نهایی اکتشافات مقدماتی منطقه جنوب چالوس
وحدتی، ندیم، 1387، نقشه 1:100000 ورقه مرزن آباد، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وینکلر هلموت.، گ.ف.، ترجمه هوشمندزاده، عبدالرحیم (1371) پتروژنز سنگ‌های دگرگونه، انتشارات دانشگاه شیراز، 408 صفحه
ب- منابع انگلیسی
1. Annells¸R.N. et al. (1975), Explanatory text of the Qazvin and Rasht Quadrangles Map 1:250000 , Geological survey of Iran
2. Bard, J.P., 1986 Microtexture of igneous and metamorphic rocks, D. Reidel Puble. Co., 264p.