تحقیق درباره کارشناسی ارشد و تحلیل همبستگی


Widget not in any sidebars
خواجهپور، م. ر. 1380. اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.
خواجه پور، م. ر. و ا. ر. باقریان نایینی.1380. واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا به تأخیر در کاشت. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 5(4): 21-1.
راد، م. ه. 1378. تاثیر مواد پوشاننده خاک (مالچ) بر استقرار و رشد رویشی تاغ. مجموعه مقالات هشتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 469-460.
رحمانی، ط.، ح. حیدری شریف آباد و ح. مدنی. 1391. مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris L.) در منطقه الیگودرز. یافته‌های نوین کشاورزی. 6(4): 321-335.
رهنمایی تک، ع.، ش. واعظی، ج. مظفری و ع. ا. شاه نجات بوشهری . 1386. تجزیه و تحلیل همبستگی و علیت عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در لوبیا قرمز. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 76: 88-80.
سازمان هواشناسی کشور (استان گیلان). 1391. اداره کل خدمات ماشینی و کاربرد کامپیوتر در هواشناسی (http://gilmet.ir/ ).
شفارودی، آ.، م. زواره، غ. ع. پیوست و ح. م. دری. 1391. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‌ی توده‌های بومی لوبیا. دانش کشاورزی و تولید پایدار. 22(3): 60-47.
شهسواری، م. ر. 1368. بررسی سهم فتوتیپی و ژنوتیپی پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و تعیین مشخصات تیپ ایده ال در لوبیا معمولی. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
صادقی‌پور، ا.، ح. غفاری خلیق و ر. منعم. 1384. تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام رشد محدود و رشد نامحدود در لوبیا قرمز. مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزی. 11(1): 159-149.
صالحی، م.، ر. اکبری و م. ب. خورشیدی بنام. 1387. بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیای قرمز. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 43(1): 115-105.
طباطبایی، م. 1365. گیاهشناسی کاربردی برای کشاورزی و منابع طبیعی. دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی. 121 صفحه.
ظریف کتابی، ح. و ع. کوچکی. 1379. تأثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه. چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، بابلسر. 247-246.
عزیزی، ف. 1377. تجزیه و تحلیل‌های چندمتغیره خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های لوبیا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
علیلو، ع. ا.، ف. رحیم زاده خویی، ه. آلیاری، ا. محمدی، م. غفاری و س. ز. سلماسی. 1382. بررسی اثرات تاریخ کاشت، بررسی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان محلی و هیبرید گلشید در منطقه خوی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تبریز .
فرجی، ا. 1385. بررسی تأثیر تاریخ کاشت و عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن چهار ژنوتیپ کلزا در گنبد. مجله علوم زراعی ایران. 7(3): 201-189.
قلی آباد، ز. 1374. اثرات رژیم‌های آبیاری در سطوح ازت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه لوبیا چیتی ایران لاین 11816. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
قنبری، ع. ا. و م. طاهری مازندرانی. 1382. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد لوبیا چیتی. مجله نهال و بذر. 19(4): 483-496.
قنبری، ع. ا.، م. طاهری مازندرانی و م. دادیور. 1381. اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد لوبیا چیتی خمین. مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.
کوچکی، ع. 1376. به زراعی و به نژادی در زراعت دیم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
کوچکی، ع. و م. بنایان اول. 1372. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 236 صفحه.
کوچکی، ع. و م. بنایان اول. 1373. فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.